:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r. 

Załącznik do uchwały nr 2/09

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 9 marca 2008r.

    

 

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za rok 2008

 

Plan finansowy  na 2008 r.  został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 17 grudnia 2007 r. i wynosił:

 

1. Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości                                        218 048,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2008 r. w wysokości                                         218 048,00 zł

 

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego:

 - nr 2/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.,

-  nr 4/2008 z dnia  3 września 2008 r.,

-  nr 9/2008 z dnia  20 października 2008r.

i Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

- nr 4/2008 z dnia 1 grudnia 2008r., 

- nr 6/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.

 

plan finansowy  na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia  się następująco:

 

1. Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości                                       219 458,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2008r. w wysokości                                         243 735,00 zł

 

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości                                            24 277,00 zł

 

Plan finansowy Związku za  2008 r. został wykonany następująco:

 

1.      Dochody na plan  219 458,00 zł wykonano 223 349,00 zł, co stanowi 101,8 % 

      do założonego planu.

 

2.      Wydatki na plan 243 735,00 zł wykonano 218 674,11 zł, co stanowi  89,7 %

      do założonego planu.

 

3.        W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. planowany deficyt w kwocie 24 277,00 zł wykonano w formie  nadwyżki w kwocie 4 674,89 zł.

 


I.      Wykonanie dochodów

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 62 138,00 zł wykonano 62 138,88 zł, co stanowi  100,0 % do założonego planu;

 

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

 § 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich  w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na plan 62 138,00 zł wykonano 62 138,88 zł, co stanowi 100,0 % .

 

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Składka za I  II III i IV kw. 2008 r.

Dokonane wpłaty bieżące

gm. Słupca

9 221

   9 958,68   

   9 958,68   

m. Słupca

14 440

  15 595,20   

  15 595,20   

Ostrowite

5 215

   5 632,20   

   5 632,20   

Lądek

5 808

   6 272,64   

   6 272,64   

Strzałkowo

9 744

  10 523,52   

  10 523,52   

Orchowo

4 061

   4 385,88   

   4 385,88   

Zagórów

9 047

   9 770,76   

   9 770,76   

Razem

57 536

  62 138,88   

  62 138,88   

 

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 1 000,00 zł wykonano 2 284,70 zł co stanowi 228,5 %

do założonego planu;

 

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 1 000,00 zł  wykonano 

       2 284,70 zł,  co stanowi 228,5 % do założonego planu.

 

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 156 320,00 zł wykonano 158 925,42 zł co stanowi 101,7 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 2900 dochody z  tytułu  składek na  pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan  51 346,00 zł wykonano 51 346,70 zł co stanowi 100 %,

 

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Składka od mieszkańca  (zł)

Składka na  2008 r. - należna

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9 221

0,90

    8 298,90   

    8 298,90   

m. Słupca

14 440

0,90

  12 996,00   

  12 996,00   

Lądek

5 808

1,10

    6 388,80   

    6 388,80   

Strzałkowo

9 744

1,50

  14 616,00   

  14 616,00   

Zagórów

9 047

1,00

    9 047,00   

    9 047,00   

Razem

 

 

  51 346,70   

  51 346,70   

 

 

 

 

 

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0830 – wpływy z usług  (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1 410,00 zł wykonano 1 290,00 zł co stanowi 91,5 %

 

§0960 darowizny na schronisko – 800,00 zł

 

§ 2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,15 zł od mieszkańca na plan 103 564,00  zł wykonano 105 488,72 zł co stanowi  101, 9 %

   w tym:

- wpłaty bieżące na utrzymanie schroniska                103 564,80  zł,

- wpłata zaległości z lat ubiegłych                                  1 923,92 zł 

 

 Składka członkowska roczna w wysokości 0,15 zł od mieszkańca

 

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Zaległości z lat poprzednich

Składka za I,  II, III i IV kw. 2008 r.

Dokonane wpłaty zaległości

Dokonane wpłaty bieżące

gm. Słupca

9221

 

 

16597,80   

 

  16 597,80   

m. Słupca

14440

 

25992,00   

 

  25 992,00   

Ostrowite

5215

 

9 387,00   

 

    9 387,00   

Lądek

5808

1 923,92

 10454,40   

1923,92

  10 454,40   

Strzałkowo

9744

 

  17539,20   

 

  17 539,20   

Orchowo

4061

 

    7309,80   

 

    7 309,80   

Zagórów

9047

 

   16284,60   

 

  16 284,60   

Razem

57536

1 923,92

 103 564,80

1 923,92

 103 564,80

 

 

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .

 

 

II. Wykonanie wydatków

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 112 837,00 zł wykonano 110 027,65 zł, co stanowi           97,5 %.

 

- rozdz. 75095 Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano  na wynagrodzenia i pochodne; w tym:

- wynagrodzenie pracowników                                                        -     54 728,58 zł                                                                            

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                -       4 131,54 zł

- składki ZUS                                                                                     10 416,57 zł

- składka na Fundusz Pracy                                                                  1 589,16 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia                                                         7 080,96 zł

- wydatki osobowe ( środki czystości)                                             -         669,86 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie)  -     15 500,00 zł

- usługi zdrowotne                                                                                     89,00 zł

- usługi pocztowe, opłaty bankowe                                                       4 179,50 zł

- rozmowy telefoniczne  komórkowe                                               -       1 791,20 zł

- podróże służbowe                                                                        -       3 545,98 zł

- odpis na ZFŚS                                                                             -       1 813,22 zł

- szkolenia pracowników -                                                              -          400,00 zł

- zakup materiałów papierniczych                                                    -            40,50 zł

- zakup akcesoriów komputerowych                                                -      4 051,58 zł

 

Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2008r. stanowią kwotę 5175,57 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia.

 

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 Rezerwy ogólne i celowe

 

W 2008 r. nie rozdysponowani rezerwy w kwocie 6000,00 zł.

 

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 124 898,00  zł wykonano 108 646,46  zł co stanowi   87,0 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 – wywóz segregowanych odpadów                                      -   50 116,07 

 

- rozdz. 90013  Schroniska dla zwierząt

w tym :

wydatki bieżące:

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

              i artykułów do schroniska                                                  -    18 419,52 zł

§ 4260 – opłaty za energię i wodę                                                   -       2 133,14 zł

§ 4270 -  zakup usług remontowych                                                -       7 999,24 zł

§ 4300 – utrzymanie bezdomnych psów                                          -     21 999,62 zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe                                   -           768,60zł

§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego

               samochodu do schroniska                                                  -     1 880,00 zł

oraz wydatki majątkowe:

§ 6050 – budowa garażu                                                                  -    5 330,27  

 

 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r.  stanowią kwotę 1 415,61 zł.                                                                         

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .

 

 

III. Wykonanie zadań majątkowych

 

W 2008 r. postawiono garaż z blachy ocynkowanej za kwotę 5 330,27 zł.

 

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.

 

 

 

Wykonanie dochodów Związku za rok 2008

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

62 138,00

62 138,88

100

 

 

 

 

62 138,00

62 138,88

100

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

2 284,70

228,5

 

 

 

 

1 000,00

2 284,70

228,5

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

51 346,00

51 346,70

100

 

 

 

 

 

 

 

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

 

 

 

 

 

0830

0960

 

2900

Wpływy z usług

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

              1 410,00

-

 

 

 

          103 564,00

1290,00

800,00

 

 

 

105 488,72

91,5

 

 

 

 

101,9

 

 

 

 

104 974,00

107 578,72

102,5

 

 

 

 

156 320,00

158 925,42

101,7

 

Ogółem

 

219 458,00

223 349,00

101,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2

do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.

 

 

Wykonanie wydatków Związku za rok 2008

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

 % wyk.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

             700,00   

669,86

95,7

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

        54 911,00   

54 728,58

99,7

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

          4 133,00   

4131,54

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

        11 683,00   

10 416,57

89,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

          1 603,00   

1 589,16

99,1

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

        15 700,00   

15 500,00

98,7

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

          7 192,00   

7 080,96

98,5

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

             100,00   

89,00

89,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

          4 401,00   

4 179,50

94,7

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

          2 000,00   

1 791,20

89,6

 

 

4410

Podróże służbowe

          3 700,00   

3 545,98

95,8

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

          1 814,00   

1813,22

100

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

             500,00   

400,00

80.0

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

             200,00   

40,50

20,3

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

          4 200,00   

4 051,58

96,5

 

 

 

 

      112 837,00   

110 027,65

97,5

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

          6 000,00   

                      -

                  -

 

 

 

 

          6 000,00   

                     -     

                   -     

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

        50 231,00   

50 116,07 

99,8

 

 

 

 

 

 

 

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

        24 600,00   

18 419,52

74,9

 

 

4260

Zakup energii

          3 000,00   

2 133,14

71,1

 

 

4270

Zakup usług remontowych

          8 000,00   

7 999,24

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

        29 827,00   

21 999,62

73,8

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

             840,00   

768,60

91,5

 

 

4430

Różne opłaty i składki

          3 000,00   

1 880,00

62,7

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

          5 400,00   

5 330,27

98,7

 

 

 

 

   74 667,00

58 530,39

78,4

 

 

 

 

124 898,00

108 646,46

87,0

 

Ogółem

 

243 735,00

218 674,11

89,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.

 

 

 

Wykonanie zadań majątkowych Związku za rok 2008

 

 

1. Wydatki inwestycyjne

 

L.p.

Dz.

Rozdz.

Zadanie inwestycyjne

Plan

Wykonanie

 

% wyk.

1.

900

90013

Budowa garażu

   5 400,00   

5 330,27

100,0

 

 


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9665 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020