:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. 


Uchwała nr XI/12/2012

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 marca 2012 rokuw sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2011 rokNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy ust. 1 i 3 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:§ 1.Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2011 rok oraz informację o stanie mienia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr XI/12/2012

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 marca 2012 r.


Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2011 rok


Plan finansowy Związku na 2011 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 27 grudnia 2010 r. i wynosił:


1. Dochody planu finansowego na 2011 r. w wysokości 343 885,00 zł


2. Wydatki planu finansowego na 2011 r. w wysokości 343 885,00 zł


Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

 • Zarządu Związku nr I/1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r.,

 • Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr V/11/2011 z dnia 6 czerwca
  2011r.

 • Zarządu Związku nr III/3/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku,

 • Zarządu Związku nr V/5/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. ,

 • Zarządu Związku nr VI/6/2011 z dnia 5 września 2011 r.,

 • Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr VI/13/2011 z dnia 11
  października 2011 roku,

 • Zarządu Związku nr X/11/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.

 • Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr VII/17/2011 z dnia 21 grudnia
  2011 roku


plan finansowy na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:


1. Dochody planu finansowego na 2011 r. w wysokości 343 885,00 zł


2. Wydatki planu finansowego na 2011 r. w wysokości 371 035,00 zł


3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 27 150,00 zł

Plan finansowy Związku za 2011 r. został wykonany następująco:


 1. Dochody na plan 343 885,00 zł wykonano 345 462,00 zł, co stanowi 100,5 %

do założonego planu.


 1. Wydatki na plan 371 035,00 zł wykonano 356 105,77 zł, co stanowi 95,9 %

do założonego planu.


 1. W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2011 r. planowany deficyt w kwocie 27 150,00 zł wykonano w wysokości 10 642,78 zł.

 1. Wykonanie dochodów


 1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 83 344,00 zł wykonano 83 344,32 zł, co stanowi 100,0 % do założonego planu;

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,12 zł od mieszkańca na plan 83 344,00 zł wykonano 83 344,32 zł, co stanowi 100,0 % do założonego planu;

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9 377

13 502,88

13 502,88

m. Słupca

14 267

20 544,48

20 544,48

gm. Lądek

5 784

8 328,96

8 328,96

gm. Strzałkowo

10 002

14 402,88

14 402,88

gm. Orchowo

4 049

5 830,56

5 830,56

gm. Zagórów

9 176

13 213,44

13 213,44

gm. Ostrowite

5 223

7 521,12

7 521,12


Razem


57 87883344,32


83 344,322. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 2.000,00 zł wykonano 2 760,40 zł co stanowi 138,0%

do założonego planu;

- rozdz. 75814 -Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2.000,00 zł wykonano

2.760,40 zł, co stanowi 138,0 % do założonego planu.


3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 258 541,00 zł wykonano 259 358,27 zł co stanowi 100,3 % do założonego planu:

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

§ 2900 dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan 132 725,00 zł wykonano 132 725,79 zł co stanowi 100,0 %,


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9 377

25 224,13

25 224,13

m. Słupca

14 267

15 693,70

15 693,70

gm. Lądek

5 784

12 493,44

12 493,44

gm. Strzałkowo

10 002

42 008,40

42 008,40

gm. Orchowo

4 049

10 851,32

10 851,32

gm. Zagórów

9 176

20 187,20

20 187,20

Ostrowite

5 223

6 267,60

6 267,60


Razem


52 878132 725,79


132 725,79- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

§ 0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 800,00 zł wykonano 720,00 zł co stanowi 90,0 %

§ 0960 - darowizny na schronisko – 40,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów – 856,00 zł

§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,18 zł od mieszkańca na plan 125 016,00 zł wykonano 125 016,48 zł co stanowi 100,0 %


Składka członkowska roczna w wysokości 0,18 zł od mieszkańca


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9 377

20 254,32

20 254,32

m. Słupca

14 267

30 816,72

30 816,72

gm. Lądek

5 784

12 493,44

12 493,44

gm. Strzałkowo

10 002

21 604,32

21 604,32

gm. Orchowo

4 049

8 745,84

8 745,84

m. i gm. Zagórów

9 176

19 820,16

19 820,16

gm. Ostrowite

5 223

11 281,68

11 281,68

Razem


57 878125 016,48125 016,48Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .II. Wykonanie wydatków


 1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 151 503,00 zł wykonano 146 669,86 zł, co stanowi 96,8 %.

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki z tego działu na plan 4 200,00 wykonano w wysokości 4115,36 zł co stanowi 97,9 % do założonego planu. Środki zostały przeznaczone na promocję Związku

- rozdz. 75095 - Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym:

- wynagrodzenie pracowników - 87 102,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 697,71 zł

- składki ZUS - 16 596,53 zł

- składka na Fundusz Pracy - 2 486,93 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 18 512,00 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 973,84 zł

- wydatki osobowe ( środki czystości) - 763,73 zł

- usługi zdrowotne - 249,00 zł

- usługi pocztowe, opłaty bankowe - 3 214,16 zł

- rozmowy telefoniczne komórkowe - 1 685,48 zł

- podróże służbowe - 2 707,14zł

- odpis na ZFŚS - 2 461,34 zł

- szkolenia pracowników - - 220,00 zł


Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowią kwotę 8 596,28 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ryczałt samochodowy.


2. Dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała rezerwa w wysokości 350,00 zł.


3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 214 982,00 zł wykonano 205 320,55 zł co stanowi 95,5 % do założonego planu:

 • rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 4270 – naprawy pojemników - 688,80 zł

§ 4300 – wywóz segregowanych odpadów - 121 724,64 zł

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

w tym :

wydatki bieżące:

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

i artykułów do schroniska - 23 355,58 zł

§ 4260 – opłaty za energię i wodę - 2 789,74 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 343,52 zł

§ 4300 – utrzymanie bezdomnych psów - 35 073,18 zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe - 800,86 zł

§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego

samochodu do schroniska - 1 840,00 zł

§ 4480- podatek od nieruchomości - 2 022,00 zł

§ 4500- podatek rolny - 43,00 zł


oraz wydatki majątkowe:

§ 6050 – budowa kojców dla bezdomnych zwierząt - 16 639,23 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .


III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu


Nadwyżka z lat ubiegłych - 27 150,74 zł.


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.


IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku


Planowany deficyt w kwocie 27 150,00 zł w 2011 roku wykonano w wysokości 27 150,74 zł.


Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 4.V. Wykonanie zadań majątkowych


W 2011 r. wybudowano kojce na schronisku dla zwierząt za kwotę 16 639,23 zł


Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 .Załącznik Nr 1

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu

Słupeckiego za 2011 r.


Wykonanie dochodów Związku

za rok 2011Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

83 344,00

83 344,32

100,0

 

 

 

 

83 344,00

83 344,32

100,0

758

 

 

Różne rozliczenia
 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe
 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

2 760,40


 

 

 

 

2 000,00

2 760,40

138,0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 

90002

 

Gospodarka odpadami
 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

132 725,00

132 725,79

100,0

 

 

 

 

132 725,00

132 725,79

100,0

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt
 

 

0830

Wpływy z usług

800,00

720,00

90,0

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej


40,00

-0970

Wpływy z różnych dochodów


856,00

-

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

125 016,00

125 016,48

100,0

 

 

 

 

125 816,00

126 632,48

100,6

 

 

 

 

258 541,00

259 358,27

100,3

 

 

 


Ogółem


343 885,00


345 462,99


100,5Załącznik Nr 2

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2011 r.Wykonanie wydatków Związku

za rok 2011Dział


Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

1 615,36


 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

2 500,00

100,0

 

 

 

 

4 200,00

4 115,36

97,9

 

75095

 

Pozostała działalność

  

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

800,00

763,73

95,5

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 200,00

87 102,00

99,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

6 697,71

98,5

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17 300,00

16 596,53

95,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 612,00

2 486,93

95,2

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

18 512,00

97,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 200,00

3 973,84

94,6

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

249,00

62,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 691,00

3 214,16

68,5

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 100,00

1 685,48

80,3

 

 

4410

Podróże służbowe

3 400,00

2 707,14

79,6

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

2 461,34

98,5

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

220,00

44,00

 

 

 

 

151 503,00

146 669,86

96,8

 

 

 

 

155 703,00

150 785,22

96,8

758

 

 

Różne rozliczenia

  

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

  

 

4810

Rezerwy

350,00

0,00

-

 

 

 

 

350,00

0,00

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  

90002

 

Gospodarka odpadami


4270

Zakup usług remontowych

1 500,00 

688,80

45,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

122 725,00

121 724,64

99,2

 

 

 

 

124 225,00

122 413,44

98,5

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

  

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 500,00

23 355,58

88,1

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

2 789,74

73,4

 

 

4270

zakup usług remontowych

1 000,00

343,52

34,4

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

37 297,00

35 073,18

94,0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

960,00

800,86

83,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

1 840,00

92,0

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 100,00

2 022,00

96,3

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

100,00

43,00

43,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 000,00

16 639,23

97,9

 

 

 

 

90 757,00

82 907,11

91,4

 

 

 

 

214 982,00

205 320,55

95,5

Ogółem


371 035,00


356 105,77


95,9


Załącznik Nr 3

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2011 r.
Wykonanie przychodów i rozchodów Związku

za rok 2011Wyszczególnienie 

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Przychody

27 150,00

27 150,74

100,00

§

957

Przychody z rozliczeń krajowych

27 150,00

27 150,74

100,00

II. Rozchody

-

-

-

Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami

27 150,00

27 150,74

100,00
Załącznik Nr 4

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2011 r.Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku

za rok 2011
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Dochody

343 885,00

345 462,99

100,5

dochody bieżące

343 885,00

345 462,99

100,5

dochody majątkowe

-

-

-

II. Wydatki

371 035,00

356 105,77

95,9

wydatki bieżące

354 035,00

339 466,54

95,9

wydatki majątkowe

17 000,00

16 639,23

97,9

Ogółem nadwyżka / deficyt

27 150,00

10 642,78

39,2

Załącznik Nr 5

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2011 r.
Wykonanie zadań majątkowych Związku

za rok 20111. Wydatki inwestycyjne


Dział

Rozdz.

§

Zadanie inwestycyjne

Plan

Wykonanie


% wyk.

900


90013


6050

Wykonanie kojców dla bezdomnych dla zwierząt

17 000,00

16 639,23

97,9


Załącznik Nr 2

do uchwały nr XI/12/2012

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 marca 2012 r.Informacja

o stanie mienia

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na dzień 31 grudnia 2011 r.Na dzień 31 grudnia 2011 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem mienia o wartości 489.329,72 zł brutto tj. 413.874,22 zł (netto).

Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 4.129,81 zł.


 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem nieruchomości o pow. 1,3522 ha o wartości 35.285,64 zł.


 1. Na dzień 31 grudnia 2011 r. ZGRS posiada budynki niemieszkalne oraz obiekty inżynierii lądowej o wartości 422.245,08 zł brutto tj. 367.795,38 zł netto; w tym:

- budynek schroniska o wartości 375.237,49 brutto, tj. 323.608,21 netto (w dniu 12 października 2011 r. oddano do użytku kojce dla zwierząt bezdomnych za łączną kwotę 16.639,23 zł),

- ogrodzenie schroniska o wartości 47.007,59 brutto, tj. 44.187,17 netto.


 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada środki transportu:

 • samochód marki KIA o wartości na dzień 31 grudnia 2011 r.
  w kwocie 15.000,00 zł brutto (wartość nabycia), wartość całkowicie umorzona,

 • traktor marki PARTNER o wartości 6.799,00 zł brutto, tj. 793,20 zł netto.


 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada projekt rozbudowy schroniska dla zwierząt (inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie), którego koszt stanowi kwotę 10.000,00 zł.


 1. ZGRS jest właścicielem pozostałych środków trwałych (o wartość poniżej 3.500,00 zł) stanowiących wyposażenie w ogólnej kwocie 139.197,79 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.


 1. W posiadaniu ZGRS są wartości niematerialne i prawne w wysokości 6.054,58 zł – są to programy komputerowe.Załącznikdoinformacjiostanie mieniaZwiązkuGminRegionu Słupeckiegoza2011r

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku poprzedniego


Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Zmiana wartości (7-4)

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

1

2

3

4

5

6

7

8

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

472 690,49

62 946,08

409 744,41

489 329,72

75 455,50

413 874,22

4 129,81

1. Środki trwałe

462 690,49

62 946,08

399 744,41

479 329,72

75 455,50

403 874,22

4 129,81

1.1 Grunty

35 285,64

-

35 285,64

35 285,64

-

35 285,64

-

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

405 605,85

43 300,08

362 305,77

422 245,08

54 449,70

367 795,38

5 489,61

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Środki transportu

21 799,00

19 646,00

2 153,00

21 799,00

21 005,80

793,20

- 1 359,80

1.5.Inne środki trwałe

-

-

-

-

-

-

-

2. Inwestycje rozpoczęta (środki trwałe w budowie)

10 000,00

-

10 000,00

10 000,00

-

10 000,00

-

3. Środki przekazane na poczet inwestycji

-

-

-

-

-

-

-

AKCJE

-

-

-

-

-

-

-

UDZIAŁY W SPÓLKACH

-

-

-

-

-

-

-

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

144 891,16

144 891,16

-

145 252,37

145 252,37

-

-

Pozostałe środki trwałe - konto 013

139 910,58

139 910,58

-

139 197,79

139 197,79

-

-

Wartości niematerialne i prawne - konto 020

4 980,58

4 980,58

-

6 054,58

6 054,58

-

-Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 8793 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020