:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet 2013 r. 

Uchwała nr XII/37/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 17 grudnia 2012 r.


w sprawie budżetu Związku na rok 2013Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 395.654, 00 zł,

z tego:

dochody bieżące w kwocie 395.654,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 395.654, 00 zł,

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 395.654, 00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3.Tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 396,00 zł.


§ 4.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.


§ 5.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1

do uchwały nr XII/37/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 17 grudnia 2012 r.Plan dochodów Związku na rok 2013Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

103 530,00

 

 

 

 

103 530,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 500,00

 

 

 

 

2 500,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

73 799,00

 

 

 

 

73 799,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

0830

Wpływy z usług

800,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

215 025,00

 

 

 

 

215 825,00

 

 

 

 

289 624,00

 

 

 


Ogółem


395 654,00


Załącznik Nr 2

do uchwały nr XII/37/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 17 grudnia 2012 r.


Plan wydatków Związku na rok 2013


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

 

 

3 700,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94 604,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 223,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

22 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 080,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe

4 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 800,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00

 

 

 

 

170 707,00

 

 

 

 

174 407,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

396,00

 

 

 

 

396,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

73 799,00

 

 

 

 

73 799,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 800,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 852,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

3 000,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

500,00

 

 

 

 

147 052,00

 

 

 

 

220 851,00

 

 

 


Ogółem


395 654,00Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9652 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020