:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009 

 

Załącznik do uchwały nr 5/2009

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 3 sierpnia 2009r.


Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za I półrocze 2009 r.


Plan finansowy na 2009 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 11 grudnia 2008 r. i wynosił:1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł

2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 złPo wprowadzonych zmianach uchwałami:
- nr 1/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 2 lutego 2009r.,

- nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 9 kwietnia 2009r.,

- nr 3/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 10 czerwca 2009r.plan finansowy na dzień 30 czerwca.2009r. przedstawia się następująco:1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł

2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 361 243,00 zł

3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 28 952,00 zł


Plan finansowy Związku w I półroczu 2009r. został wykonany następująco: 1. Dochody na plan 332 291,00 zł wykonano 251 606,11 zł, co stanowi 75,72 % do założonego planu.


 1. Wydatki na plan 361 243,00 zł wykonano 135 995,06 zł, co stanowi 37,64% do założonego planu.


 1. Zaplanowany deficyt dochodów nad wydatkami w kwocie 28 952,00 zł został wykonany w formie nadwyżki w kwocie 115 611,05 zł 1. Wykonanie dochodów


 1. Dz. 750 Administracja publiczna


Ogółem dochody z tego działu na plan 69062,00 zł wykonano 42171,10 zł, co stanowi 61,06 % do założonego planu.


- rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,10 zł od mieszkańca na plan 69062,00 zł wykonano 42171,10 zł, co stanowi 61,06 % .Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka na 2009 r. za
I, II, III, IV kwartał

Dokonane wpłaty

Należności pozostałe do zapłaty

gm. Słupca

9 271

11 125,20

5 562,60

5 562,60

m. Słupca

14 331

17 197,20

8 598,60

8 598,60

Lądek

5 735

6 882,00

5 161,50

1 720,50

Strzałkowo

9 864

11 836,80

11 836,80

-

Orchowo

4 077

4 892,40

2 446,20

2 446,20

Zagórów

9 047

10 856,40

5 428,20

5 428,20

Ostrowite

5 227

6 272,40

3 136,20

3 136,20


Razem57 552


69 062,40


42 170,10


26 892,30


2. Dz. 758 Różne rozliczenia


Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 910,29 zł co stanowi 95,5 %

do założonego planu.


- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 zł wykonano

1 910,29 zł, co stanowi 95,5 % do założonego planu.


3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogółem dochody z tego działu na plan 261 229,00 zł wykonano 207 525,72 zł co stanowi
79,44 % do założonego planu.


- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 2900 - dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 121 605,00 zł wykonano 121 605,52 zł, co stanowi 100,00 %.Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka na 2009 r. za
I, II, III, IV kwartał

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9 271

19 469,10

19 469,10

m. Słupca

14 331

12 897,90

12 897,90

Lądek

5 735

14 738,95

14 738,95

Strzałkowo

9 864

42 809,76

42 809,76

Orchowo

4 077

11 334,06

11 334,06

Zagórów

9 047

20 355,75

20 355,75


Razem


57 552


121 605,52


121 605,52

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

a/§ 0830 - opłata za psa pozostawionego bez opieki na plan 1 500,00 zł wykonano 810,00 zł, co stanowi 54,00 %

b/§ 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 770,00 zł,

c/§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,20 zł od mieszkańca na plan 138 124,00 zł wykonano 84 340,20 zł co stanowi 61,06 %Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka na 2009 r. za
I, II, III, IV kwartał

Dokonane wpłaty

Należności pozostałe do zapłaty

gm. Słupca

9 271

22 250,40

11 125,20

11 125,20

m. Słupca

14 331

34 394,40

17 197,20

17 197,20

Lądek

5 735

13 764,00

10 323,00

3 441,00

Strzałkowo

9 864

23 673,60

23 673,60

0

Orchowo

4 077

9 784,80

4 892,40

4 892,40

Zagórów

9 047

21 712,80

10 856,40

10 856,40

Ostrowite

5 227

12 544,80

6 272,40

6 272,40


Razem


57 552


138 124,80

84 340,20


53 784,6


Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .


Na dzień 30 czerwca 2009 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada:

a/ na rachunku bankowym środki w kwocie 144 563,23 zł,

b/ należności z tytułu składek gmin w kwocie 103 593,60 zł.


II. Wykonanie wydatków


 1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatkowano 73 872,61 zł na plan 146 226,00 zł, co stanowi 50,52 %.


- rozdz. 75095 Administracja publiczna

W I półroczu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników Związku (1 etat – pracownik biurowy, 1 etat – pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowy, informatyk zatrudniony na umowę zlecenie oraz sprzątaczka zatrudniona na umowę zlecenie) w łącznej kwocie 61.614,17 zł. Przelano 100,0 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków pozostałych zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz usługi.2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogółem wydatki z tego działu na plan 215 017,00 zł wykonano 62 122,45 zł co stanowi 28,89 % do założonego planu:


- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Uregulowano należności za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gmin należących do Związku w I półroczu na kwotę 31 996,00 zł.- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatkowanych środków na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt

zakupiono karmę oraz materiały dla schroniska (paliwo do samochodu), uregulowano należności za energię elektryczną i usługi weterynaryjne, ubezpieczono obiekt schroniska oraz uregulowano podatki (podatek od nieruchomości i podatek rolny).


Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 .

Na dzień 30 czerwca 2009 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu


 1. Nadwyżka z lat ubiegłych - 28 952,18 zł.

 2. Na dzień 30 czerwca 2008 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami wyniosła 28 952,18 zł.


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.IV. Wykonanie nadwyżki


 1. Dochody wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 251 606,11 zł

 2. Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 135 995,06 zł

 3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2009 r. - 115 611,05 zł


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.V. Wykonanie zadań majątkowych realizowanych w I półroczu 2009 r.


W ramach zadań majątkowych w I półroczu br. nie wydatkowano środków.


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.


Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

I półrocze 2009r.


Wykonanie dochodów Związku

na dzień 30 czerwca 2009r.


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 


Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

69 062,00

42 170,10

61,06

 

 

 

 

69 062,00

42 170,10

61,06

758

 


Różne rozliczenia 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

1 910,29

95,51

 

 

 

 

2 000,00

1 910,29

95,51

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

121 605,00

121 605,52

100,00

 

 

 

 

121 605,00

121 605,52

100,00

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

1 500,00

810,00

54,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

770,00

-

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

138 124,00

84 340,20

61,06

 

 

 

 

139 624,00

85 920,20

61,54

 

 

 

 

261 229,00

207 525,72

79,44

Ogółem

332 291,00

251 606,11

75,72Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

I półrocze 2009r.


Wykonanie wydatków Związku

na dzień 30 czerwca 2009r.


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1 300,00

661,15

50,86

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83 300,00

42 849,40

51,44

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 368,00

4 367,19

99,98

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 855,00

8 191,71

48,60

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 483,00

1 254,87

50,54

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16 200,00

4 951,00

30,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 300,00

5 468,34

74,91

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

50,00

25,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 832,00

605,46

15,80

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

2 000,00

824,86

41,24

 

 

4410

Podróże służbowe

3 625,00

1 418,54

39,13

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 251,00

2 250,09

99,96

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

330,00

41,25

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300,00

27,00

9,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

1 412,00

623,00

44,12

 

 

 

 

146 226,00

73 872,61

50,52

900


 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

121 605,00

31 996,00

26,31

 

 

 

 

121 605,00

31 996,00

26,31

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 039,00

12 842,90

58,27

 

 

4260

Zakup energii

3 472,00

976,64

28,13

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

0,00

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

31 900,00

13 356,91

41,87

 

 

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

900,00

366,00

40,67

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

623,00

20,77

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

1 908,00

1 908,00

100,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

53,00

53,00

100,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 140,00

0,00

-

 

 

 

93 412,00

30 126,45

32,25

 

 

 

 

215 017,00

62 122,45

28,89


Ogółem


361 243,00

135 995,06

37,65

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

I półrocze 2009r.
Wykonanie przychodów i rozchodów Związku

na dzień 30 czerwca 2009r.Wyszczególnienie 

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Przychody

28 952,00

28 952,18

100,00

§

957

Przychody z rozliczeń krajowych

28 952,00

28 952,18

100,00

II. Rozchody

-

-

-

Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami

28 952,00

28 952,18

100,00
Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

I półrocze 2009r.
Wykonanie nadwyżki Związku

na dzień 30 czerwca 2009r.Wyszczególnienie 

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Dochody

332 291,00

251 606,11

75,70

dochody bieżące

332 291,00

251 606,11

75,70

II. Rozchody

361 243,00

135 995,06

37,65

wydatki bieżące

334 103,00

135 995,06

40,70

wydatki majątkowe

27 140,00

-

-

Ogółem

28 952,00

115 611,05

399,32
Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

I półrocze 2009r.
Wykonanie zadań majątkowych Związku

na dzień 30 czerwca 2009 r.Wydatki inwestycyjne


L.p.

Dz.

Rozdz.

Zadanie inwestycyjne

Plan

Wykonanie


1.900


90013


Budowa kojców dla zwierząt

27 140,00

0,00

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9669 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020