SIWZ dot. przetargu 2/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

 

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

 

Nr postępowania 2/2012

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi

i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku Gmin RegionuSłupeckiego.

 

CPV 85200000-1

 

 

 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Informacja o Zamawiającym

 

Zamawiającym jest: Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 63 274-36-76 wew. 38 Telefaks: 63 274-36-76 wew. 44

Adres e-mail: gminy@gminy.slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748

 

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

Katarzyna NowaczykAndzelm, tel. 63 274 36 76 wew. 38, kom. 607 509 585.

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z
zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.
j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

5.Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego

6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, uktórych ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

 

4. Informacje uzupełniające

a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie "ustawa", bezbliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkachokreślonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformujewszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

b) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treściSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływemterminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie umieszczonana stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom ibędzie dla nich wiążąca. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaprowadzi do zamiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznychogłoszenieo zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznychprzedłużając jednocześnie terminskładania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłankiokreślone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznychogłoszenia o zamianie ogłoszeniazamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznychzamawiający zamieści informację o zmianach na tablicyogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnychwarunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowyczas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tymwykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację nastronie internetowej.

 

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGOZ WYKONAWCAMI

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują pisemnie lub faksem.

2. W przypadku przekazywania treści oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz informacji za pomocą

faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna NowaczykAndzelm, tel. 63 274 36 76wew. 46, kom. 607 509 585.

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o w

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1474