Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik nr 1

do SIWZ 1/2010

 

 

 

.........................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa .........................................................................................................................

 

Adres przedsiębiorstwa ...........................................................................................................................

 

Numer telefonu, faksu .............................................................................................................................

 

 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 SŁUPCA, UL. SIENKIEWICZA 16

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia .................... 2010 r. na:

 

 

 

Wywóz segregowanych odpadów w 2011 roku

 

 

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: ......................................................................………………………………………………………zł PLN netto, + podatek VAT ……. % w kwocie ………………………… zł.

Razem..............................................................................................................zł PLN brutto

Słownie:………………………………………………………………………………zł brutto PLN.

 

Na kwotę zamówienia składa się:

 

C - cena brutto opróżniania pojemników = 3082 x …………………………………. zł brutto
-cena brutto zbiórki worków = 12 x …..................................................................zł brutto

 

 

  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

 

  1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 

  1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

  1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  1. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Całość niniejszej oferty składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. ....................................................

Miejscowość, data Podpis wykonawcy i pieczątka

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1536