:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Przetrg nr 2/2007 

Oznaczenie sprawy: 2/2007                                                            Słupca, dnia  26.02.2007 r.                                       

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

1.       Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-30-18, fax. (063) 274-36-18

E-mail: instytut1@wp.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

budowę 12  kojców dla zwierząt w m. Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

a)       budowa kojców dla zwierząt z prętów metalowych,

b)       wykonanie 3 bram wjazdowych przy kojcach,

c)       ogrodzenie terenu kojców.

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna.

 

2.       Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2007 r.

3.       Bezpłatny formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać  osobiście w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 14. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej: www.gmina.slupca.pl.

4.       Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:  Katarzyna Nowaczyk-

       -Andzelm

Informacji udzielać będzie w godzinach od 730 do 1530.

5.       W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

5.2   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; wykonawca musi spełniać następujące warunki: wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia kierownika robót, posiadającego uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

5.3   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.       Oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)       wypełniony formularz OFERTA,

2)       pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia,

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
,

4)       parafowany wzór umowy,

5)       oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp oraz
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.

 6)     kosztorys ofertowy (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót,

7) upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych
        z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione
        do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

        UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby   

        podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do 

        reprezentowania wykonawcy.

 

7         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9         Zamawiający nie zamierza:

-  zawrzeć umowy ramowej,

      -  ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

      -  dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2007 roku do godziny 1000.

11     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2007 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 14

12     Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

13     Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

14     Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz zamawiającego w dniu 26.02.2007 r.

 


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3433 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020