Jesteś tutaj: Start / Charakterystyka

Charakterystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Związek Gmin Regionu Słupeckiego powstał w 1991 r. z inicjatywy gmin: Strzałkowo, Zagórów, Ostrowite, Orchowo, Lądek, miasta Słupcy, Pyzdr i Słupcy. Cel jaki przyświecał założycielom to zacieśnienie współpracy między sąsiadującymi ze sobą jednostkami, wymiana, zgromadzonych doświadczeń oraz realizacja wspólnych działań wynikających z zadań i potrzeb gmin zrzeszonych w Związku.

Związek został zarejestrowany w 1992 roku, a po ogłoszeniu statutu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego uzyskał osobowość prawną. Z chwilą jej uzyskania Związek rozpoczął realizację zadań, które przede wszystkim ukierunkowane były na działania, wynikające z bieżących potrzeb zrzeszonych gmin.

W początkowych latach swojej działalności Związek zajmował się sprawami organizacji dożynek rejonowych, zapewnieniem obsługi administracyjno-finansowej szkół. Dofinansował budowę szkoły muzycznej oraz szpitala w Słupcy, działał także dynamicznie
w kwestiach gazyfikacji i oświetlenia ulicznego. Początkowe działania skupione były również na dostosowaniu zaplecza technicznego do potrzeb rozwijającej się gospodarki, dlatego opracowano projekt gazyfikacji regionu. Mając na uwadze realne, wciąż rosnące potrzeby unieszkodliwiania odpadów oraz statutowe założenia związane z ochroną środowiska, przygotowano koncepcję budowy zakładu utylizacji opadów stałych. Związek miał swój udział w przeprowadzeniu reformy administracyjnej i przynależności gmin do powiatów, wodociągowaniu oraz komunalizacji mienia Wojewódzkiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji. Warto wspomnieć, że w wyniku spotkania, jakie odbyło się w 1995 roku pomiędzy gminami zrzeszonymi w Związku Gmin Regionu Słupeckiego, a duńską firmą Pol-Dan-Consult, rząd duński oraz fundacje zachodnie zobowiązały się dofinansować inwestycje z zakresu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, ochrony wód
i powietrza, a także utylizacji śmieci i odpadów w wysokości 80% kosztów poszczególnych zadań.

Zadania statutowe Związku

Związek Gmin Regionu Słupeckiego prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy samorządzie gminnym oraz postanowienia obowiązującego statutu.

W myśl § 6 statutu Związek realizuje następujące zadania:

 

1)wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych;

 

2)wspólne realizowanie zadań i inwestycji;

 

3) podejmowanie działań wynikających z uchwał rad gmin dotyczących ochrony zwierząt;

 

4)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;

 

5)prowadzenie schroniska dla zwierząt;

 

6)przygotowanie i uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zpobieganie bezdomności zwierząt naterenie gmin – członków Związku na zasadach określonych w przepisach ustawy oochronie zwierząt.

W 2005 roku, w ramach realizacji zadań związanych z opieką nad porzuconymi zwierzętami z obszaru gmin zrzeszonych w Związku, w miejscowości Ostrowo Kościelne, uruchomiono schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dzięki zaangażowaniu znacznych środków budżetowych i sprawnej organizacji zwierzęta przebywające w schronisku mają zapewnione humanitarne warunki bytowania, a zwierzęta chore rokujące nadzieję na wyzdrowienie, podlegają opiece lekarskiej. Schronisko dla zwierząt działa w oparciu

o przyjęty przez Zgromadzenie Związku regulamin. Organy Związku Gmin

W myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym organem stanowiącym
i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, a organem wykonawczym – zarząd związku

Statut powołanego w 1992 r. Związku Gmin Regionu Słupeckiego zakładał, iż współtworzy go 8 gmin: Strzałkowo, Zagórów, Ostrowite, Orchowo, Lądek, miasta Słupcy, Pyzdr i Słupcy. W związku z wdrożeniem reformy administracyjnej w 2003 roku ze współpracy ze związkiem zrezygnowała gmina Pyzdry. Okresowo w latach 1998 - 2004 do związku należała gmina Powidz. Obecnie związek zrzesza 9 gmin: Strzałkowo, Zagórów, Ostrowite, Orchowo, Lądek, miasto Słupcę, gminę Słupcę,Wilczyn i Powidz.

Zgodnie z przepisami obowiązującego statutu Związku w poczet członków Związku Gmin Regionu Słupeckiego może zostać przyjęta gmina, która w półrocznym okresie poprzedzającym przyjęcie nie została usunięta ze Związku z powodu udowodnionego działania na szkodę Związku, nie wykonania zobowiązań na rzecz Związku, nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień statutu Związku i wobec której nie przysługują Związkowi wierzytelności pieniężne tytułem zaległych opłat członkowskich.
Z wnioskiem o przyjęcie występuje wójt (burmistrz) zainteresowanej gminy. Zainteresowana gmina nabywa prawa i obowiązki członka Związku z dniem ogłoszenia zmiany statutu Związku we właściwym organie publikacyjnym. Gmina, która uzyskała status członka Związku zobowiązana jest wnieść w terminie 30 dni od daty przystąpienia do Związku:

  • opłaty wpisowej w wysokości 10,- zł w przeliczeniu na każdego mieszkańca gminy według stanu aktualnego na dzień 30 września minionego roku kalendarzowego,
  • opłaty członkowskiej za rozpoczęty miesiąc na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Związku.

Członkowie związku mogą na zasadach dobrowolności wnosić majątek ruchomy
i nieruchomy oraz środki pieniężne na rzecz związku. Jeżeli Zgromadzenie tak uchwali członkowie związku opłacają roczne składki na rzecz związku, uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do posiadanych wkładów.Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

  • wystąpienia członka ze Związku,
  • usunięcia członka ze Związku,
  • likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągające ze sobą zniesienie gminy.

Członek Związku powinien oznajmić zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 6 miesięcy na koniec roku obrachunkowego. Zgromadzenie Związku może uzależnić wystąpienie członka ze Związku w proponowanym przez niego terminie od spełnienia określonych warunków.

Do Związku Gmin Regionu Słupeckiego obecnie należy 9 gmin z czego 8 gmin położonych jest w granicach administracyjnych powiatu słupeckiego.

Gmina Słupca jest młodą jednostką administracyjną, utworzoną na podstawie art. 101, ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, w dniu 1 stycznia 1973 roku.

Położona jest ona we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w całości
w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Najważniejszymi jej atutami są przede wszystkim: dogodne położenie komunikacyjne i stosunkowo dobra jakość gruntów rolniczych ( w 62% gleby klas II i IV). Gmina obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy miasto Słupcę, w której znajduje się siedziba władz samorządowych. Jej obszar z zachodu na wschód przecinają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym - magistrala kolejowa, droga państwowa nr 92 oraz odcinek autostrady A- 2 połączony ze Słupcą.

Miasto Słupca jest znaczącym ośrodkiem wschodniej części Wielkopolski. Korzystne położenie geograficzne, w odległości zaledwie 70 km od Poznania, na szlaku komunikacyjnym Berlin - Moskwa stwarzają optymalne warunki do rozwoju gospodarczego miasta. Słupca jest w 100% zelektryfikowana oraz zwodociągowana, ma własną oczyszczalnie ścieków oraz sieć kanalizacyjną i cieplną. Telefoniczna centrala cyfrowa daje możliwość podłączenia nowych abonentów, a także zapewnia wysoki poziom automatycznych połączeń z całym światem. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu maszynowego, rolno- spożywczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także budownictwa i usług dla rolnictwa.

Gmina Ostrowite jest gminą typowo rolniczą - użytki rolne stanowią 80% jej powierzchni. Wiele wsi (m.in. Giewartów, Kosewo, Naprusewo) uzyskało status miejscowości o korzystnych właściwościach klimatycznych i walorach krajobrazowych. Zajmuje obszar 10,4 km2, zamieszkuje ją ponad 5 tys. osób.

Gmina Orchowo zajmuje powierzchnię 98,1 km2 i zamieszkana jest przez ponad
4 tys. osób. Gmina ma charakter typowo rolniczy – 72% powierzchni zajmują użytki rolne,
18 % lasy. W gminie dominują uprawy rzepaku, buraków cukrowych, i ziemniaków.
W hodowli najważniejszą rolę odgrywa produkcja trzody chlewnej. Na obszarze gminy znajdują się dwa duże Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej Przetwórstwa Handlu i Usług S.A. w Osówcu i Różanie.

Gmina Strzałkowo leży w powiecie słupeckim, w centralnej części województwa wielkopolskiego. Według poprzedniego podziału administracyjnego należała do województwa konińskiego. Zajmuje obszar 142 km2 i liczy ponad 9 tys. mieszkańców. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: kolejowy (Warszawa- Poznań)
i drogowy (trasa E-8) o znaczeniu krajowym ze wschodu na zachód. Strzałkowo pełni dziś funkcję ośrodka handlowo-usługowego. Funkcjonują tu: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Mleczarska i inne. Infrastruktura transportowa, sąsiedztwo ze stolicą powiatu i niewielka odległość od Poznania stwarzają dogodne warunki do wszelkiej działalności gospodarczej.

Gmina Zagórów położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. O typowo rolniczym charakterze gminy decydują duże obszary pól uprawnych, łąk i pastwisk. Największym bogactwem gminy są tereny Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, najcenniejszego przyrodniczego fragmentu środkowej Warty.

Gmina Lądek zajmuje powierzchnię 98,3 km2 i jest zamieszkiwana przez ponad
5 tys. osób. Z ważniejszych inwestycji wykonanych w ostatnich latach na terenie gminy należy wymienić: wybudowanie oczyszczalni ścieków w Lądku oraz oczyszczalni ścieków
z kolektorem w Lądzie. W części wschodniej w pobliżu węzła rozjazdowego wokół autostrady A-2 gmina oferuje tereny pod aktywizację gospodarczą.

 W 2012 roku do Związku przystąpiły dwie gminy -Powidz i Wilczyn.

Powidz – gmina wiejska w województwie wielkopolskim. Siedzibą gminy jest m. Powidz. Jest to najmniejsza pod względem ludności gmina województwa wielkopolskiego.

Wilczyn - to jedna z mniejszych gmin powiatu konińskiego, położona w jego północnej części. Gmina liczy 6,5 tysiąca mieszkańców i zajmuje powierzchnię 8312 ha. Podzielona jest na 16 sołectw.

Region ten ma charakter rolniczo-turystyczny. Istnieje tu około 850 indywidualnych gospodarstw rolnych, w większości małych i średnich oraz trzy wielkoobszarowe gospodarstwa powstałe na bazie majątku likwidowanych PGR. Grunty orne zajmują powierzchnię 5946 ha tj. 71,54 % użytków rolnych. Tutejsze gleb y należą do średnich i słabych, w większości klasy IV i V. Podstawowe uprawy to zboża, ziemniaki oraz rośliny pastewne.

Gmina Wilczyn, a zwłaszcza zachodnia jej część, to tereny atrakcyjne turystycznie z nieskażonym środowiskiem naturalnym. Na obszarze gminy znajduje się kilka akwenów, których wody zaliczane są do pierwszej klasy czystości. Jeziora Wilczyńskie, Kownackie i Suszewskie stanowią wspaniałą bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Nad nimi zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe, trzy pola biwakowe, kąpieliska otwarte (sezonowe), znakowane szlaki turystyki pieszej i jedno gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto w gminie zarejestrowanych jest około trzysta podmiotów gospodarczych (handel, usługi, produkcja).

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, a od września 1999 roku działa również Zawodowa Szkoła Handlowa. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług oferowanych przez liczne instytucje, wśród których są m.in.: Bank Spółdzielczy, Gminne Przedszkole, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Laboratorium Analityczne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Wylęgu Drobiu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W 1986 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, do której podłączono kanalizację ściekową z Wilczyna i Wilczogóry. Zmeliorowana jest większość (blisko 90 %) gruntów wymagających regulacji stosunków wodnych, większość dróg ma utwardzoną nawierzchnię. Zwodociągowane są wszystkie miejscowości. Gmina Wilczyn jest w miarę możliwości stelefonizowana, obecnie podłączonych jest 700 abonentów. Z tego w roku 1999 podłączono do sieci 250 abonentów. Stało się to możliwe w wyniku zamontowania automatycznej centrali telefonicznej i przeprowadzenia przez teren gminy linii światłowodowej. Nad utrzymaniem czystości i porządku czuwa Zakład Gospodarki Komunalnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:2238