Przetarg nr 1/2007 na opróżninie pojemników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oznaczenie sprawy: 1/2007                                                            Słupca, dnia 05.01.2007 r.                                       

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 1. Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-30-18, fax. (063) 274-36-18

E-mail: instytut1@wp.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartoœci poniżej 60 000 euro na:

 

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 1. a) opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 2. b) zbiórka worków do segregacji odpadów 1 raz w m-cu.

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2008 r.
 2. Bezpłatny formularz zawierajšcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
  osobiœcie w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 14. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej: www.gminy.slupca.pl.
 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Nowaczyk-Andzelm

Informacji udzielać będzie w godzinach od 730 do 1530.

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1  posiadają uprawnienia do wykonywania działalnoœci lub czynnoœci w zakresie zbierania
lub transportu odpadów,

5.2  posiadają niezbędną wiedzę i doœwiadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponujš potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajšcej wykonanie zamówienia;

6      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 1. Oœwiadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poœwiadczone za zgodnoœć
  z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)     wypełniony formularz OFERTA,

2)     pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, jeżeli wykonawcy ubiegajš się wspólnie o udzielenie zamówienia,

3)     zezwolenie na prowadzenie działalnoœci w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.);

4)     parafowany wzór umowy,

5)     oœwiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 upzp oraz
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie zamierza:
 4. a) zawrzeć umowy ramowej,
 5. b) ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
 6. c) dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajšcego w pokoju nr 14
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2007 roku do godziny 1000.
 8. Otwarcie ofert nastšpi w dniu 15 stycznia 2007 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiajšcego
  w pokoju nr 14
 9. Wykonawcy będą związani ofertš przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz zamawiającego w dniu 05.01.2007 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1524