Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słupca: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
Numer ogłoszenia: 527544 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 505436 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 0 607 509585, faks 0-63 2743676 w. 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gmin (Powidz, Wilczyn, Słupca, m. Słupca,Strzałkowo, Orchowo, Ostrowite, Lądek, Zagórów) należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego, a w szczególności a) opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla zwierząt polegająca na: - badaniu ogólnego stanu zdrowia psów i kotów - szczepieniu przeciw wściekliźnie, - sterylizacji/kastracji psów i kotów, - odrobaczaniu, - odpchleniu, - innych zabiegach leczniczych w tym ratujących życie, - eutanazji, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki klinicznej zwierząt w miejscu wykonywania usług. b) opieka nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. c całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych polegająca na udzieleniu pomocy rannym zwierzętom w miejscu zdarzenia lub w razie konieczności ranne zwierzę należy przewieść własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielić niezbędnej pomocy w miejscu, a następnie dostarczyć je do schroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Lecznica dla zwierząt, ul Słowackiego 6, 62-590 Golina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 102122,00

Oferta z najniższą ceną: 102122,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102122,00

Waluta: PLN.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1628