:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Zwi±zku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Zwi±zku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Zwi±zku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006 

 

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r.

 

Plan finansowy na 2006 r.  został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 20 grudnia 2005 r. i wynosił:

 

 

1. Dochody planu finansowego na 2006 r. w wysokości                                       151 265,00 zł

 

w tym:

a) składka gmin – członków Związku na bieżącą działalność Związku                 55.608,00 zł

b) różne rozliczenia -                                                                                                 2 000,00 zł

c) składka gmin – członków Związku –   funkcjonowanie schroniska                   48 657,00 zł

d) wpływy  z wpłat gmin- członków Związku na realizację zadań

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                          45 00,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2006 r. w wysokości                                        151 265,00 zł

 

w tym:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku                                                     82 582,00 zł

b) wydatki na realizację zadań związanych  z funkcjonowaniem

schroniska dla zwierząt                                                                                            23 683,00 zł

c) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami

stałymi                                                                                                                     45 000,00 zł

 

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

- nr 2/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 20 stycznia 2006 r.,

- nr 5/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 marca 2006 r.

- nr 5/2006 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 3 sierpnia 2006 r.,

- nr 6/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.

- nr 7/2006 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2006 r.,

plan finansowy na dzień 31 grudnia 2006 r. zamknął się następująco:

 

1. Dochody planu finansowego na 2006 r. w wysokości                                       172 118,00 zł

 

w tym:

a) składka gmin – członków Związku na bieżącą działalność Związku                  55 608,00 zł

b) odsetki bankowe                                                                                                    2 000,00 zł

c) wpływy  z wpłat gmin- członków Związku na realizację zadań 

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                        45 000,00 zł

d) składka gmin na funkcjonowanie schronisko dla zwierząt                                 69 510,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2006 r. w wysokości                                       226 885,00 zł

 

w tym:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku                                                    85 850,00 zł

b) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami stałymi        46 424,00,zł

c) wydatki na realizację zadań związanych  z funkcjonowaniem

schroniska dla zwierząt                                                                                         94 611,00 zł

 

3. Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości                                           54 767,00 zł

    pokryty został  z nadwyżki z lat poprzednich

 

Plan finansowy Związku za 2006 r. został wykonany następująco:

 

1.      Dochody na plan  172 118,00 zł wykonano 160 937,32 zł, co stanowi 93,5 %  do założonego planu.

 

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 .

 

2.      Wydatki na plan 226 885 zł wykonano 211 492,25 zł, co stanowi 93,2 % do założonego planu.

 

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik nr 2.

 

3.  Niedobór dochodów nad wydatkami kwocie 54 767,00 zł wykonano w kwocie           50 554,93 zł i pokryty został z nadwyżki z lat poprzednich.

 

I. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 55 608,00 zł wykonano 55 548,48 zł, co stanowi 99,9% do założonego planu:

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

a) § 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich na plan 55 608,00 zł wykonano 55 548,48 zł, co stanowi 99,9 % w tym:

- wpłaty składek członkowskich w wysokości 0,08 zł od mieszkańca -  55 548,48 zł

 

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 769,70 zł co stanowi 38,5 %

do założonego planu;

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2000,00 zł  wykonano 

       769,70 zł,  co stanowi 38,5 % do założonego planu.

 

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 114 510,00  zł wykonano 104 619,14 zł co stanowi 91,4 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 2900 dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan  45 000,00 zł wykonano 34 293,32 zł co stanowi 76,2 % w tym:

- składka członkowska na selektywną zbiórkę surowców wtórnych 44 974,66 zł,

- zwrot kwoty wpłaconej w 2005 r.  przeznaczonej na zakup worków do segregacji odpadów   gmina Strzałkowo 10 681,34 zł (gmina nie zakupiła worków),

 

 

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

  § 2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt   na plan 69 510,00 zł wykonano 70 325,82  zł co stanowi 101,2 %

- wpłaty bieżące                              - 69 435,24 zł,

- wpłaty zaległości z lat ubiegłych  -     890,58 zł.

 

 Zaległości składkowych na dzień 31 grudnia 2006 stanowią kwotę   9.999,58 zł:

 

 - składka  na Związek – zaległość w kwocie                          4 416,60 zł,

 - składka na utrzymanie schroniska – zaległość w kwocie     5 582,98 zł.

 

II. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 85 850,00 zł wykonano 83 828,52 zł, co stanowi           97,6 %.

 

- rozdz. 75095 Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano na:

- wynagrodzenie pracowników                                                         45 038,00 zł                                                                           

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    1 838,04 zł

- składki ZUS                                                                                      9 134,25 zł

- składka na Fundusz Pracy                                                                 1 236,61 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) –    9 400,00 zł

 

-  bieżące funkcjonowanie Związku

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia                                                    4 981,91zł

- usługi zdrowotne                                                                                 40,00 zł

- usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe                         8 448,23 zł

- podróże służbowe                                                                           2 183,48 zł

- odpis na ZFŚS                                                                                 1 528,00 zł

 

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 141 035,00 zł wykonano 127 663,73 zł co stanowi              90,5 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów            -    4 923, 72 zł

§ 4300 – wywóz segregowanych odpadów                                   -   35 874,32 

 

 

 - rozdz. 90013  Schroniska dla zwierząt

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

              i artykułów do schroniska                                                 - 18 870,56 zł

§ 4260 – opłaty za energię i wodę                                                  -    2 533,50 zł

§ 4300 – utrzymanie bezdomnych psów                                       - 63 670,30  

§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego

               samochodu do schroniska                                               -   1 791,33 zł

                                                                         

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

 

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

 

 

 

 

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie dochodów Związku na dzień 31.12.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.

% wyk.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

           55 608,00  

           55 548,48  

      99,9   

 

 

 

 

           55 608,00  

           55 548,48   

      9,99   

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

             2 000,00   

            769,70   

      38,5  

 

 

 

 

             2 000,00   

            769,70  

      38,5   

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

           45 000,00   

           34 293,32   

      76,2   

 

 

 

 

           45 000,00   

           34 293,32   

      76,2   

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

          69 510,00   

           70 325,82   

      101,2   

 

 

 

 

          69 510,00 

           70 325,82  

        101,2   

 

 

 

 

        114 510,00   

          104 619,14   

        91,4   

Ogółem

      172 118,00

        160 937,32   

      93,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

 

 

 

 

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie wydatków Związku na dzień 31.12.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.

% wyk.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

           45 040,00 

           45 038,00   

99,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

             1 839,00

             1 838,04

            99,9

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

             9 428,00

             9 134,25   

            96,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

             1 237,00   

             1 236,61     

  99,9

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

             9 600,00

             9 400,00

 97,9

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

             5 589,00      

             4 981,91 

89,1

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

                100,00           

                  40,00

13,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

             9 089,00

              8 448,23   

90,2

 

 

4410

Podróże służbowe

             2 400,00   

              2 183,48  

88,9

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

             1 528,00   

              1 528,00   

100,0

 

 

 

 

           85 850,00   

           83 828,52  

97,6

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

             4 924,00

             4 923,72

99,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

           41 500,00 

           35 874,32   

86,4

 

 

 

 

            46 424,00

           40 798,04

87,9

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

           20 273,50  

18 870,56

93,1

 

 

4260

Zakup energii

              3 300,00

              2 533,50

76,8

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

            69 137,50  

            63 670,30  

92,1

 

 

4430

Różne opłaty i składki

              1 900,00

              1 791,33

94,3

 

 

 

 

           94 611,00 

           86 865,69  

91,8

 

 

 

 

         141 035,00   

          127 663,73  

90,5

Ogółem

         226 885,00 

          211 492,25

93,2

 

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 8844 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020