Siwz 1/2012 wraz z załącznikami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAMAWIAJĄCY

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

 

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

 

Nr postępowania 1/2012

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

wywóz segregowanych odpadów

w 2013 roku

 

CPV 90511000-2

 

 

 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Informacja o Zamawiającym

 

Zamawiającym jest: Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 63 274-36-76 wew. 38 Telefaks: 63 274-36-76 wew. 44

Adres e-mail: gminy@gminy.slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748

 

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 63 274 36 76 wew. 46, kom. 607 509 585.

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

 

4. Informacje uzupełniające

a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

b) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zamiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zamianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.

 

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO ZWYKONAWCAMI

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują pisemnie lub faksem.

2. W przypadku przekazywania treści oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz informacji za pomocą

faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 63 274 36 76 wew. 46, kom. 607 509 585.

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielićwyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, żewniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowawyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez

rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składani wniosku.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom

postępowania bez ujawniania źródeł zapytania oraz umieści taką informację na własnej stronie

internetowej- www.gminy.slupca.pl

Pytanie należy kierować na adres:

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

ul. Sienkiewicza 16

62-400 Słupca

Faks: (63) 274-36-76 w. 44

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści

SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Zamawiający zamieszcza

także informację o wydłużeniu terminu składania ofert na swojej stronie internetowej, jeśli SIWZ został

na niej udostępniony

 

II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

 

1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie pojemników do segregacji odpadów (szkło, plastik, papier) w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2013r. z obszaru następujących gmin powiatu słupeckiego: miasto Słupca, gmina Słupca, Zagórów, Strzałkowo, Lądek, Orchowo oraz zbiórka worków z gminy Ostrowite.

 

 

Opróżnianie pojemników oraz zbiórka worków odbywać się będzie w następujący sposób :

 

 

- miasto Słupca - 17 pojemników (5 pojemników na szkło, 9 pojemników na plastik i 3 na papier) zlokalizowanych na ulicach: Róża, Oszeszkowej, Plac Parysa, Kopernika, Kilińskiego, skrzyżowanie ulic Kopernika i Smugowej; opróżnianie odbywać się będzie 1 raz w tygodniu.

 

- gmina Słupca – 56 pojemników (28 pojemników na szkło, 28 na plastik); zlokalizowanych w miejscowościach: Wierzbocice, Kąty, Kowalewo Opactwo, Kotunia, Cienin Zaborny obok rezmizy OSP, Cienin Kościelny obok remizy OSP, Wilczna obok sklepu, Kamień obok remizy OSP, Pokoje obok remizy OSP, Drążna obok sklepu, Koszuty obok sklepu, Młodojewo, Piotrowice obok przedszkola i obok sklepu Baker, Młodojewo obok remizy OSP, Młodojewo Parcele, Wola Koszucka Parcele, Słupca ul. Sienkiwicza (przy urzędzie gminy), Wierzbno, Rozalin obok remizy, Kowalewo Sołectwo, Róża , Gółkowo, Marcewek, Nowa Wieś, Niezgoda, Kochowo ok. 150 m od skrzyżowania w m. Niezgoda, Korwin na skrzyżowaniu z m. Józefowo ; Zacisze opróżnianie odbywać się raz w miesiącu, a w miesiącu czerwcu w miejscowościach: Piotrowice Wilczna i Kotunia 2 razy w miesiącu;

 

- gmina miejska Zagórów - 34 pojemników ( 17 pojemników na plastik, 17 na szkło) zlokalizowanych w miejscowościach: Oleśnica, Skokum, Kopojno, Trąbczyn, Drzewce, Imielno, Wrąbczyn oraz na terenie miasta na uliach: Pyzdrskiej, Kościelnej, Lidmanowskiego, Mały Rynek, Cmentarnej, Dębińskiej, Rolnej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu; w miesiącach: maj, czerwiec 2 razy w miesiącu pojemniki z plastikiem. W razie braku konieczności opróżniania dwukrotnego w tych miesiącach, możliwość opróżniania w dwóch innych miesiącach na zgłoszenie.

 

- gmina Strzałkowo- 74 pojemniki (25 pojemniki na plastik, 25 na szkło, 24 na papier) zlokalizowanych w miejscowościach: Skarbowszewo, Paruszewo, Graboszewo, Młodziejewice, Staw II, Szemborowo, Góry, Skąpe, Kornaty, Babin, Brudzewo, Sierakowo, Wólka, Gonice II oraz na terenie Strzałkowa na ulicach: Ostrowskiej, Powst. Wlkp., Górnej, Pułaskiego, Marusarza, Wyszyńskiego, Paruszewskiej, Dworcowej, Słonecznej, obok cmentarza; opróżnianie na terenie Strzałkowa odbywać się będzie raz w miesiącu od stycznia do kwietnia, w maju i czerwcu 2 razy w miesiącu, w pozostałych miejscowościach raz w miesiącu,a w czerwcu 2 razy w miesiącu.

 

- gmina Lądek - 28 pojemników (14 pojemników na szkło, 14 pojemników na plastik) zlokalizowanych w miejscowościach: Wola Koszucka, Wacławów, Dolany, Ratyń, Sługocin, Ląd, Jaroszyn, Dziedzice, Ciążeń, Samarzewo, Policko oraz Lądek ; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

- gmina Orchowo - 27 pojemników ( 12 pojemników na szkło, 15 na plastik) znajdujących się w miejscowościach: Orchowo dolne, Orchowo górne, Orchówek, Szydłówiec, Osówiec, Linówiec, Bielsko, Różanna, Skubarczewo, Słowikowo, Myślątkowo. Opróżnianie pojemników na plastik odbywać się będzie raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia; w maju i czerwcu 2 razy w miesiącu; a pojemników na szkło opróżnianie odbywać się będzie w następujących miesiącach: styczeń, marzec, maj, czerwiec,

 

- gmina Ostrowite punkty zbiórki worków: przy Sali OSP, skrzyżowanie ulic Słoneczna-Lipowa, blok na ulicy Słonecznej

 1. Przecław – przy parku

 2. Szyszłowo – przy drodze 263 pod reklamą wózków widłowych, przy szkole w Lucynowie.

 3. Stara Olszyna – przy świetlicy

 4. Grabina – skrzyżowanie dróg Grabina - Milejewo, Milejewo rondo.

 5. Izdebno – przy przystanku PKS

 6. Jarotki – skrzyżowanie dróg we wsi, przy strażnicy OSP

 7. Borówiec – przy tablicy ogłoszeń - środek wsi

 8. Siernicze Małe – przy budynku byłej szkoły

 9. Kania – przy świetlicy

 10. Skrzynka – przy figurze /Brodnicki/,koło sołtysa

 11. Siernicze Wielkie – obok bloku

 12. Naprusewo – koło pałacu

 13. Lipnica – koło sklepu /Wit/

 14. Giewartów Holendry- przy świetlicy wiejskiej

 15. Giewartów – parking przy Ośrodku Zdrowia, w czasie sezonu: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy (Król), Ośrodek „Michasiówka”

 16. Mieczownica – przy drodze obok mieszalni pasz i boisk

 17. Doły – przy świetlicy

 18. Gostuń – przy strażnicy OSP

 19. Sienno – u sołtysa

 20. Kąpiel – przy strażnicy OSP

22.Tomaszewo – przy skrzyżowaniu z drogą Tomaszewo Górne – Ostrowite Giewartów /koło krzyża/, skrzyżowanie dróg Tomaszewo Dolne -Kąpiel.

Zbiórka worków z terenu gminy Ostrowite ma odbywać się w pierwszą pracująca środę każdego miesiąca.

 

 

 

Tabela przedstawia liczbę pojemników, które mają być opróżniane w poszczególnych miesiącach

 

 

 

gm.Słupca

(liczba pojemników)

m. Słupca

(liczba pojemników)

Zagórów

(liczba pojemników)

Strzałkowo

(liczba pojemników)

Lądek

(liczba pojemników)

Orchowo

(liczba pojemników)

styczeń

56

68

34

74

28

27

luty

56

68

34

74

28

15

marzec

56

68

34

74

28

27

kwiecień

56

68

34

74

28

15

maj

56

68

51

106

28

42

czerwiec

62

68

51

148

28

42

 

 

2. Harmonogram wywozu stanowiący załącznik nr 5 do siwz według, którego następować będzie odbiór segregowanych odpadów należy wypełnić zgodnie następującymi zasadami:

 

Wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami z danej gminy wymienionymi w dziale II pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla pojemników opróżnianych raz w miesiącu nie może następować w czasie krótszym niż 15 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów.

 

Dla pojemników opróżnianych 2 razy w miesiącu kalendarzowym częstotliwość wywozu segregowanych odpadów powinna odbywać się na następujących zasadach:

wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami nie może następować w czasie krótszym niż 12 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów. Opróżnianie pojemników raz w tygodniu nie może następować w czasie krótszym niż 5 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 7 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów

Zasady nie dotyczą pojemników z z gminy Orchowo opróżnianych co drugi miesiąc.

 

 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90511000-2

 

 

 

 

 

2. Terminy i miejsce składania ofert

 

1.Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2012 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – pokój nr 16.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – Pokój nr 16. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na pisemny wniosek prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert.

3. Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2013.

4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

 

III Wadium

Od wykonawców NIE jest wymagane wniesienie wadium.

 

IV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, który wygra postępowanie NIE będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

 

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązekich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1

pkt 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z
formułąspełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

 

2. Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1

pkt

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1442