:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet 2009r. 

 

Uchwała nr 12/2008

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2009

                                                

Na podstawie art. 73a ust. 1, art.  18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, art. 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30  czerwca 2005o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z późn. zm.) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 332 291,00 zł.

      2. Dochody, o których mowa w ust.1 są to dochody bieżące.

      3. Dochody Związku określa załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości    332 291,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

       2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości                                                   315 151,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń          111 349,00 zł

2) wydatki inwestycyjne                                                                  17 140,00 zł

        zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.                           i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                        do uchwały nr 12/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego   z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009 r.

 

 

Plan dochodów Związku na 2009 r.

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

                       69 062,00   

 

 

 

 

                       69 062,00   

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

                         2 000,00   

 

 

 

 

                         2 000,00   

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

                     121 605,00   

 

 

 

 

                     121 605,00   

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

0830

Wpływy z usług

                         1 500,00   

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

                     138 124,00   

 

 

 

 

                     139 624,00   

 

 

 

 

                     261 229,00   

 

 

 

 

Ogółem

 

                     332 291,00

  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

                                                                                        do uchwały nr 12/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu    Słupeckiego   z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009 r.

 

Plan wydatków Związku na 2009 r.

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

                         900,00   

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                    79 300,00   

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                      4 368,00   

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

                    15 245,00   

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

                      2 236,00   

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

                    10 200,00   

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                      2 800,00   

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

                         200,00   

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

                         200,00   

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

                      3 500,00   

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

                      2 000,00   

 

 

4410

Podróże służbowe

                      3 825,00   

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

                      2 200,00   

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

                      1 000,00   

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

                         300,00   

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

                      3 000,00   

 

 

 

 

                  131 274,00   

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

                  121 605,00   

 

 

 

 

                  121 605,00   

 

90013

 

4210

Schronisko dla zwierząt

Zakup materiałów i wyposażenia

 

                    22 000,00   

 

 

 

 

4260

Zakup energii

                      3 472,00   

 

 

4270

zakup usług remontowych

                      3 000,00   

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

                    29 900,00   

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

                         900,00   

 

 

4430

Różne opłaty i składki

                      3 000,00   

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                    17 140,00   

 

 

 

 

                    79 412,00   

 

 

 

 

                  201 017,00   

 

 

 

 

Ogółem

 

                  332 291,00  

 

 

 

                                                                                        Załącznik nr 3

                                                                                       do uchwały nr 12/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  Słupeckiego   z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009 r.

 

 

 

Wykaz zadań majątkowych na 2009 r.

 

 

Wydatki inwestycyjne

 

 

L.p.

 

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Zadanie inwestycyjne

 

 

Plan

 

 

1

 

 

 

 

900

 

 

90013

 

Budowa kojców dla  zwierząt

 

 

 

17 140,00zł

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

17 140,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr 12/2008

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2009

 

Wprowadza się następujące autopoprawki:

 

1)W załączniku Nr 1 – plan dochodów na rok 2009:

 

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

 Z tytułu  wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 121 605,00 zł; w tym z:

 

Ø      gm. Słupca – liczba mieszkańców  9 271 x 2,10                       19 469,10 zł,

Ø      m. Słupca – liczba mieszkańców 14 331 x 0,90                        12 897,90 zł,

Ø      gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 735 x 2,57                         14 738,95 zł,

Ø      gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 864 x 4,34                 42 809,76 zł,

Ø      gm. Orchowo – liczba mieszkańców  4 077 x 2,78                    11 334,06 zł,

Ø      gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 047 x 2,25                     20 355,75 zł.

 

 

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 10/2008  Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2008r.  w sprawie dodatkowej składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2009.Uchwała nr 6/2008  Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 20 października 2008r. została uchylona. W uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr 6/2008  z dnia 20 października 2008r.  jako podstawę ustalenia składek przyjęto wartość zamówienia obowiązującą w roku 2008 powiększoną o prognozowany wzrost wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 35% Po rozpoznaniu rynku dostępnych ofert ustalono, iż faktyczny wzrost cen usług z zakresu  wywozu segregowanych odpadów wyniósł 62 %.

 

 

Dochody zwiększa się o kwotę 16.384,00 zł.

 

Łączne dochody Związku na rok 2009 wynoszą 332.291,00 zł.

 

 

2)W załączniku Nr 2 – plan wydatków na rok 2009:

 

1/ dz. 750  Administracja publiczna; rozdz. 7505 – pozostała działalność

Łącznie na wydatki bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego zwiększa się o kwotę 18.672,00 zł tj. do kwoty 131.274,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko głównego księgowego (1/4 etatu) zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18.672,00 zł.

 

2/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – zwiększono wydatki bieżące na  pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  przez okres 12 m-cy. 

Po rozpoznaniu rynku dostępnych ofert ustalono, iż faktyczny wzrost cen usług z zakresu  wywozu segregowanych odpadów wyniósł 62 %.

Planowana kwota na wywóz segregowanych odpadów-   121 605,00 zł,                             

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 18.672,00 zł. tj. do kwoty 17.140,00 zł..

 

Wydatki zwiększa się o kwotę 16.384,00 zł.

 

Łączne wydatki Związku na rok 2009 wynoszą 332.291,00 zł.

 

 

3) W załączniku Nr 3 – wykaz zadań majątkowych na 2009 r. zmieniono zadanie inwestycyjne z budowy ogrodzenia na budowę kojców dla zwierząt.

 

Wydatki majątkowe  zmniejszono o kwotę 18 672,00 zł.

 


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9661 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020