Załącznik nr 2 do przet. 1/2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik nr 2

do SIWZ Nr 1/2010

 

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY/WYKONAWCÓW W TRYBIE ART. 22 UST. 1 pkt 1-4

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Pełna nazwa wykonawcy/wykonawców.................................................................................

Adres wykonawcy .........................................................................................................

Numer telefonu, faksu .........................................................................................................

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

Wywóz segregowanych odpadów w 2011 roku

 

Oświadczam/my, że:

Spełniam/my warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

……………………….. …………………………………

Miejscowość, data Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki.

 

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie

konsorcjum czy spółki cywilnej lub Pełnomocnik w imieniu konsorcjum/spółki cywilnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1560