Ogłoszenie dot. przet. 2/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słupca: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Numer ogłoszenia: 505436 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Regionu Słupeckiego , ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 0 607 509585, faks 0-63 2743676 w. 44.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminy.slupca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gmin (Powidz, Wilczyn, Słupca, m. Słupca,Strzałkowo, Orchowo, Ostrowite, Lądek, Zagórów) należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego, a w szczególności a) opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla zwierząt polegająca na: - badaniu ogólnego stanu zdrowia psów i kotów - szczepieniu przeciw wściekliźnie, - sterylizacji/kastracji psów i kotów, - odrobaczaniu, - odpchleniu, - innych zabiegach leczniczych w tym ratujących życie, - eutanazji, b) opieka nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. c całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych polegająca na udzieleniu pomocy rannym zwierzętom w miejscu zdarzenia lub w razie konieczności ranne zwierzę należy przewieść własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielić niezbędnej pomocy w miejscu, a następnie dostarczyć je do schroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować. Ocena spełniania ww warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu tj. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje następującym sprzętem: aplikator pneumatyczny, nosze dla zwierząt, mata grzewcza, czytnik chipów, laryngoskop, otoskop, pulsoksymetr, termometr cyfrowy (pen type, kontaktowy, laserowy), siatki dla zwierząt, klatki dla zwierząt przenośne oraz stacjonarne, paralizator, samochód przystosowany do przewozu zwierząt. Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne oraz minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania ww warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków .

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować. Ocena spełniania ww warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

wypełniony formularz OFERTA załącznik nr 1, pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy).

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminy.slupca.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Regionu Słupeckiego ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Związek Gmin Regionu Słupeckiego ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 16.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1516