:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Zwi±zku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Zwi±zku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Zwi±zku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet na 2007r. 

Uchwała nr 12/06

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 18 grudnia 2006

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2007 r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art.  18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póĽ. zm./ art. 165, art. 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz 24 ust. 11 ustawy z dnia 30  czerwca 2005 r.   o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z póĽ. zm.) -  Zgromadzenie Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody Zwi±zku w wysoko¶ci 288 788,00 zł zgodnie z zał±cznikiem nr 1 do uchwały 

§ 2

 

1. Ustala się Wydatki Związku w wysoko¶ci    288 788,00 zł   zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

2. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmuj±:

 

1) wydatki bież±ce w wysoko¶ci                                                                             288 788,00 zł

 

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń                                      62 576,00 zł

 

§ 3

 

Upoważnia się Zarz±d Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegaj±cych na przeniesieniu wydatków bież±cych, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarz±dowi Zwi±zku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.     i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał±cznik Nr 1

                                                                               do uchwały nr 12/06 .Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu   Słupeckiego   z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Zwi±zku na 2007r.

 

 

Plan dochodów budżetu Zwi±zku na 2007 r.

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

Ľródło dochodów

 

Plan

750

 

 

75095

 

 

 

 

2900

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

 

 

 

62 492,00

 

 

 

 

 

  62 492,00

758

 

 

75814

 

 

 

 

0920

Różne rozliczenia

 

Różne rozliczenia finansowe

 

Pozostałe odsetki

 

 

     

 

 2 000,00

 

 

 

 

    2 000,00

900

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

 

90013

 

 

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

 

 

2900

Gospodarka komunalna  i ochrona ¶rodowiska

 

Gospodarka odpadami

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz±du terytorialnego oraz zwi±zków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież±cych

 

Schronisko dla zwierz±t

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwi±zków powiatów na dofinansowanie zadań bież±cych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 538,00

 

 

 

 

 

 

 

 152 758,00

 

 

 

 

224 296, 00

 

 

 

Razem

288 788, 00

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Zał±cznik Nr 2

                                                                                     do uchwały nr 12/06 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu  Słupeckiego   z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2007r.

 

Wydatki Zwi±zku na 2007 r.

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Plan na 2007r.

750

 

 

75095

 

 

 

4010

4040

   4110

4120

4170

4210

4240

 

4280

4300

4370

 

4410

4440

 

4740

 

4750

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenie bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe

Odpis na Zakładowy Fundusz ¶wiadczeń Socjalnych

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

 

 

 

47 473,00

3 829,00

9 926,00

1 348,00

11 600,00

4 493,00

500,00

 

200,00

4 857,00

2 200,00

 

3 900,00

1 600,00

 

 

300,00

2 500,00

 

 

 

 

 

    94 726,00

900

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

4300

Gospodarka komunalna                                      i ochrona ¶rodowiska

 

Gospodarka odpadami

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

71 538,00 

 

 

 

71 538,00

90013

 

4210

4260

4300

4360

 

4430

Schronisko dla zwierz±t

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Różne opłaty i składki

 

23 000,00

 3 500,00

93 524,00   

     500,00

 

2 000,00

 

 

 

    122 524,00

 

 

 

 

    194 062,00

 

 

 

Razem

288 788,00

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr 12/06

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2007 r.

 

 

Dochody w planie finansowym na rok 2007 przyjęto w kwocie 288 788,00 zł, na które składaj± się:

 

1/dz. 750 Administracja publiczna

 

 rozdz. 75095 – pozostała działalno¶ć

 

Składki członkowskie gmin w wysoko¶ci 0,09 zł od mieszkańca na bieżące funkcjonowanie Związku – liczba mieszkańców  57863.             

62 492 ,00 zł

                                                                          

Składki płatne s± kwartalnie do 15 każdego miesi±ca rozpoczynaj±cego kwartał.

 

gmina Słupca – liczba mieszkańców            9209 x 0,09 x 12 m-cy   =   9 945,72 zł;

miasto Słupca – liczba mieszkańców           14650 x 0,09 x 12 m-cy = 15 822,00 zł;

gmina Ostrowite – liczba mieszkańców         5314 x 0,09 x 12 m-cy =   5 739,12 zł;

gmina Lądek – liczba mieszkańców               5830 x 0,09 x 12 m-cy =   6 296,40 zł;

gmina Strzałkowo – liczba mieszkańców       9712 x 0,09 x 12 m-cy = 10 488,96 zł;

gmina Orchowo – liczba mieszkańców          4057 x 0,09 x 12 m-cy =    4 381,56 zł;

gmina Zagórów – liczba mieszańców             9091 x 0,09 x 12 m-cy =    9 818,28 zł.

 

2/ dz. 758 Różne rozliczenia

 

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

odsetki bankowe                                            2 000,00zł                                                                                                                                                                                                       

 

3/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków -              71 538,00 zł

 

Gmina Słupca – liczba mieszkańców            9209 x 1,87 = 17 220,83 zł;

miasto Słupca – liczba mieszkańców           14650 x 0,42 =   6 153,00 zł;

gmina Ostrowite – liczba mieszkańców         5314 x 1,58 =   8 396,13 zł;

gmina Lądek – liczba mieszkańców               5830 x 1,60 =   9 328,00 zł;

gmina Strzałkowo – liczba mieszkańców       9712 x 1,88 = 18 258,56 zł;

gmina Zagórów – liczba mieszańców             9091 x 1,34 = 12 181,94 zł.

 

 

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

 

Składki gmin w wysoko¶ci 0,22 zł od mieszkańca (liczba mieszkańców 57863) na bież±ce funkcjonowanie  schroniska dla zwierząt    -                     

                                                                                                                             152 758,00 zł

                                                                   

Składki płatne są kwartalnie do 15 każdego miesiąca rozpoczynaj±cego kwartał.

 

 

Gmina Słupca – liczba mieszkańców            9209 x 0,22 x 12 m-cy =   24 311,76 zł;

miasto Słupca – liczba mieszkańców           14650 x 0,22 x 12 m-cy =  38 676,00 zł;

gmina Ostrowite – liczba mieszkańców         5314 x 0,22 x 12 m-cy =  14 028,96 zł;

gmina Lądek – liczba mieszkańców               5830 x 0,22 x 12 m-cy =  15 391,20 zł;  

gmina Strzałkowo – liczba mieszkańców       9712 x 0,22 x 12 m-cy =  25 639,68 zł;

gmina Orchowo – liczba mieszkańców          4057 x 0,22 x 12 m-cy =  10 710,48 zł; 

gmina Zagórów – liczba mieszańców             9091 x 0,22 x 12 m-cy =  24 000,24 zł.

 

 

Wydatki Związku stanowią kwotę 288 788,00 zł i przedstawiaj± się następująco:

 

1/ dz. 750  Administracja publiczna

 

a/ rozdz. 7505 – pozostała działalno¶ć

 

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (ZUS) -                                      58 747,00 zł

(pracownika Związku i pracownika schroniska)

 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zwi±zku -                              3.829,00 zł   

 

- umowa zlecenie (główny księgowy i pracownik schroniska)                               11 600,00 zł                                            

 

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na bieżące funkcjonowanie biura )     4 493,00 zł                                                      

 

- zakup materiałów dydaktycznych i książek -                                                             300,00 zł

 

- opłaty, bankowe, ogłoszenia                                                                                   6 057,00 zł

 

- opłaty za rozmowy telefoniczne                                                                              2 200,00 zł

 

- badania lekarskie dla pracowników -                                                                          200,00 zł                                                                                 

 

- delegacje-                                                                                                                 3 900,00 zł

 

- odpis na ZFŚS-                                                                                                         1 600,00 zł

 

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                                          300,00 zł 

 

- zakup akcesoriów komputerowych                                                                          1 500,00 zł

 

 

2/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

- pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków

   przez okres 12 m-cy  -                                                                                            71 538,00 zł                              

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt -                                       

 

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska, ¶rodków chemicznych  -                   23 000,00 zł                                                                            

 

- zużycie energii elektrycznej i wody                                                        3 500,00 zł

 

- pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem

  schroniska ( dokończenie budowy kojców dla zwierząt, ogrodzenie terenu schroniska, usługi weterynaryjne)                                                                                                       93 524,00 zł     

 

- opłaty za rozmowy telefoniczne                                                                                  500,00 zł

 

- ubezpieczenie samochodu -                                                                                      2 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9728 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020