Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.z2010r.Nr113,poz.759zpóźn.zm.)

I Postanowienia ogólne

 

1. InformacjaoZamawiającym

 

Zamawiającymjest:ZwiązekGminRegionuSłupeckiego

Adres:ul.Sienkiewicza16,62-400Słupca

Telefon:63 274-36-76wew.38Telefaks:63 274-36-76wew.44

Adrese-mail:gminy@gminy.slupca.pl

Godzinyurzędowaniaod07:30do15:30.

NIP:667-16-61-401,Regon:311060748

 

2.OsobyuprawnionedokontaktuzWykonawcami

OsobąuprawnionądokontaktuzWykonawcamijest:

 

KatarzynaNowaczyk – Andzelm,tel.63 2743676wew.38,kom.607 509585.

 

3.Trybudzieleniazamówienia

 

1.Postępowanieoudzieleniezamówieniaprowadzonejestwtrybieprzetargunieograniczonego
zzachowaniemzasadokreślonychustawązdnia29stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych
(t.j.Dz.U.z2010r.Nr113,poz.759zpóźn.zm.).

2.Zamawiającyniedopuszczamożliwościskładaniaofertczęściowych.

3.Zamawiającyniedopuszczamożliwościskładaniaofertwariantowych.

4.Zamawiającynieprzewidujeprzeprowadzaniaaukcjielektronicznej.

5.Zamawiającyprzewidujemożliwościudzielaniazamówieńuzupełniającychstanowiącychniewięcejniż50%wartościzamówieniapodstawowego

6.Zamawiającynieprzewidujezwrotukosztówudziałuwpostępowaniuzzastrzeżeniemart.93ust.4ustawy.

7.Zamawiającynieprzewidujeudzieleniazaliczeknapoczetwykonaniazamówienia.

8.Zamawiającynieograniczamożliwościubieganiasięozamówieniepublicznetylkodlawykonawców,uktórychponad50%pracownikówstanowiąosobyniepełnosprawne.

 

 

4.Informacjeuzupełniające

a)IlekroćwSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia(SIWZ)zastosowanejestpojęcie"ustawa",bezbliższegookreślenia,ojakąustawęchodzi,dotyczyonoustawyzdnia
29stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych(t.jDz.U.z2010r.Nr113,poz.759zpóźn.zm.).Postępowanieoudzieleniezamówieniapublicznegomożezostaćunieważnionejedyniewprzypadkachokreślonychwart.93ust.1ustawy.Ofakcieunieważnieniapostępowania,zamawiającypoinformujewszystkichwykonawcówubiegającychsięoudzieleniezamówienia,podającuzasadnieniefaktyczneiprawne.

b)Zamawiający,wuzasadnionychprzypadkachzastrzegasobieprawozmianylubuzupełnieniatreściSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia.Zmianamożemiećmiejscewkażdymczasie,przedupływemterminudoskładaniaofert.Wprzypadkuwprowadzeniatakiejzmiany,informacjaotymzostanieumieszczonanastronieinternetowej,naktórejzamieszczonoSIWZorazniezwłocznieprzekazanawszystkimwykonawcomibędziedlanichwiążąca.JeżeliwprowadzonamodyfikacjatreściSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówieniaprowadzidozamianytreściogłoszeniazamawiającyzamieściwBiuletynieZamówieńPublicznych „ogłoszenieozmianieogłoszeniazamieszczonegowBiuletynieZamówieńPublicznych” przedłużającjednocześnieterminskładaniaofertoczasniezbędnynawprowadzeniezmianwofertach,jeżelispełnionezostanąprzesłankiokreślonewart.12aust.1lub2ustawyPrawozamówieńpublicznych.

NiezwłoczniepozamieszczeniuwBiuletynieZamówieńPublicznych „ogłoszeniaozamianieogłoszeniazamieszczonegowBiuletynieZamówieńPublicznych” zamawiającyzamieściinformacjęozmianachnatablicyogłoszeńoraznastronieinternetowejzamawiającego.Jeżeliwwynikuzmianytreścispecyfikacjiistotnychwarunkówzamówienianieprowadzącejdozmianytreściogłoszeniaozamówieniujestniezbędnydodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach,zamawiającyprzedłużyterminskładaniaofertipoinformujeotymwykonawców,którymprzekazanospecyfikacjęistotnychwarunkówzamówieniaorazzamieściinformacjęnastronieinternetowej.

 

5.INFORMACJEOSPOSOBIEPOROZUMIEWANIASIĘZAMAWIAJĄCEGOZWYKONAWCAMI

 

1.Wszelkieoświadczenia,wnioski,zawiadomieniaorazinformacjeZamawiającyiWykonawcy

przekazująpisemnielubfaksem.

2.Wprzypadkuprzekazywaniatreścioświadczeń,wnioskówizawiadomieńorazinformacjizapomocą

faksu,każdazestronnażądaniedrugiejniezwłoczniepotwierdzafaktichotrzymania.

OsobąuprawnionądokontaktuzWykonawcamijest:KatarzynaNowaczykAndzelm,tel.63 2743676wew.46,kom.607 509585.

 

WykonawcamożezwrócićsiędoZamawiającegoowyjaśnienietreściSIWZ.Zamawiającyjestzobowiązanyudzielićwyjaśnieńniezwłocznie,jednakniepóźniejniżna2dniprzedupływemterminuskładaniaofert-podwarunkiem,żewniosekowyjaśnienietreściSIWZwpłynąłdoZamawiającegoniepóźniejniżdokońcadnia,wktórymupływapołowawyznaczonegoterminuskładaniaofert.

JeżeliwniosekowyjaśnienietreściSIWZwpłynąłpoupływieterminuskładaniawnioskulubdotyczy

udzielonychwyjaśnień,Zamawiającymożeudzielićwyjaśnieńalbopozostawićwniosekbez

rozpoznania.

Przedłużenieterminuskładaniaofertniewpływanabiegterminuskładaniwniosku.

TreśćpytańwrazzwyjaśnieniamiZamawiającyprzekazujewszystkimzidentyfikowanymuczestnikom

postępowaniabezujawnianiaźródełzapytaniaorazumieścitakąinformacjęnawłasnejstronie

internetowej-www.gminy.slupca.pl

Pytanienależykierowaćnaadres:

 

ZwiązekGminRegionuSłupeckiego

ul.Sienkiewicza16

62-400Słupca

Faks:(63)274-36-76w.44

 

WprzypadkurozbieżnościpomiędzytreściąniniejszejSIWZ,atreściąudzielonychodpowiedzi,jako

obowiązującąnależyprzyjąćtreśćpismazawierającegopóźniejszeoświadczenieZamawiającego.

ZamawiającynieprzewidujezwołaniazebraniawszystkichWykonawcówwceluwyjaśnieniatreści

SIWZ.

JeżeliwwynikuzmianytreściSIWZnieprowadzącejdozmianytreściogłoszeniaozamówieniu

niezbędnyjestdodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach,Zamawiającyprzedłużatermin

składaniaofertiinformujeotymWykonawców,którymprzekazanoSIWZ.Zamawiającyzamieszcza

takżeinformacjęowydłużeniuterminuskładaniaofertnaswojejstronieinternetowej,jeśliSIWZzostał

naniejudostępniony

 

II Przedmiotzamówieniaiterminjegorealizacji

 

CPV85200000-1

 

1.Przedmiotzamówienia

 1. PrzedmiotemzamówieniasąusługiweterynaryjnezwiązanezrealizacjąProgramuopiekinadzwierzętamiizapobieganiubezdomnościzwierzątnatereniegmin(Powidz, Wilczyn, Słupca, m. Słupca,Strzałkowo, Orchowo, Ostrowite, Lądek, Zagórów)należącychdoZwiązkuGminRegionuSłupeckiego,awszczególności

a)opiekanadbezdomnymizwierzętamiwschroniskudlazwierzątpolegającana:

 

- badaniuogólnegostanuzdrowiapsówikotów

- szczepieniuprzeciwwściekliźnie,

-sterylizacji/kastracjipsówikotów,

- odrobaczaniu,

- odpchleniu,

- innychzabiegachleczniczychwtymratującychżycie,

-eutanazji,

 

 

 

Maksymalna Ilośćirodzajzabiegówwschroniskudlazwierząt

TabelaI

L.p

Nazwa zabiegu

Jednostka miary

Przewidywana liczba zabiegów dla kotów

1

Badanie ogólnego stanu zdrowia

szt.

20

2

Szczepienie przecie wściekliźnie

szt.

20

3

Sterylizacja

szt.

10

4

Kastracja

szt.

10

5

Odrobaczanie

szt.

20

6

Odpchlenie

szt.

20

7

Eutanazja

szt.

7

8

Pobyt zwierzęcia w zakładzie leczniczym

doba

10

9

Inne zabiegi w tym ratujące życie

szt.

10

 

TabelaII

L.p

Nazwa zabiegu

Jednostka miary

Przewidywana liczba zabiegów dla psów

1

Badanie ogólnego stanu zdrowia

szt.

300

2

Szczepienie przecie wściekliźnie

szt.

300

3

Sterylizacja do 25 kg masy

szt.

50

4

Sterylizacja powyżej 25 kg masy

szt.

50

5

Kastracja do 25 kg masy

szt.

50

6

Kastracja powyżej 25 kg masy

szt.

50

5

Odrobaczanie

szt.

300

6

Odpchlenie

szt.

300

7

Eutanazja

szt.

40

8

Pobyt zwierzęcia w zakładzie leczniczym

doba

10

9

Inne zabiegi w tym ratujące życie

szt.

40

10

Praca lekarza z aplikatorem pneumatycznym

godz.

15

Wykonawcazobowiązanyjestdoprowadzeniaksiążkiklinicznejzwierzątwmiejscu

wykonywaniausług.

 

b)opiekanadwolnożyjącymikotamiwprzypadkuwystąpienianiesprzyjającychwarunkówatmosferycznych.

c całodobowaopiekaweterynaryjna dla bezdomnychzwierzątuczestniczącychwzdarzeniachdrogowychpolegającanaudzieleniupomocyrannym zwierzętom w miejscuzdarzenialub w razie konieczności ranne zwierzę należy przewieść własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielić niezbędnej pomocy w miejscu, a następnie dostarczyćjedoschroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie.

Wykonawcazobowiązanyjestdowykonaniausługipełnieniacałodobowejopiekiweterynaryjnejdla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowychniezwłocznie, tj. wczasieniedłuższymniż2godzinyodzgłoszenia telefonicznego przezuprawnioneosoby(Policję,Straż,ZwiązekGminRegionuSłupeckiego).

Wykonawcajestzobowiązanydosporządzenianotatkizawierającejopiswydarzenia,rodzaj

obrażeń.

Zakładleczniczy musi miećmożliwośćleczeniastacjonarnegozwierząt.

 

TabelaIII

Lp.

Nazwa

Ilość miesięcy

Cena

jednostkowa

 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

(kol. 4 x

kol. 5)

1.

Ryczałt miesięczny za pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku

12

 

 

 

TabelaIV

Lp.

Nazwa

Szacunkowailośćwyjazdówwroku

Cena

jednostkowa

za wyjazd

brutto w zł

Wartość brutto w zł

(kol. 4 x

kol. 5)

1.

Każdorazowy wyjazd do wypadku

15

 

 

 

Zamawiającyzastrzegasobie,żepodaneilościwposzczególnychpozycjachFormularzacenowegosą

wielkościamiszacunkowymiimogąsięzmienićwzależnościodpotrzeb,przyczymostatecznyzakres

usługiniemożeprzekroczyćkwotyumownejwynikającejzoferty.Rozliczeniepomiędzy

ZamawiającymiWykonawcąnastępowaćbędzienapodstawiefaktyczniewykonanychusługpo

cenachjednostkowychorazwedługstałychopłatryczałtowych.

 

 

 

2. Terminyimiejsceskładaniaofert

 

1.Ofertynależyskładaćdodnia 20 grudnia2012r.dogodziny10:00wsiedzibiezamawiającego,ul.Sienkiewicza16,62-400Słupca – pokójnr16.

2.Otwarcieofertodbędziesięwdniu 20 grudnia2012ogodzinie10:05wsiedzibiezamawiającego,ul.Sienkiewicza16,62-400Słupca – Pokójnr16.Otwarcieofertjestjawne.Wprzypadkunieobecnościwykonawcyprzyotwieraniuofert,zamawiającynapisemnywniosekprześlewykonawcyinformacjezotwarciaofert.

3.Terminwykonaniazamówienia:zamówienierealizowanebędzieoddniapodpisaniaumowydodnia31.12.2013.

4.Terminzwiązaniaofertą:30dni.Biegterminuzwiązaniaofertąrozpoczynasięwrazzupływemterminuskładaniaofert.

5.Terminpodpisaniaumowyzostanieokreślonywzawiadomieniuwysłanymdowykonawcy,któregoofertazostaniewybrana.

 

III Wadium

OdwykonawcówNIEjestwymaganewniesieniewadium.

 

IV Zabezpieczenienależytegowykonaniaumowy

Odwykonawcy,którywygrapostępowanieNIEbędziewymaganewniesieniezabezpieczenianależytegowykonaniaumowy.

 

 

V Opiswarunkówudziałuwpostępowaniuorazopissposobudokonywaniaocenyspełnianiatychwarunków

 

Oudzieleniezamówieniamogąubiegaćsięwykonawcy,którzyspełniająwarunki,dotyczące:

1)posiadaniauprawnieńdowykonywaniaokreślonejdziałalnościlubczynności,jeżeliprzepisyprawanakładająobowiązekichposiadania;

2)posiadaniawiedzyidoświadczenia;

3)dysponowaniaodpowiednimpotencjałemtechnicznymorazosobamizdolnymidowykonaniazamówienia;

4)sytuacjiekonomicznejifinansowej.

Opiswarunkówudziałuwpostępowaniuorazopissposobudokonywaniaocenytychwarunków

 

1.Uprawnieniadowykonywaniaokreślonejdziałalnościlubczynności,jeżeliprzepisyprawanakładająobowiązekichposiadania:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt1ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienieWykonawcazobowiązanyjestudokumentować.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
zformułą „spełnia” / „niespełnia”,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
ioświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

Zamówienia.

 

2.Wiedzaidoświadczenie:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt 2 ustawy;Zamawiającynieprecyzujewtymzakresieżadnychszczegółowychwymagań,których

spełnienieWykonawcazobowiązanyjestudokumentować.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodniezformułą „spełnia” / „niespełnia”,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
ioświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

Zamówienia.

 

3.Potencjałtechniczny:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt3ustawyorazspełniającyszczegółowewarunkiudziałuwpostępowaniutj.Wykonawcapowinien

wykazać,żedysponujenastępującymsprzętem:

 • aplikatorpneumatyczny,

 • noszedlazwierząt,

 • matagrzewcza,

 • czytnikchipów,

 • laryngoskop,

 • otoskop,

 • pulsoksymetr,

 • termometrcyfrowy(pentype,kontaktowy,laserowy),

 • siatkidlazwierząt,

 • klatkidlazwierzątprzenośneorazstacjonarne,

 • paralizator,

 • samochódprzystosowanydoprzewozuzwierząt.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
zformułą „spełnia” / „niespełnia”,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
ioświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

 

4.Osobyzdolnedowykonywaniazamówienia:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt 3 ustawyorazspełniającyszczegółowewarunkiudziałuwpostępowaniutj.

Wykonawcaubiegającysięoudzieleniezamówieniapublicznegomusiwykazać,że dysponuje

minimum2osobami posiadającymi wykształcenie techniczne weterynaryjnelubwyższeweterynaryjneorazminimum3latadoświadczeniawzakresiezbliżonymdoprzedmiotuzamówienia.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
zformułą „spełnia” / „niespełnia”,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
ioświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków.

 

5.Sytuacjaekonomicznaifinansowa:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt 4 ustawy;Zamawiającynieprecyzujewtymzakresieżadnychszczegółowychwymagań,których

spełnienieWykonawcazobowiązanyjestudokumentować.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
zformułą „spełnia” / „niespełnia”,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
ioświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

Zamówienia.

 

 

Zamówienia.Zgodniezart.26ust.2austawywykonawcanażądaniezamawiającegowzakresieprzez niegowskazanymjestzobowiązanywykazaćodpowiednioniepóźniejniżnadzieńskładaniaofert,spełnieniewarunków,októrychmowawart.24ust.1w/wustawy.

 

Wykonawcamożepolegaćnawiedzyidoświadczeniu,potencjaletechnicznym,osobachzdolnychdowykonaniazamówienialubzdolnościachfinansowychinnychpodmiotów,niezależnieodcharakteruprawnegołączącychgoznimistosunków.WykonawcawtakiejsytuacjizobowiązanyjestudowodnićZamawiającemu,iżbędziedysponowałzasobaminiezbędnymidorealizacjiprzedmiotuzamówienia,

wszczególnościprzedstawiającpisemnezobowiązanietychpodmiotówdooddaniamudodyspozycjizasobówniezbędnychdowykonaniaprzedmiotuzamówienianaczasjegorealizacji.

 

VI Informacjaooświadczeniachidokumentach,jakiemająobowiązekzłożyćwrazzofertąwykonawcy

 

Wszystkiedokumentywoferciewykonawcamusiprzedstawićwformieoryginałówalbokserokopiipoświadczonychzazgodnośćzoryginałemprzezwykonawcęlubupoważnionegoprzedstawicielawykonawcy.Zamawiającymożeżądaćprzedstawieniaoryginałulubnotarialniepoświadczonejkopiidokumentu,gdyzłożonakopiadokumentujestnieczytelnalubbudziwątpliwościcodojejprawdziwości.Dokumentysporządzonewjęzykuobcymnależyzłożyćwrazztłumaczeniemnajęzykpolski.

Załączanedoofertykopiedokumentównależypotwierdzaćzazgodnośćzoryginałem,potwierdzająckażdązapisanąstronęprzedkładanegodokumentu.

Wrazzofertąmusząbyćzłożoneniżejwymienioneoświadczeniaidokumenty:

 

 1. Wzakresiewykazaniaspełnianiaprzezwykonawcęwarunkówudziałuwpostępowaniuzgodniezart.22ust.1ustawyopróczoświadczeniaospełnieniuwarunkówudziałuwpostępowaniu-załączniknr2należyprzedłożyć:

 

a)WzakresiespełnianiaprzezWykonawcęwarunkuudziałuwpostępowaniudotyczącympotencjałutechnicznegoniezbędnegodowykonywaniazamówienianależyprzedłożyćwykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; -załączniknr 4,

b)WzakresiewykazaniaspełnianiaprzezWykonawcęwarunkuudziałuwpostępowaniudotyczącymosóbzdolnychdowykonaniazamówienianależyprzedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; -załączniknr 5,

 

2.Wzakresiepotwierdzenianiepodleganiuwykluczeniunapodstawieart.24ust.1ustawy

należyprzedłożyć:

-oświadczenieobrakupodstawdowykluczenia,-załączniknr3

Uwaga:Wprzypadkuwykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniazamówienia(konsorcjum,spółkacywilna),każdypodmiotwchodzącywskładkonsorcjum,spółkicywilnejoddzielnieskładadokumenty,októrychmowawyżej.

3.Innedokumenty:

 1. wypełnionyformularzOFERTA – załączniknr1,

 2. pełnomocnictwozgodniezart.23ustawy,jeżeliwykonawcyubiegająsięwspólnie
  oudzieleniezamówienia(tylko,jeślidotyczy).

 

 

Zamawiającyżąda,abywykonawcadoofertydołączył dokument lub dokumenty, zktórychbędziewynikaćuprawnieniedopodpisywaniaoferty,np.aktualnyodpiszwłaściwegorejestru,aktualnezaświadczenieowpisiedoewidencjidziałalnościgospodarczej,aktualnystatutspółkilubaktualnyrejestrhandlowy.Wymaganedokumentymożnazłożyćwformiekopiipoświadczonejzoryginałemprzezwykonawcę.Jeżeliuprawnieniedoreprezentacjiosobypodpisującejofertęniewynikazzałączonegodokumentu,októrymmowawyżej,doofertynależydołączyćpełnomocnictwoworyginalne,lubkopiędokumentupoświadczonegoprzeznotariusza.

Ztreścizałączonychdokumentówmusijednoznaczniewynikać,iżw/wwarunkiwykonawcaspełnił.Niespełnianiechociażbyjednegowarunkuskutkowaćbędziewykluczeniemzpostępowania.Zamawiającywezwiewykonawcówwtrybieart.26ust.3ustawy,którzywokreślonymterminieniezłożyliwymaganychoświadczeńlubdokumentówpotwierdzającychspełnianiewarunkówudziałuwpostępowaniulubktórzyniezłożylipełnomocnictw,alboktórzyzłożyliwymaganeprzezzamawiającegooświadczeniaidokumenty,októrychmowawart.25ust.1,zawierającebłędylubktórzyzłożyliwadliwepełnomocnictwadoichzłożeniawokreślonymterminie,chyba,żemimoichzłożeniaofertawykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyłobyunieważnieniepostępowania.Złożonenawezwaniezamawiającegooświadczeniaidokumentpowinnypotwierdzaćspełnianieprzezwykonawcówwarunkówudziałuwpostępowaniu,niepóźniejniżwdniu,wktórymupłynąłterminskładaniaofert.

 

 

 

VIIOpissposobuobliczeniacenyoferty

 

1.Ofertapowinnazawieraćpropozycjęcenynettoibrutto(zuwzględnieniemobowiązującychstawekpodatkuodtowaruiusługVAT),zacałośćprzedmiotuzamówienia(sumacenjednostkowych).

2.Cenapowinnabyćpodanacyfrowoisłowniewzłotychpolskich.

3.Ofertapowinnazawieraćpropozycjęcenyofertowejnetto,podatekVATicenębrutto.

4.Wszystkiewartościorazostatecznacenaofertymusząbyćliczonezdokładnością
dodwóchmiejscpoprzecinku.Przyzaokrąglaniucenynależyprzyjąćnastępującązasadęzaokrągleń:liczbękończącąsięcyframi0-4zaokrąglamywdół,a5-9wgórę.

5.Zamawiającypoprawiawofercieoczywisteomyłkipisarskie,oczywisteomyłkirachunkowezuwzględnieniemkonsekwencjirachunkowychdokonanychpoprawek,inneomyłkipolegającenaniezgodnościofertyzespecyfikacjąistotnychwarunkówzamówienianiepowodująceistotnychzmianwtreścioferty.Wcenachjednostkowychnależyuwzględnićcenęleków.

VIII Informacjedotyczącewalutobcych,wjakichmogąbyćprowadzonerozliczeniamiędzyzamawiającymawykonawcą

 

Wszelkierozliczeniapomiędzywykonawcąazamawiającymdotycząceprzedmiotuzamówieni

dokonywanebędąwzłotychpolskich.

 

 

IXPodwykonawcy

 

Zamawiającyniedopuszczazleceniaczęścilubcałościprzedmiotuzamówieniapodwykonawcom.

 

XOpissposobuprzygotowaniaoferty

1.Wymaganiaizaleceniaogólne

 

OfertamusibyćprzygotowanazgodniezwymaganiamiSpecyfikacjaIstotnychWarunkówZamówienia,ustawyorazzuwzględnieniemponiższychzasad:

 1. Każdywykonawcamożezłożyćtylkojednąofertę,wktórejmusibyćoferowanatylkojednacenazacałośćzamówienia,

 2. Wykonawcymogąwspólnieubiegaćsięoudzieleniezamówienia(np.wkonsorcjum).
  Wtakimprzypadkuichofertamusispełniaćnastępującewymagania:

-wykonawcywspólnieubiegającysięoudzieleniazamówienia(np.konsorcjum,spółkacywilna)zobowiązanisądoustanowieniapełnomocnikadoreprezentowaniaichwpostępowaniuoudzieleniuzamówieniaalboreprezentowaniawpostępowaniuizawarciaumowywsprawiezamówieniapublicznegoorazponosząsolidarnąodpowiedzialnośćzawykonanieprzedmiotuumowy.Wtakimprzypadkukażdyzpartnerówzobowiązanyjestosobnozłożyćdokumentyluboświadczeniawymienionewrozdz.VIpkt2.Pozostałedokumentyluboświadczeniamogąbyćzłożonewspólnie.Wówczaskopiedokumentówdotyczącychodpowiedniowykonawcysąpoświadczonezazgodnośćzoryginałemprzezwykonawcę.Wszelkiekontakty,korespondencja,oświadczeniaizawiadomieniamiędzyuczestnikamikonsorcjum,spółkicywilnejazamawiającymbędąodbywaćsięzapośrednictwempełnomocnika.Ofertamusibyćpodpisanawtakisposób,abyprawniezobowiązywaławszystkichwykonawcówwystępującychwspólnie.

 1. Wymagasię,byofertabyłaprzygotowananapiśmie,wformiezapewniającejpełnączytelnośćjejtreści.

 2. Ofertęnależysporządzićwjęzykupolskim.

 3. Wymagasię,byofertabyładostarczonaw2zamkniętychkopertachuniemożliwiającychodczytanieichzawartościbezuszkodzeniatychkopert.Kopertazewnętrznamabyćzaadresowanawgponiższegowzoru:

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

ul.Sienkiewicza16,62-400Słupca

OFERTA

PrzetargnieograniczonyNr 2/2012na:

świadczenieusługweterynaryjnychnazwierzętamibezdomnymi

iwolnożyjącymizterenugminnależącychdoZwiązkuGminRegionuSłupeckiego

 

 

Nie otwierać przed 20 grudnia 2012r. r. godz. 10:05

 

Kopertawewnętrznapozaoznakowaniemjakwyżejmusibyćopisananazwąidokładnymadresemwykonawcywrazznumeremtelefonuifaksu(dopuszczasięodciskpieczęci).

 1. Wymagasię,byofertabyłapodpisanaprzezosobęlubosobyuprawnione
  dozaciąganiazobowiązań,awszystkiestronyofertyparafowane.

 2. Wprzypadkugdyinformacjezawartewoferciestanowiątajemnicęprzedsiębiorstwawrozumieniuustawyozwalczaniunieuczciwejkonkurencji,codoktórychwykonawcazastrzega,żeniemogąbyćudostępnianeinnymuczestnikompostępowania,musząbyćoznaczoneklauzulą „informacjestanowiącetajemnicęprzedsiębiorstwawrozumieniuart.11ust.4ustawyzdnia16kwietnia1993r.Ozwalczaniunieuczciwejkonkurencji” idołączonedooferty.

 3. Wszystkiestronyofertypowinnybyćponumerowane.

 4. Wymagasię,abywszelkiepoprawkibyłydokonanewsposóbczytelnyidodatkowoopatrzonedatądokonaniapoprawkiorazparafąosobypodpisującejofertę.

 5. Wykonawcyponosząwszelkiekosztyzwiązanezprzygotowaniemizłożeniemoferty,
  zzastrzeżeniemart.93ust.4ustawy.

 

 

2.Zmianyiwycofanieoferty

a) Wykonawcamożewprowadzićzmianywzłożonejofercielubjąwycofać,
podwarunkiem,żeuczynitoprzedterminemskładaniaofert.Zarównozmiana
jakiwycofanieofertywymagajązachowaniaformypisemnej.

b) Zmianydotyczącetreściofertypowinnybyćprzygotowane,opakowaneizaadresowanewtensamsposóbcooferta.Dodatkowoopakowanie,wktórymjestprzekazywanazmienionaofertanależyopatrzyćnapisemZMIANA.

 1. Powiadomienieowycofaniuofertypowinnobyćopakowaneizaadresowanewtensamsposóbcooferta.Dodatkowoopakowanie,wktórymjestprzekazywane
  topowiadomienienależyopatrzyćnapisemWYCOFANIE.

3.Zawartośćoferty

Oświadczeniaidokumenty,którychtreśćpodanowpktVISpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia"Informacjaooświadczeniachidokumentach,jakiemająobowiązekzłożyćwrazzofertąwykonawcy",wprzedstawionejtamkolejności.

 

XI Kryteriapowodująceodrzucenieoferty

Zgodniezart.89ustawy,wściśleokreślonychprzypadkach,zamawiającyzobowiązanyjestodrzucićofertę.Ztytułuodrzuceniaofertywykonawcynieprzysługujążadneroszczeniaprzeciwkozamawiającemu.Ofertazostanieodrzuconajeżeli:

1) jestniezgodnazustawą,

2) jejtreśćnieodpowiadatreściSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia,zzastrzeżeniemart.87ust.2pkt3,

3) jejzłożeniestanowiczynnieuczciwejkonkurencjiwrozumieniuprzepisówozwalczaniunieuczciwejkonkurencji,

4) zawierarażąconiskącenęwstosunkudoprzedmiotuzamówienia,

5) zostałazłożonaprzezwykonawcęwykluczonegozudziałuwpostępowaniuoudzieleniezamówienialubniezaproszonegodoskładaniaofert,

6) zawierabłędywobliczaniuceny,

7) wykonawcawterminie3dnioddniadoręczeniazawiadomienianiezgodził
sięnapoprawienieomyłki,októrejmowawart.87ust.2pkt3ustawy,

8) jestnieważnanapodstawieodrębnychprzepisów.

 

 

XII Informacjaotrybieotwarciaiocenyofert

1)Otwarcieofert

 

a)Otwarcieofertnastąpiwdniu 20 grudnia2012r.ogodzinie10:05wsiedzibiezamawiającego.
Wotwarciuofertmogąbraćudziałprzedstawicielewykonawców.

b)Bezpośrednioprzedotwarciemofertzamawiającypodajekwotę,jakązamierzaprzeznaczyćnasfinansowaniezamówienia.

c)Pootwarciuofertpodanebędą:imięinazwisko,nazwa(firma)orazadres(siedziba)wykonawcy,któregoofertajestotwierana,atakżeinformacjedotyczącecenyoferty,terminuwykonaniazamówieniapublicznegozawartychwofercie.

d)Informacjeogłaszanewtrakcieotwarciaofertzostanądoręczonewykonawcomnieobecnym,jednakwyłącznienaichwniosek.

 

2)Kryteriaocenyofertisposóbocenyofert

 

Kryteriaocenyofert:

Owyborzenajkorzystniejszejofertydecydowaćbędzienastępującekryterium:

Cenaofertowabrutto:100%.Ofertaspełniającawymaganiakryteriumotrzymamaksymalnąilośćpunktów.Pozostałymwykonawcomprzypisanapozostanieodpowiedniomniejszailośćpunktów.

 

Sposóbocenyofert:

Ocenaofertwzakresieprzedstawionegokryteriumzostaniedokonanawedługnastępującychzasad:

Ocenapunktowazostaniedokonanazgodniezformułą:

cenaminimalna

Liczbapunktów=-----------------------------x100pkt

cenaofertowa

 

Maksymalnieofertamożeotrzymać100punktów.Zanajkorzystniejszązostanieuznanaoferta,któraniepodlegaodrzuceniuorazuzyskanajwiększąilośćpunktów

 

XIIIInformacjeoformalnościachjakiepowinnyzostaćdopełnionepowyborzeofertywceluzawarciaumowywsprawiezamówieniapublicznego

 

 1. Zamawiającyudzielizamówieniawykonawcy,któregoofertaodpowiadawszystkim

wymaganiomokreślonymwustawieorazniniejszejSIWZizostałaocenionajakonajkorzystniejszawoparciuopodanewogłoszeniuozamówieniuiSIWZkryteriawyboru.

 1. Niezwłoczniepowyborzenajkorzystniejszejofertyzamawiającyjednocześniezawiadamiawykonawców,którzyzłożyliofertyo:

-wyborzenajkorzystniejszejoferty,podającnazwę(firmę),alboimięinazwisko,siedzibęalboadreszamieszkaniaiadreswykonawcy,któregoofertęwybrano,uzasadnieniejejwyboruoraznazwy(firmy),alboimionainazwiska,siedzibyalbomiejscazamieszkaniaiadresywykonawców,którzyzłożylioferty,atakżepunktacjęprzyznanąofertomwkażdymkryteriumocenyofertiłącznąpunktację;

-wykonawcach,którychofertyzostałyodrzuconepodającuzasadnieniefaktyczneiprawne;

-wykonawcach,którzyzostaliwykluczenizpostępowaniaoudzieleniezamówienia,podającuzasadnieniefaktyczneiprawne;

-terminie,poktóregoupływieumowawsprawiezamówieniapublicznegomożebyćzawarta.

 1. Niezwłoczniepowyborzenajkorzystniejszejofertyzamawiającyzamieszczainformację,októrychmowawart.92ust.1pkt1ustawy,nastronieinternetowejzamawiającegoorazwmiejscupubliczniedostępnymwswojejsiedzibie.

4.Jeżelizamawiającydokonawyboruoferty,umowawsprawierealizacjizamówieniapublicznegozostaniezawartazwykonawcą,któryspełniwszystkieprzedstawionewymaganiaoraz,któregoofertaokażesięnajkorzystniejsza.

5.Zamawiającyzawieraumowęwsprawiezamówieniapublicznegowterminieniekrótszymniż5dnioddniaprzesłaniazawiadomieniaowyborzenajkorzystniejszejoferty,jeżelizawiadomienietozostałoprzesłanewsposóbokreślonywart.27ust.2ustawy,albo10dni-jeżelizostałoprzesłanewinnysposób.

6.Zamawiającymożezawrzećumowęwsprawiezamówieniapublicznegoprzedupływemterminuzawartegowpkt. 5 wprzypadku,gdyzłożonazostałatylkojednaoferta,atakżegdynieodrzuconożadnejofertyorazniewykluczonożadnegozWykonawców.

 

 

 

XIVŚrodkiochronyprawnej

Napodstawieart.179ustawy,Wykonawcy,atakżeinnemupodmiotowi,jeżelimalubmiałinteresw

uzyskaniudanegozamówieniaorazponiósłlubmożeponieśćszkodęwwynikunaruszeniaprzezZamawiającegoprzepisówustawy,przysługująśrodkiochronyprawnejprzewidzianewdzialeVIustawyPrawoZamówieńPublicznych.

1. Odwołanieprzysługujewyłączniewobecnastępującychczynności:

-opisusposobudokonywaniaocenyspełnianiawarunkówudziałuwpostępowaniu;

-wykluczeniaodwołującegozpostępowaniaoudzieleniezamówienia;

-odrzuceniaofertyodwołującego.

2. OdwołaniepowinnowskazywaćczynnośćlubzaniechanieczynnościZamawiającego,którejzarzucasięniezgodnośćzprzepisamiustawy,zawieraćzwięzłeprzedstawieniezarzutów,określaćżądanieorazwskazywaćokolicznościfaktyczneiprawneuzasadniającewniesienieodwołania.

3. OdwołaniewnosisiędoPrezesaKrajowejIzbyOdwoławczejprzyPrezesieUrzęduZamówieńPublicznychwformiepisemnejalboelektronicznejopatrzonejbezpiecznympodpisemelektronicznymweryfikowanymzapomocąważnegokwalifikowanegocertyfikatu.

4. ZamawiającyprzesyłakopięodwołaniaZamawiającemuprzedupływemterminudowniesieniaodwołaniawtakisposób,abymógłonzapoznaćsięzjegotreściąprzedupływemtegoterminu.Domniemywasię,iżZamawiającymógłzapoznaćsięzjegotreściąprzedupływemterminudojegowniesienia,jeżeliprzesłaniejegokopiinastąpiłoprzedupływemterminudojegowniesieniazapomocąjednegozesposobówokreślonychwart.27ust.2ustawy.

5. Odwołaniewnosisięwterminie5dnioddniaprzesłaniainformacjioczynnościZamawiającegostanowiącejpodstawęjegowniesienia-jeżelizostałyprzesłanewinnysposób-wprzypadku,gdywartośćzamówieniajestmniejszaiżkwotyokreślonewprzepisachwydanychnapodstawieart.11ust.8ustawy.

6. Odwołaniewobectreściogłoszeniaozamówieniu,ajeżelipostępowaniejestprowadzonewtrybieprzetargunieograniczonego,takżewobecpostanowieńSIWZ,wnosisięwterminie5dnioddniazamieszczeniaogłoszeniawBiuletynieZamówieńPublicznychlubSIWZnastronieinternetowej.

7. Odwołaniewobecczynnościinnychniżokreślonewust.5i6wnosisięwterminie5dnioddnia,wktórympowziętolubprzyzachowaniunależytejstarannościmożnabyłopowziąćwiadomośćookolicznościachstanowiącychpodstawęjegowniesienia.

8. NaorzeczenieKrajowejIzbyOdwoławczejstronomorazuczestnikompostępowaniaodwoławczegoprzysługujeskargadosądu.

 1. Wpozostałymzakresiedośrodkówochronyprawnejstosujesięprzepisyart.180-198gustawy.

 

XVIstotnedlastronpostanowienia,którezostanąwprowadzonedotreścizawieranejumowywsprawiezamówieniapublicznego,ogólnewarunkiumowyalbowzórumowy.

 

Wzórumowywsprawiezamówieniapublicznegostanowizałączniknr 6 doSIWZ.ZamawiającyWymagaodWykonawcy,abyzawarłumowęnarealizacjęzamówienianaWarunkachokreślonychwewzorzeumowy.

 

 

 

XVI Listazałączników

WymienioneniżejzałącznikistanowiąintegralnączęśćSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia:

 

 1. WzórformularzaOFERTA – Załączniknr1.

 2. Oświadczeniewykonawcyospełnianiuwarunkówudziałuwpostępowaniuzgodniezart.22ustawy – Załączniknr2.

 3. Oświadczenieoniepodleganiuwykluczeniuzpostępowaniazgodniezart.24ustawy – Załączniknr3.

 4. Wykaz - potencjał techniczny załącznik nr 4,

 5. Wykazosóbzałączniknr 5,

 6. Wzórumowy – Załączniknr 6.

 

XVIIDataopracowaniaizatwierdzeniaSIWZ

 

SIWZzatwierdził:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1703