:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obow. od 11 marca 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»wolontariat porozumienie
»zmiana regulaminu schroniska
»umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Informacje dla mieszkańców
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Przetrg nr 2/2007 

Oznaczenie sprawy: 2/2007                                                            Słupca, dnia  26.02.2007 r.                                       

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

1.       Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-30-18, fax. (063) 274-36-18

E-mail: instytut1@wp.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

budowę 12  kojców dla zwierząt w m. Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

a)       budowa kojców dla zwierząt z prętów metalowych,

b)       wykonanie 3 bram wjazdowych przy kojcach,

c)       ogrodzenie terenu kojców.

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna.

 

2.       Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2007 r.

3.       Bezpłatny formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać  osobiście w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 14. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej: www.gmina.slupca.pl.

4.       Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:  Katarzyna Nowaczyk-

       -Andzelm

Informacji udzielać będzie w godzinach od 730 do 1530.

5.       W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

5.2   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; wykonawca musi spełniać następujące warunki: wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia kierownika robót, posiadającego uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

5.3   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.       Oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)       wypełniony formularz OFERTA,

2)       pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia,

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
,

4)       parafowany wzór umowy,

5)       oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp oraz
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.

 6)     kosztorys ofertowy (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót,

7) upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych
        z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione
        do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

        UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby   

        podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do 

        reprezentowania wykonawcy.

 

7         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9         Zamawiający nie zamierza:

-  zawrzeć umowy ramowej,

      -  ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

      -  dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2007 roku do godziny 1000.

11     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2007 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 14

12     Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

13     Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

14     Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz zamawiającego w dniu 26.02.2007 r.

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 11932 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019