Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słupca: wywóz segregowanych odpadów w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 532514 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504152 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 0 607 509585, faks 0-63 2743676 w. 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wywóz segregowanych odpadów w 2013 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie pojemników do segregacji odpadów (szkło, plastik, papier) w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2013r. z obszaru następujących gmin powiatu słupeckiego: miasto Słupca, gmina Słupca, Zagórów, Strzałkowo, Lądek, Orchowo oraz zbiórka worków z gminy Ostrowite..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Iglespol Z. Iglewski i Wpólnicy Spółka Jawna, ul. Wrocławska 14, 62-300 Września, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67514,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 55472,00

Oferta z najniższą ceną: 55472,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57533,40

Waluta: PLN.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1485