Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Słupca: opróżnianie pojemników do segregacji odpadów
Numer ogłoszenia: 7687 - 2009; data zamieszczenia: 08.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366499 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 0 607 509585, faks 0-63 2743676 w. 44.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opróżnianie pojemników do segregacji odpadów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie 203 pojemników do segregacji odpadów (szkło, plastik, papier) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31.grudnia 2009 r. z obszaru następujących gmin powiatu słupeckiego: Lądek, gmina Słupca, miasto Słupca, Strzałkowo, Zagórów, Orchowo. Szczegóły określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 67357.01 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Eko Skórtex Gizałki Sp. z.o.o, Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 67357.01
Oferta z najniższą ceną: 67357.01 oferta z najwyższą ceną: 100386.00
Waluta: PLN

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1466