Przetarg nr 1/2008 na odpady

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słupca: na opróżnianie pojemników do segregacji odpadów

Numer ogłoszenia: 366499 - 2008; data zamieszczenia: 16.12.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Regionu Słupeckiego , ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 0 607 509585, faks 0-63 2743676 w. 44.

Adres strony internetowej zamawiającego: gminy@gminy.slupca.pl

 

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na opróżnianie pojemników do segregacji odpadów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie 203 pojemników do segregacji odpadów (szkło, plastik, papier) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31.grudnia 2009 r. z obszaru następujących gmin powiatu słupeckiego: Lądek, gmina Słupca, miasto Słupca, Strzałkowo, Zagórów, Orchowo. Szczegóły określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia..

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie zbierania lub transportu odpadów; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 5. Posiadają zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie harmonogramu wypełnionego przez wykonawcę na następujących warunkach: wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami z danej gminy wymienionej w dziale II pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może następować w czasie krótszym niż 15 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 30 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów. Zasada ta nie dotyczy wywozu segregowanych odpadów- szkła z gminy Orchowo, wywozu odpadów z gminy Strzałkowo w miesiącach lipcu i sierpniu oraz wywozu segregowanych odpadów z miasta Słupcy w miesiącach maj, czerwiec, lipiec sierpień. Dla m. Strzałkowo i miasta Słupcy częstotliwość wywozu segregowanych odpadów w wymienionych wyżej miesiącach powinna odbywać się na następujących zasadach: wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami nie może następować w czasie krótszym niż 12 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 30 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów. Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Stan prawny - wymagane dokumenty: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy - załącznik nr 2 I załącznik nr 3; b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); oraz c) wypełniony formularz OFERTA - załącznik nr 1, d) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), e) uzupełniony (zgodnie z pkt V ppkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i podpisany harmonogram wywozu segregowanych odpadów - załącznik nr 4, f) parafowany wzór umowy - załącznik nr 5, 2) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: nie dotyczy 3) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: nie dotyczy..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminy.slupca.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 16.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 16.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

 

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

opróżnianie pojemników do segregacji

odpadów

 

CPV 90511000-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował                                 Zatwierdził

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

 

 

 1. Informacja o Zamawiającym

 

Zamawiającym jest: Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 063 274-36-76 wew. 38 Telefaks: 274-36-76 wew. 44

Adres e-mail: gminy@gminy.slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

   Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

    Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 063 274 36 76 wew. 38, kom. 607 509 585.

 

        

 1. Tryb udzielenia zamówienia

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 roku Nr 171 poz. 1058).

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

 

 

 

 1. Informacje uzupełniające
 2. a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 roku Nr 171 poz. 1058). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców ubiegających się
  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 3. b) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

 

 1. Udzielanie wyjaśnień

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 27 oraz art. 38. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

II   Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie 203 pojemników do segregacji odpadów (szkło, plastik, papier) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31.grudnia 2009 r. z obszaru następujących gmin powiatu słupeckiego: Lądek, gmina Słupca, miasto Słupca, Strzałkowo, Zagórów, Orchowo.

 

Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odbywać się będzie według następujących zasad:

 

 

- miasto Słupca - 17 pojemników (6 pojemników na  szkło, 5 pojemników na plastik i 6 na papier) zlokalizowanych na ulicach: Rynek, Traugutta, Roża, Kopernika, Poznańskiej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a w okresie letnim: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu dwa razy w miesiącu,

 

- gmina Słupca – 34 pojemniki (17 pojemników na szkło, 17 na plastik); zlokalizowanych w miejscowościach: Wierzbocice, Kąty, Kowalewo Opactwo, Kotunia, Kowalewo Parcele, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Wilczna, Kamień, Pokoje, Drążna, Koszuty, Młodojewo, Piotrowice; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

- gmina miejska Zagórów - 36 pojemników ( 18 pojemników na plastik, 18 na szkło) zlokalizowanych w miejscowościach: Oleśnica, Skokum, Kopojno, Trąbczyn, Drzewce, Imielno, Wrąbczyn oraz na terenie miasta na uliach: Pyzdrskiej, Kościelnej, Lidmanowskiego, Mały Rynek, Cmentarnej, Dębińskiej, Rolnej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

- gmina Lądek - 26 pojemników (13 pojemników na szkło, 13 pojemników na plastik) zlokalizowanych w miejscowościach: Wola Koszucka, Wacławów, Dolany, Ratyń, Sługocin, Ląd, Jaroszyn, Dziedzice, Ciążeń, Samarzewo oraz Ląd ; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

- gmina Strzałkowo- 65 pojemników (22 pojemniki na plastik, 22 na szkło, 21 na papier) zlokalizowanych w miejscowościach: Skarbowszewo, Paruszewo, Graboszewo,  Młodziejewice, Staw II, Szemborowo, Góry, Skąpe, Kornaty, Babin oraz na terenie Strzałkowa na ulicach: Ostrowskiej, Powst. Wlkp., Górnej, Pułaskiego, Marusarza, Wyszyńskiego; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a w okresie letnim w lipcu i sierpniu dwa razy w miesiącu,

 

- gmina Orchowo - 25 pojemników ( 10 pojemników na szkło, 15 na plastik) znajdujących się w miejscowościach: Orchowo, Różanna,  Myślątkowo, Bielsko, Linówiec, Szydłowiec, Osówiec, Skubarczewo, Słowikowo; opróżnianie pojemników na plastik odbywać się będzie raz w miesiącu, a pojemników na szkło co drugi miesiąc.

 

Razem: 203 pojemniki

 

 

 

 

 

 

Słupca

(liczba pojemników)

m. Słupca

(liczba pojemników)

Zagórów

(liczba pojemników)

Strzałkowo

(liczba pojemników)

Lądek

(liczba pojemników)

Orchowo

(liczba pojemników)

styczeń

34

17

36

65

26

25

luty

34

17

36

65

26

15

marzec

34

17

36

65

26

25

kwiecień

34

17

36

65

26

15

maj

34

34

36

65

26

25

czerwiec

34

34

36

65

26

15

lipiec

34

34

36

130

26

25

sierpień

34

34

36

130

26

15

wrzesień

34

17

36

65

26

25

październik

34

17

36

65

26

15

listopad

34

17

36

65

26

25

grudzień

34

17

36

65

26

15

 

 

 1. Opróżnianie pojemników w ww. terminach winno następować zgodnie z wypełnionym harmonogramem, który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Wykonawca na koniec każdego miesiąca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dołączoną do faktury Kartę Przekazania Odpadów (KPO).

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90511000-2

 

 

 

 1. Terminy

1)                     Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego
na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

2)                     Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2008 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego – pokój nr 16.

3)                     Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego – Pokój nr 16.

4)                     Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy

5)                     Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

6)                     Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

 

III  Wadium

Od wykonawców NIE jest wymagane wniesienie wadium.

 

IV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, który wygra postępowanie NIE będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie zbierania
  lub transportu odpadów;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
 5. Posiadają zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie harmonogramu wypełnionego przez wykonawcę na następujących warunkach:

 

             wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami z danej gminy wymienionej w dziale II pkt 1 Specyfikacji 

             Istotnych Warunków Zamówienia nie może następować w czasie krótszym niż 15 dni od 

             ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 30 dni od ostatniej zbiórki

             segregowanych odpadów.

             Zasada ta nie dotyczy wywozu segregowanych odpadów- szkła z gminy Orchowo, wywozu 

            odpadów z gminy Strzałkowo w miesiącach lipcu i sierpniu oraz wywozu segregowanych 

            odpadów z miasta Słupcy w miesiącach maj, czerwiec, lipiec sierpień.

         

            Dla m. Strzałkowo i miasta Słupcy częstotliwość wywozu segregowanych odpadów w

            wymienionych wyżej miesiącach powinna odbywać się na następujących zasadach: 

            wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami  nie może następować w czasie krótszym niż 12 dni od 

            ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 30 dni od ostatniej zbiórki

            segregowanych odpadów.

 

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt „VI” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

VI  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy

 

Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.

Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

 

1) Stan prawny – wymagane dokumenty:

 

 1. a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.

        22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy – załącznik nr 2

        I załącznik nr 3;

 1. b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
  o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
          Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

 

oraz

 

 1. c) wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1,
 2. d) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie
  o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
 3. e) uzupełniony (zgodnie z pkt V ppkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
  i podpisany harmonogram wywozu segregowanych odpadów – załącznik
  nr 4,
 4. f) parafowany wzór umowy – załącznik nr 5,

 

 

2) Zdolność techniczna – wymagane dokumenty: nie dotyczy

 

3) Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: nie dotyczy.

 

 

 

 VII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

   C – cena oferty brutto

   C = cena brutto opróżniania pojemników = 2574 (liczba opróżnień pojemników w roku) x cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika

        

Cena powinna być podana:

 

 1. Cyfrowo i słownie w złotych polskich.
 2. Zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

 

UWAGA: Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a 5-9 w górę.

 Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

 

 

VIII    Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

      

    Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

 

IX Podwykonawcy

 

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia części lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

 

 

X Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania i zalecenia ogólne

 

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

 1. a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za całość zamówienia,
 2. b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
  W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

-                   do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy,

-                   w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy
z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować,
iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy,

-                   przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową,

-                   oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

-                   wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum
lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

-                   oświadczenia, dokumenty i informacje wymagane przez zamawiającego w pkt VI ppkt
1) lit. a)-d) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – muszą być złożone oddzielnie przez wszystkich wykonawców występujących w konsorcjum, natomiast informacje
i dokumenty wymagane w pkt VI ppkt 1) lit. e)-g) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawcy występujący w konsorcjum składają wspólnie.

 1. c) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. d) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 3. e) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 4. f) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. g) Wymaga się, by oferta była dostarczona w 2 zamkniętych kopertach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych kopert. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

 1. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony Nr 1/2008 na:

Opróżnianie pojemników do segregacji odpadów

 

 Nie otwierać przed 29. 12.2008 r. godz. 10:15

 

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

 1. h) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
  do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.
 2. i) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
 3. j) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
 4. k) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
 5. Zmiany i wycofanie oferty
 6. a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
  pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana
  jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 7. b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
 8. b) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
  to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
 9. Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy", w przedstawionej tam kolejności.

 

XI  Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1)    jest niezgodna z ustawą,

2)    jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)    zawiera błędy w obliczaniu ceny,

7)    wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,

8)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

 

XII Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1)  Otwarcie ofert

 

 1. a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2008 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.
 2. b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. c) Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.
 4. d) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

 

2)  Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

Cena

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

 

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

 

XIII Zawarcie umowy

1)    Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2)    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

1)       W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 

XIV   Wzór umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

 

XV    Środki ochrony prawnej

 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia

przez zamawiającego przepisów ustawy. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również

organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do

wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. Szczegółowe warunki

środków ochrony prawnej określają art. 179 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy

Prawo zamówień publicznych można wnieść protest do Zamawiającego.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że

mógł zapoznać się z jego treścią.

 1. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia.

 1. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

stronie internetowej.

 1. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony

lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 1. „Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany do wzięcia udziału w

postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie korzystać ze

środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym

rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia

protestu”.

 1. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu.

 1. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
 2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu

dotyczącego :.

 1. a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 2. b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
 3. c) odrzucenia oferty.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia

doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania

zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest

równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

 

XVI   Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1)        Wzór formularza OFERTA – Załącznik nr 1.

2)        Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2.

3)        Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24  ustawy – Załącznik nr 3.

4)        Harmonogram – Załącznik nr 4.

5)        Wzór umowy – Załącznik nr 5.

 

XVII Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ

 

SIWZ opracowała:                                                   SIWZ zatwierdził:

 

Załącznik nr 5

do SIWZ 1/2008

UMOWA

 

 

W dniu  ……………….w  Słupcy

pomiędzy:

 

Związkiem Gmin Regionu Słupeckiego

 

mającym swą siedzibę w : Słupcy, ul. Sienkiewicza 16

zwanym dalej w tekście  " Zamawiającym "  reprezentowanym przez Zarząd Związku                      w osobach:

 

 1. Grażyna Kazuś – Przewodniczący Zarządu Związku

p . Dariusz Grzywiński – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku

 

a

 

………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej w tekście „Usługodawcą”

reprezentowanym przez  :

 

………………………………………………………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego  wyboru oferty  Usługodawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

 

 • 1

 

 1. Zamawiający zamawia, a Usługodawca zobowiązuje się do :

 

Opróżniania 203 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z obszaru wymienionych poniżej gmin powiatu słupeckiego według następujących zasad:

 

 

- miasto Słupca - 17 pojemników (6 pojemników na  szkło, 5 pojemników na plastik i 6 na papier) zlokalizowanych na ulicach: Rynek, Traugutta, Roża, Kopernika, Poznańskiej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a w okresie letnim: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu dwa razy w miesiącu,

 

- gmina Słupca – 34 pojemniki (17 pojemników na szkło, 17 na plastik); zlokalizowanych w miejscowościach: Wierzbocice, Kąty, Kowalewo Opactwo, Kotunia, Kowalewo Parcele, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Wilczna, Kamień, Pokoje, Drążna, Koszuty, Młodojewo, Piotrowice; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

- gmina miejska Zagórów - 36 pojemników ( 18 pojemników na plastik, 18 na szkło) zlokalizowanych w miejscowościach: Oleśnica, Skokum, Kopojno, Trąbczyn, Drzewce, Imielno, Wrąbczyn oraz na terenie miasta na uliach: Pyzdrskiej, Kościelnej, Lidmanowskiego, Mały Rynek, Cmentarnej, Dębińskiej, Rolnej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

 

- gmina Lądek - 26 pojemników (13 pojemników na szkło, 13 pojemników na plastik) zlokalizowanych w miejscowościach: Wola Koszucka, Wacławów, Dolany, Ratyń, Sługocin, Ląd, Jaroszyn, Dziedzice, Ciążeń, Samarzewo oraz Ląd ; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,

 

- gmina Strzałkowo- 65 pojemników (22 pojemniki na plastik, 22 na szkło, 21 na papier) zlokalizowanych w miejscowościach: Skarbowszewo, Paruszewo, Graboszewo,  Młodziejewice, Staw II, Szemborowo, Góry, Skąpe, Kornaty, Babin oraz na terenie Strzałkowa na ulicach: Ostrowskiej, Powst. Wlkp., Górnej, Pułaskiego, Marusarza, Wyszyńskiego; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a w okresie letnim w lipcu i sierpniu dwa razy w miesiącu,

 

- gmina Orchowo - 25 pojemników ( 10 pojemników na szkło, 15 na plastik) znajdujących się w miejscowościach: Orchowo, Różanna,  Myślątkowo, Bielsko, Linówiec, Szydłowiec, Osówiec, Skubarczewo, Słowikowo; opróżnianie pojemników na plastik odbywać się będzie raz w miesiącu, a pojemników na szkło co drugi miesiąc.

 

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia objęty umową określają :
 2. a) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w postaci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
 3. b) Oferta Usługodawcy.

Wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, właściwymi do przedmiotu umowy i na warunkach ustalonych niniejszą umową.

 

 • 2

 

 1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia nastąpi w dniu …………..
 2. Termin zakończenia wykonania zamówienia nastąpi w dniu 31.12.2009r.

.

 

 • 3

 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu zamówienia strony wyznaczają :

1/ ………………………………………………….reprezentującego zamawiającego

2/ ………………………………………………………reprezentującego usługodawcę

 

 

 • 4

 

Usługodawca nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części usługi innej osobie.

 

 

 

 

 

 • 5

 

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w kwocie :

 …………………………… zł PLN łącznie z podatkiem  od towarów i usług /VAT /

słownie : ………………………………………………………………………………….

 

 

 • 6

 

Strony postanawiają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

 1. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

   w wysokości 0,3 % wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn

    zależnych od Usługodawcy.

 1. Zamawiający zapłaci Usługodawcy kary umowne :

    w wysokości 0,3 % wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

    zależnych od Zamawiającego.

 

 

 • 7

 

1.Strony postanawiają, że podstawą zapłaty za wykonaną usługę będą faktury wystawiane           co  miesiąc przez Usługodawcę.

 1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 20 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę uważać się będzie datę polecenia przelewu środków piniężnych na rachunek Usługodawcy.
 2. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Usługodawcy wskazane na wystawionej fakturze VAT.
 3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu.

 

 

 • 8

 

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Usługodawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

 

 • 9

 

Zamawiający , może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 W takim wypadku Usługodawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

 • 10

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,  ustawy o zamówieniach publicznych i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

 

 • 11

 

Wszelkie spory które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 

 • 12

 

Umowę sporządzono  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

 

 • 13

 

Wykaz załączników do umowy :

 1. Oferta Wykonawcy
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                             Usługodawca

 

 

 

 

 

                   Załącznik nr 1

do SIWZ 1/2008

 

 

 

.........................................

                (pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

        OFERTA

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa .........................................................................................................................

 

Adres przedsiębiorstwa ...........................................................................................................................

 

Numer telefonu, faksu .............................................................................................................................

 

 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

                        Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 SŁUPCA, UL. SIENKIEWICZA 16

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia .................... 2008 r. na:

 

opróżnianie pojemników do segregacji odpadów

 

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i szacunkowej ilości, szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

.................................zł  netto

Słownie:………………………………………………………………………………zł netto

 

+ podatek VAT ……. % w kwocie ………………………… zł

Kwota brutto ….......................... zł

Słownie:………………………………………………………………………………zł

 

Na kwotę zamówienia składa się:

  

C  - cena brutto opróżniania pojemników = 2574  x …………………………………. zł brutto

(cena jednostkowa za
opróżnienie jednego pojemnika)

 

 

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

 

 1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 

 1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

6.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6.2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

6.3. Zaparafowany wzór umowy.

Inne:

6.4. ............................................................................

UWAGA: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt 6 nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on przy tym punkcie Nie dotyczy.

 

 

Całość niniejszej oferty składamy na  ................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................                                                ....................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                       Podpis wykonawcy i pieczątka

 

Gminy

 

Styczeń

(data wywozu)

Luty

(data wywozu)

Marzec

(data wywozu)

Kwiecień

(data wywozu)

Maj

(data wywozu)

Czerwiec

(data wywozu)

Lipiec

(data wywozu)

Sierpień

(data wywozu)

Wrzesień

(data wywozu)

Październik

(data wywozu)

Listopad

(data wywozu)

Grudzień

(data wywozu)

Gmina Słupca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Słupca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagórów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzałkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lądek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- harmonogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do SIWZ 1/2008

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA

 

 

Nazwa wykonawcy        .............................................................................................................................

Adres wykonawcy         .............................................................................................................................

Numer telefonu, faksu    .............................................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

 

 

 

            Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 roku Nr 171 poz. 1058), który mówi, że:

 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)       wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania ,

2)       wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3)       wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4)       osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1619