:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Projekt budżetu na 2013 r. 

Uchwała Nr XIV/19/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 12 listopada 2012 r.


w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Związku na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymiNa podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala co następuje:


§1. Ustala się treść:

1)projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2013 rok
w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

2)uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały,

3)materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.


§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1

do uchwały nr XIV/19/2012 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 12 listopada 2012 r.


- P R O J E K T -


Uchwała nr ………………

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2012 r.


w sprawie budżetu Związku na rok 2013Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 395.654, 00 zł,

z tego:

dochody bieżące w kwocie 395.654,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 395.654, 00 zł,

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 395.654, 00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3.Tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 396,00 zł.


§ 4.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.


§ 5.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2012 r.Plan dochodów Związku na rok 2013Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

103 530,00

 

 

 

 

103 530,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 500,00

 

 

 

 

2 500,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

73 799,00

 

 

 

 

73 799,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

0830

Wpływy z usług

800,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

215 025,00

 

 

 

 

215 825,00

 

 

 

 

289 624,00

 

 

 


Ogółem


395 654,00


Załącznik Nr 2

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2012 r.


Plan wydatków Związku na rok 2013


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

 

 

3 700,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94 604,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 223,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

22 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 080,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe

4 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 800,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00

 

 

 

 

170 707,00

 

 

 

 

174 407,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

396,00

 

 

 

 

396,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

73 799,00

 

 

 

 

73 799,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 800,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 852,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

3 000,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

500,00

 

 

 

 

147 052,00

 

 

 

 

220 851,00

 

 

 


Ogółem


395 654,00Załącznik nr 2

do uchwały nr XIV/19/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 12 listopada 2012 r.

U z a s a d n i e n i e

do budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na 2013 rok1. Dochody w planie finansowym na rok 2013 przyjęto w kwocie 395. 654,00 , na które składają się:


1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu składek członkowskich gmin w wysokości 0,13 zł miesięcznie od mieszkańca planuje się dochody w wysokości 103.530,00 ; w tym z:

 • gm. Słupca 14.703,00 zł

 • m. Słupca 21.911,76 zł

 • gm. Lądek 9.193,08zł

 • gm. Strzałkowo 15.766,92 zł

 • gm. Orchowo 6.297,72 zł

 • gm. Zagórów 14.181,96 zł

 • gm. Ostrowite 8.127,60 zł

 • gm. Wilczyn 10.019,88 zł

 • gm. Powidz 3.329,04 zł

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr XI/32/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na bieżącą działalność Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2013.


2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki

W 2013 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do segregacji odpadów planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 73.799,00; w tym z:

 • gm. Słupca 11.498,50 zł

 • m. Słupca 15.450,60 zł

 • gm. Lądek 5.893,00 zł

 • gm. Strzałkowo 19.405,44 zł

 • gm. Orchowo 5.894,02 zł

 • gm. Zagórów 8.363,72 zł

 • gm. Ostrowite 7.294,00 zł

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr XI/31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie uchwalenia składki członkowskiej na selektywną zbiórkę odpadów w roku 2013.


b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt;

- § 0830 – wpływy z usług

Z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł.


- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

W roku 2013 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu składek członkowskie gmin w wysokości 0,27 zł miesięcznie od mieszkańca na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 215.025,00 zł; w tym z:

 • gm. Słupca 30.537,00 zł

 • m. Słupca 45.509,04 zł

 • gm. Lądek 19.093, 32 zł

 • gm. Strzałkowo 32.746,68 zł

 • gm. Orchowo 13.079,88 zł

 • gm. Zagórów 29.454,84 zł

 • gm. Ostrowite 16.880,40 zł

 • gm. Wilczyn 20.810,52 zł

 • gm. Powidz 6.914,16 zł

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr XI/33/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2013.


2.Wydatki Związku stanowią kwotę 395. 654,00 i przedstawiają się następująco:


1)dz. 750 - Administracja publiczna


a/ rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Związek przeznaczył kwotę 3.700,00 zł

b/ rozdz. 75095 – pozostała działalność

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego planuje się
w kwocie 170 707,00 , w tym na:

 • wynagrodzenia i pochodne (1 etat pracownik administracji, 1 etat pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowego) kwotę 153.507,00 zł; w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 94.604,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku 7.223,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 22.600,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł

- umowa zlecenie 26.080,00 zł

 • wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 17.200 ,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów bieżącego funkcjonowania Związku.


2)dz. 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2013 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 396,00 zł tj. w wysokości
0,1 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 6 m-cy planuje się kwotę 73.799,00 zł,

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się w kwocie 147.052,00 zł; w tym:

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska 21.800,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody 3.800,00 zł,

- usługi remontowe 2.000,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem schroniska 110.852,00 zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne 1.100,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska 4.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 3.500,00 zł.Załącznik nr 3

do uchwały nr XIV/19/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 12 listopada 2012 r.Materiały informacyjne

towarzyszące projektowi

budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na 2013 rok
1. Dochody budżetu Związku na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2012 r. oraz wielkość składek członkowskich uchwalonych na 2013 rok

1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – składka członkowska na bieżące funkcjonowanie Związku wynosi 0,13 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2013 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 31.886,40 zł, tj. o 69,2 % w stosunku do roku 2012 w związku ze z zwiększoną liczba mieszkańców oraz przystąpieniem dwóch gmin do Związku.


2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki - w 2013 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych w kwocie planowanej do zrealizowania w roku 2012.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:


a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - dochody 2013 r. zmniejszyły się o kwotę 77.764,26 zł tj. o 48,6 % w stosunku do roku 2012 w związku ze z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt;

- § 0830 – wpływy z usług - z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł,

- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - składka członkowska na bieżące funkcjonowanie schroniska wynosi 0,27 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2013 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 62.217,36 zł, tj. o 71,1 % w stosunku do roku 2012 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców oraz ze względu na powierzenie przez gminy nowych zadań Związkowi tj. pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej i wyznaczenie gospodarstwa rolnego do przechowywania zwierząt gospodarskich.Wykonanie dochodów za III kw. 2012, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2013


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanie na dzień 30.09.2012 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2012 r.

Planowane wykonanie w 2012 r.

Plan na 2013 r.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

71 644,56

18 651,36

90 295,92

103 530,00

 

 

 

 

71 644,56

18 651,36

90 295,92

103 530,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3 309,66

-

3 309,66

2 500,00

 

 

 

 

3 309,66

-

3 309,66

2 500,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

151563.54

-

151563.54

73 799,00

 

 

 

 

151563.54

-

151563.54

73 799,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

0830

Wpływy z usług

710,00

-

710,00

800,000960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

558,00

-

558,00

-

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

101 409,00

26 400,01

127 809,01

215 025,00


-6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

19 835,64

5 163,83

24 999,47

 

 

 

 

122 512,64

31 563,84

154 076,48

215 825,00

 

 

 

 

274 076,18

31 563,84

305 640,02

289 624,00

 

 

 


Ogółem


349 030,40


50 215,20


399 245,60


395 654,00
2. Wydatki budżetu Związku na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2012 r.


1)dz. 750 - Administracja publiczna

a/ rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Związku planuje się przeznaczyć kwotę 3.700,00 zł


b/rozdz. 75095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego zaplanowano w kwocie 170.707,00 zł.


2)dz. 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2013 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 396,00 zł tj. w wysokości 0,1 % wydatków.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 6 m-cy planuje się kwotę 73.799,00,00 zł, środki finansowe zaplanowano uwzględniając wzrost kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki śmieci oraz zwiększeniem ilości opróżnień,

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 147.052,00 zł,


Wykonanie wydatków za III kw. 2012, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2013


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanie na dzień

30.09.2012 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2012 r.

Planowane wykonanie w 2012 r.

Plan na 2013 r.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000,00

2 000,00

1 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych


2 000,00

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 


4 000,00

4 000,00

3 700,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

824,90

275,10

1 100,00

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66 084,00

21464,00

87 548,00

94 604,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 059,42

-

7 059,42

7 223,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

14 879,87

5 778,13

20 658,00

22 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 946,32

820,68

2 767,00

3 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 060,00

4 380,00

19 440,00

26 080,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

992,64

1 107,36

2 100,00

1 700,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

375,00

375,00

800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1788,70

1 411,30

3 200,00

3 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 212,33

587,67

1 800,00

2 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe

2 466,28

1 033,72

3 500,00

4 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2461,34

-

2461,34

2 800,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

700,00

1 200,00

1 200,00

 

 

 

 

115 275,80

37 923,96

153 208,76

170 707,00

 

 

 

 

115 275,80

41 932,96

157 208,76

174 407,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-

-

-

396,00

 

 

4810

Rezerwy

 

 

 

 

-

-

-

396,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

4270

Zakup usług remontowych

399,75

800,25

1 200,00

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

78 428,20

34 884,80

113 313,00

73 799,00

 

 

 

 

78 827,95

35 685,05

114 513,00

73 799,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 976,72

4 266,28

23 243,00

21 800,00

 

 

4260

Zakup energii

2 183,67

1 316,33

3 500,00

3 800,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

1 500,00

1 500,00

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

53 054,16

28 745,84

81 800,00

110 852,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

719,32

330,68

1050,00

1 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

783,00

2217,00

3 000,00


 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2042,00

-

2042,00

3 000,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

65,00

-

65,00

500,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych

-

25 000,00

25 000,00

-

 

 

 

 

77 823,87

63 376,13

141 200,00

147 052,00

 

 

 

 

156 651,82

99061,18

255 713,00

220 851,00

 

 

 


Ogółem


271 927,62


140 994,14


412921,76


395 654,003. Na dzień 30 września 2012 r. na rachunku bankowym Związku pozostały środki finansowe w kwocie 93 610,74 zł.


4. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych wymagalnych zobowiązań.


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 8813 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020