:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiąz. od 2 stycznia 2015r.
»Uchwały i zarządzenia
»Budżet, sprawozdania
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»wolontariat porozumienie
»zmiana regulaminu schroniska
»Program opieki nad zwierzętami 2018 rok
»umowa adopcyjna
»Cennik
»Zdjęcia
»Aktualności
»Informacje dla mieszkańców
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
Galerie  
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Regulamin Organizacyjny Biura Związku 

Uchwała Nr VIII/9/2016

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 29 lipca 2016 roku

 

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin Regionu Słupeckiego

 

Na postawie § 14 pkt 8 § 15 ust. 2 (Dz. U. z 2015 r., poz. 12) Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego - Zarząd Związku uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Biura Związku Gmin Regionu Słupeckiego opracowany przez Zarząd Związku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Traci moc uchwała nr 5/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku

/-/ Grażyna Kazuś

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr do uchwały VIII/9/2016 Zarządu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 29 lipca 2016 roku

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO

 

Spis treści:

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Organizacja Biura

Rozdział III - Podział kompetencji

Rozdział IV – Obieg dokumentów i zasady ich podpisywania

Rozdział V – Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin Organizacyjny Biura Związku Gmin Regionu Słupeckiego, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Związku Gmin Regionu Słupeckiego, zwanego dalej Biurem.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Związku - należy przez to rozumieć Związek Gmin Regionu Słupeckiego.

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

3) Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

5) Gminach - należy przez to rozumieć gminy - członków Związku Gmin Regionu Słupeckiego

6) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

7) Głównym księgowym - należy przez to rozumieć głównego księgowego budżetu Związku

  1. Budżecie - należy przez to rozumieć plan finansowy Związku.

 

§ 3. 1. Biuro działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu i wydanych w oparciu o niego uchwał i zarządzeń oraz niniejszego Regulaminu.

2.Biuro jest organem pomocniczym Zarządu. Do zadań Biura należy również obsługa Zgromadzenia Związku i jego komisji.

3. Biuro znajduje się w Słupcy przy ul. Sienkiewicza 16.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA BIURA

§ 4. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

§ 5. W strukturze Biura funkcjonują samodzielne stanowiska pracy utworzone przez Przewodniczącego:

  • pracownik ds. administracyjno - biurowych

  • główny księgowy (¼ etatu)

 

§6. Zasady funkcjonowania Biura Związku

 

1. Biuro działa o następujące zasady :

 

1) zasada praworządności,

 

2) zasada podziału zadań między kierownictwo Związku i poszczególne stanowiska

 

pracy,

3) zasada służebności wobec lokalnej społeczności,

 

4) zasada gospodarności i racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

 

5) zasada wzajemnego współdziałania,

 

 

2. Pracownicy Biura przy wykonywaniu zadań działają na podstawie przepisów prawa

 

i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 7. 1.Biurem kieruje Przewodniczący Zarządu Związku przy pomocy pracownika ds.
administracyjno- biurowych i głównego księgowego, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Przewodniczącym Zarządu Związku za realizację swoich zadań.

2. WprzypadkubrakuPrzewodniczącegoZarządulubprzejściowejniemożnościsprawowaniaprzezniegofunkcjiZastępcaPrzewodniczącegopełnifunkcjePrzewodniczącegoZarządu.

 

2. Przewodniczący Zarządu Związku jest bezpośrednim przełożonym wszystkich

 

pracowników i sprawuje nad nimi nadzór.

 

§ 8. Pracownicy Związku zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy są zobowiązani do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań Związku, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.

 

ROZDZIAŁ III

PODZIAŁ KOMPETENCJI

§ 9. 1. Przewodniczący zawiera umowy o pracę z pracownikami Biura i wykonuje wobec nich uprawnienia i obowiązki kierownika zakładu pracy przewidziane w przepisach prawa pracy.

2. Do kompetencji Przewodniczącego jako kierownika Biura należy ponadto w szczególności:

  1. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Związku,

  2. kierowanie bieżącymi sprawami Związku,

  3. reprezentowanie Związku na zewnątrz,

  4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przekazanych Związkowi przez gminy.

§ 10. Do zadań pracownika administracyjno- biurowego należy m in. organizowanie i kierowanie pracą Biura.

§ 11. Do zadań głównego księgowego należy całość spraw związanych z finansami i budżetem Związku.

§ 12. Szczegółowy zakres obowiązków określają bieżące zakresy czynności pracowników.

 

ROZDZIAŁ IV

OBIEG DOKUMENTÓW I ZASADY ICH PODPISYWANIA

§ 13. Pisma wychodzące z biura podpisuje Przewodniczący Zarządu Związku lub jego Zastępca.

§ 14. Przewodniczący może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w ich kompetencji z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Zmian Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 13839 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019