Załącznik nr 6 do przet. 1/2010

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik nr 6

do SIWZ 1/2010

UMOWA

 

 

W dniu …................. 2011 roku w Słupcy

pomiędzy:

 

Związkiem Gmin Regionu Słupeckiego

 

mającym swą siedzibę w : Słupcy, ul. Sienkiewicza 16

zwanym dalej w tekście " Zamawiającym " reprezentowanym przez Zarząd Związku w osobach …............................................................................................

a

...............................................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”

reprezentowanym przez :.................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

 

§ 1

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do :

 

Opróżniania 228 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z wymienionych poniżej gmin znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego oraz zbiórki worków z gminy Ostrowite w następujący sposób :

 

- miasto Słupca - 17 pojemników (5 pojemników na szkło, 9 pojemników na plastik i 3 na papier) zlokalizowanych na ulicach: Rynek, Traugutta, Roża, Kopernika, Poznańskiej; opróżnianie odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.

 

- gmina Słupca – 50 pojemników (25 pojemników na szkło, 25 na plastik); zlokalizowanych w miejscowościach: Wierzbocice, Kąty, Kowalewo Opactwo, Kotunia, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Wilczna, Kamień, Pokoje, Drążna, Koszuty, Młodojewo, Piotrowice, Młodojewo Parcele, Wola Parcele, Słupca ul. Sienkiwicza (przy urzędzie gminy), Wierzbno, Rozalin, Kowalewo Sołectwo, Róża , Gółkowo, Marcewek, Nowa Wieś, Józefowo; opróżnianie odbywać się raz w miesiącu, a w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień w miejscowościach: Piotrowice oraz Wilczna 2 razy w miesiącu;

 

- gmina miejska Zagórów - 36 pojemników ( 18 pojemników na plastik, 18 na szkło) zlokalizowanych w miejscowościach: Oleśnica, Skokum, Kopojno, Trąbczyn, Drzewce, Imielno, Wrąbczyn oraz na terenie miasta na uliach: Pyzdrskiej, Kościelnej, Lidmanowskiego, Mały Rynek, Cmentarnej, Dębińskiej, Rolnej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, w miesiącach: lipiec i sierpień 2 razy w miesiącu pojemniki z plastikiem. W razie braku konieczności opróżniania dwukrotnego w tych miesiącach, możliwość opróżniania w dwóch innych miesiącach na zgłoszenie.

 

- gmina Strzałkowo- 74 pojemniki (25 pojemniki na plastik, 25 na szkło, 24 na papier) zlokalizowanych w miejscowościach: Słomczyce, Babin Olędry, Janowo, Skarbowszewo, Paruszewo, Graboszewo, Młodziejewice, Staw II, Szemborowo, Góry, Skąpe, Kornaty, Babin oraz na terenie Strzałkowa na ulicach: Ostrowskiej, Powst. Wlkp., Górnej, Pułaskiego, Marusarza, Wyszyńskiego; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a w okresie letnim w lipcu i sierpniu dwa razy w miesiącu,

 

- gmina Lądek - 26 pojemników (13 pojemników na szkło, 13 pojemników na plastik) zlokalizowanych w miejscowościach: Wola Koszucka, Wacławów, Dolany, Ratyń, Sługocin, Ląd, Jaroszyn, Dziedzice, Ciążeń, Samarzewo oraz Ląd ; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

- gmina Orchowo - 25 pojemników ( 10 pojemników na szkło, 15 na plastik) znajdujących się w miejscowościach: Orchowo, Różanna, Myślątkowo, Bielsko, Linówiec, Szydłowiec, Osówiec, Skubarczewo, Słowikowo; opróżnianie pojemników na plastik odbywać się będzie raz w miesiącu, a pojemników na szkło co drugi miesiąc.

 

- gmina Ostrowite punkty zbiórki worków: przy Sali OSP, skrzyżowanie ulic Słoneczna-Lipowa, blok na ulicy Słonecznej

 1. Przecław – przy parku

 2. Szyszłowo – przy drodze 263 pod reklamą wózków widłowych, przy szkole w Lucynowie.

 3. Stara Olszyna – przy świetlicy

 4. Grabina – skrzyżowanie dróg Grabina - Milejewo, Milejewo rondo.

 5. Izdebno – przy przystanku PKS

 6. Jarotki – skrzyżowanie dróg we wsi, przy strażnicy OSP

 7. Borówiec – przy tablicy ogłoszeń - środek wsi

 8. Siernicze Małe – przy budynku byłej szkoły

 9. Kania – przy świetlicy

 10. Skrzynka – przy figurze /Brodnicki/,koło sołtysa

 11. Siernicze Wielkie – obok bloku

 12. Naprusewo – koło pałacu

 13. Lipnica – koło sklepu /Wit/

 14. Giewartów Holendry- przy świetlicy wiejskiej

 15. Giewartów – parking przy Ośrodku Zdrowia, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy (Król), w

czasie sezonu Ośrodek „Michasiówka”

 1. Mieczownica – przy drodze obok mieszalni pasz i boisk

 2. Doły – przy świetlicy

 3. Gostuń – przy strażnicy OSP

 4. Sienno – u sołtysa

 5. Kąpiel – przy strażnicy OSP

22.Tomaszewo – przy skrzyżowaniu z drogą Tomaszewo Górne – Ostrowite Giewartów /koło krzyża/, skrzyżowanie dróg Tomaszewo Dolne -Kąpiel.

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia objęty umową określają :

1. Dokumentacja opisująca zakres zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwymi do przedmiotu umowy i na warunkach ustalonych niniejszą umową.

 

§ 2

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy tj...............

2. Termin zakończenia wykonania zamówienia nastąpi w dniu 31.12.2011 roku.

.

 

§ 3

 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu zamówienia strony wyznaczają :

1/ Grażynę Kazuś reprezentującą zamawiającego,

2/ ......reprezentującego wykonawcę.

 

 

§ 4

 

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części usługi podwykonawcom.

 

§ 5

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie :

................... zł PLN netto + podatek od towarów i usług /VAT / w kwocie …...................zł

łącznie...............................................................zł PLN brutto

Słownie :...................................................................................................zł

 

 

§ 6

 

Strony postanawiają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

w wysokości 0,3 % wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn

zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

1. w wysokości 0,3 % wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

zależnych od Zamawiającego.

 

 

§ 7

Strony ustalają , że :

1. Odbieranie odpadów następować będzie zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do SWIZ.

 

§ 8

 

1.Strony postanawiają, że podstawą zapłaty po wykonaniu usługi będą faktury wystawiane co miesiąc przez Wykonawcę.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze VAT.

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu.

 

 

 

§ 9

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

§ 10

 

Zamawiający , może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 11

 

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

 

§ 12

 

Wszelkie spory które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie właściwy Sąd Powszechny, ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 

§ 13

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

§ 14

Wykaz załączników do umowy :

1.Oferta Wykonawcy

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1597