Przetarg nr 2/2004

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

............................................

  / pieczęć  Zamawiającego /

 

Nr 2/04                                                                                                                                                                                                                     

                                      O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartoœci szacunkowej poniżej 30.000 EURO

 

 1. Zamawiajšcy : Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                            ul.Henryka Sienkiewicza 16

                            62-400  Słupca

2.Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Opróżnianie pojemników i worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (makulatury, szkła, butelek plastikowych typu PET).

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

                                         12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacji.
 2. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowišzkowych preferencji krajowych.
 3. Formularz zawierajšcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiœcie lub za zaliczeniem pocztowym w :

nazwa instytucji  :

                                   Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                                   ul.Henryka Sienkiewicza 16

                                  62-400  Słupca

Koszt formularza 10,00 zł.

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest : Katarzyna Nowaczyk

tel. 274-30-18  nr pok.  14 oraz Grażyna Kazuœ tel. 274-36-76. Informacji udzielać będzie      w godz. 800 - 1400

 1. W przetargu mogš wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art 22

ust.5-7 , spełniajšcy warunki zawarte w art 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe : spełniający wymogi okreœlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3

w terminie do dnia  12.03.2004 r. do godz. 9.45

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2004 r. o godz.10.00

w siedzibie Zamawiającego  w pok. nr 3.

 

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

A/ cena oferty                                                                         -          100 %                               

 

 

 

                                                                                        ………………………………………

                                                                                                    (podpis zamawiającego)

                

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1639