Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słupca, dnia 20 grudnia 2012 rokuZwiązek Gmin Regionu Słupeckiego – Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługweterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku GminRegionu Słupeckiego. CPV 85200000-1

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Lecznica dla zwierząt 62-590 Golina, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

 

Cena oferty brutto

 

 

1

 

Lecznica dla zwierząt

ul. Słowackiego 6

62-590 Golina

Cena

 

100 pkt

 

 

102 122,00 zł

  

 

Przewodniczący Zarządu Związku

./-/ Grażyna Kazuś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1530