:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet 2008r. 

 

 

Uchwała nr 9/2007

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 17 grudnia 2007r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art.  18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                       o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ art. 165, art. 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz 24 ust. 11 ustawy z dnia 30  czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z póź. zm.) - Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości  218 048,00 zł.

 

      2. Dochody, o których mowa w ust.1 są to dochody bieżące.

 

      3. Dochody Związku określa załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości    218 048,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr          2 do uchwały

 

       2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1) wydatki bieżące w wysokości                                                                   128 296,00 zł

 

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń                           82 752,00 zł

 

2) wydatki inwestycyjne                                                                                    7 000,00 zł

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.                           i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                     do uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  Słupeckiego   z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2008 r.

 

 

Plan dochodów Związku na 2008 r.

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

Źródło dochodów

 

Plan

750

 

 

75095

 

 

 

 

2900

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

Pozostała działalność

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

62 138,00

 

 

 

 

  62 138,00

758

 

 

75814

 

 

 

 

0920

Różne rozliczenia

 

Różne rozliczenia finansowe

 

Pozostałe odsetki

 

 

     

 

 1 000,00

 

 

 

 

    1 000,00

900

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

 

90013

 

 

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

 

 

2900

Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska

 

Gospodarka odpadami

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

Schronisko dla zwierząt

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 346,00

 

 

 

 

 

 

 

 103 564,00

 

 

 

 

154 910, 00

 

 

 

 

Ogółem

 

 

218 048, 00

                                                              

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

                                                                                     do uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu   Słupeckiego   z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2008r.

 

 

Plan wydatków Związku na 2008 r.

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Plan

750

 

75095

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4280

4300

4360

   

     4410

4440

4700

 

4740

 

4750

Administracja publiczna

Pozostała działalność

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenie bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Podróże służbowe

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

 

 

700,00

51 561,00

4 133,00

11 144,00

1 514,00

14 400,00

2 492,00

 500,00

                          200,00

2 491,00

 

1 800,00

3 500,00

1 600,00

 

900,00

 

2 00,00

 

 1 000,00

 

 

 

 

    98 135,00

900

 

 

90002

 

 

 

4300

Gospodarka komunalna                                             i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych

 

 

 

51 346,00 

 

 

 

51 346,00

90013

 

4210

4260

4270

4300

4360

 

4430

6050

Schroniska dla zwierząt

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

20 000,00

 3 500,00

3 000,00

31 227,00   

 

     840,00

3 000,00

                       7 000,00

 

 

 

    68 567,00

 

 

 

 

    119 913,00

 

 

 

 

Ogółem

 

 

218 048,00

 

 

                                                                                        Załącznik nr 3

                                                                                       do uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu   Słupeckiego   z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2008r.

 

 

 

Wykaz zadań majątkowych na 2008r.

 

 

1. Wydatki inwestycyjne

 

 

L.p.

 

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Zadanie inwestycyjne

Informacje dot. inwestycji

1. stan zaawansowania

2. ogólny koszt inwestycji

3. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji

Wydatki ogółem

w 2008r.

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

 

900

 

90013

Budowa garażu na terenie schroniska dla zwierząt

 

-

 

7.000,00zł

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

7. 000,00 zł

 

 

 

                                                           

O b j a ś n i e n i a

uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 17 grudnia 2007r.

 

 

1. Dochody w planie finansowym na rok 2008 przyjęto w kwocie 218.048,00 zł, na które składają się:

 

1/dz. 750 Administracja publiczna

   rozdz. 75095 – pozostała działalność

Składki członkowskie gmin w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na bieżące funkcjonowanie:                                                                                                                          

    62 138 ,00 zł

Ø      gm. Słupca – liczba mieszkańców  9 221 x 0,09 x 12 m-cy –      9 958,68 zł,

Ø      m. Słupca – liczba mieszkańców 14 440 x 0,09 x  12 m-cy –     15 595,20 zł,

Ø      gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 215 x 0,09 x 12 m-cy –   5 632,20 zł,

Ø      gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 808 x 0,09 x 12 m-cy –         6 272,64 zł,

Ø      gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 744 x 0,09 x 12 m-cy – 10 523,52 zł,

Ø      gm. Orchowo – liczba mieszkańców  4 061 x 0,09 x 12 m-cy –     4 385,88 zł,

Ø      gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 047 x 0,09 x 12 m-cy –      9 770,76 zł.

 

2/dz. 758 Różne rozliczenia

   rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

 -odsetki bankowe                                                                                                       1 000,00 zł                                                                                                                                                                                                         

 

3/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków - 51 346,00 zł

Ø      gm. Słupca – liczba mieszkańców  9 221 x 0,90 zł –          8 298,90 zł,

Ø      m. Słupca – liczba mieszkańców 14 440 x 0,90 zł -          12 996,00 zł,

Ø      gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 808 x 1,10 zł  -            6 388,80 zł,

Ø      gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 744 x 1,50 zł-    14 616,00  zł,

Ø      gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 047 x 1,00 zł –         9 047,00 zł.

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Składki członkowskie gmin w wysokości 0,15 zł od mieszkańca bieżące funkcjonowanie  schroniska dla zwierząt    -                                                                                    103 564,00 zł

Ø      gm. Słupca – liczba mieszkańców  9 221 x 0,15 x 12 m-cy –      16 597,80 zł,

Ø      m. Słupca – liczba mieszkańców 14 440 x 0,15 x  12 m-cy –       25 992,00 zł,

Ø      gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 215 x 0,15 x 12 m-cy –     9 387,00 zł,

Ø      gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 808 x 0,15 x 12 m-cy –         10 454,40 zł,

Ø      gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 744 x 0,15 x 12 m-cy – 17 539,20 zł,

Ø      gm. Orchowo – liczba mieszkańców  4 061 x 0,15 x 12 m-cy –      7 309,80 zł,

Ø      gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 047 x 0,15 x 12 m-cy –      16 284,60 zł.

 

 

2.Wydatki Związku stanowią kwotę 218.048,00 zł i przedstawiają się następująco:

 

1/ dz. 750  Administracja publiczna

rozdz. 7505 – pozostała działalność

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                      700,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (ZUS)                                            64 219,00 zł

  (pracownika Związku i pracownika schroniska)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Związku               4 133,00 zł   

- umowa zlecenie (główny księgowy i pracownik schroniska)                               14 400,00 zł                                            

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na bieżące funkcjonowanie biura )     2 492,00 zł                                                      

- zakup materiałów dydaktycznych i książek                                               500,00 zł

- opłaty, bankowe, ogłoszenia                                                                   2 491,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne                                                               1 800,00 zł

- badania lekarskie dla pracowników                                                            200,00 zł                                                                                

- delegacje-                                                                                               3 500,00 zł

- odpis na ZFŚS                                                                                        1 600,00 zł

- szkolenia                                                                                                                      900,00 zł

- zakup materiałów papierniczych                                                                 200,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych                                                          1 000,00 zł

 

2/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- pokrycie kosztów opróżniania pojemników

   przez okres 12 m-cy                                                                        51 346,00 zł                              

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska, środków chemicznych  - 20 000,00 zł                                                                           

- zużycie energii elektrycznej i wody                                                        3 500,00 zł

- usługi remontowe na schronisku                                                             3 000,00 zł

- pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem

  schroniska (usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości stałych)                31 227,00 zł                                                                                                                                             

- opłaty za rozmowy telefoniczne                                                                  840,00 zł

- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska                                        3 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne ( budowa garażu)                                                   7 000,00 zł

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9651 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020