:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników 

 

Oznaczenie sprawy: 1/2007                                                            Słupca, dnia 05.01.2007 r.                                       

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

1.     Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-30-18, fax. (063) 274-36-18

E-mail: instytut1@wp.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

a)     opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

b)    zbiórka worków do segregacji odpadów 1 raz w m-cu.

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

2.     Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2008 r.

3.     Bezpłatny formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
 osobiście w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 14. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej: www.gminy.slupca.pl.

4.     Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:  Katarzyna Nowaczyk-Andzelm

Informacji udzielać będzie w godzinach od 730 do 1530.

5.     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie zbierania
lub transportu odpadów
,

5.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.     Oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)     wypełniony formularz OFERTA,

2)     pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia,

3)     zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

4)     parafowany wzór umowy,

5)     oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp oraz
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.

7.     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8.     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9.     Zamawiający nie zamierza:

a)     zawrzeć umowy ramowej,

b)    ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

c)     dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2007 roku do godziny 1000.

11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2007 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 14

12.  Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

13.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

14.  Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz zamawiającego w dniu 05.01.2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

 

 

1.  Informacja o Zamawiającym

 

Zamawiającym jest: Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 2743018 Telefaks: 2743676

Adres e-mail: instytut1@wp.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748

 

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

      Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

       Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 063 2743018, kom. 509 535 670.

 

        

3. Tryb postępowania

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. Zm.).

 

4. Informacje uzupełniające

a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

b)       Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany

lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobów ich spełniania.

 

5.      Udzielanie wyjaśnień

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w ustawie w art. 27 oraz art. 38. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane
za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
na piśmie przez przekazującego.

 

6.       Zamówienia uzupełniające

     Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 

 

 

II   Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

 

1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90120000-4 usługi gospodarki odpadami.

 

2)     Zamówienie obejmuje:

a)     opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

b)    zbiórkę worków do segregacji odpadów 1 raz w m-cu.

3)     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

2.  Terminy

1)     Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego
na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

2)     Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2007 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego – pokój nr 14.

3)     Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 stycznia 2007 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego – Pokój nr 14

4)     Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r.

5)     Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

6)     Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

 

III  Wadium

Od wykonawców NIE jest wymagane wniesienie wadium.

 

IV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, który wygra postępowanie NIE będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.     posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie zbierania
lub transportu odpadów
;

2.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt „VI” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

VI  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy

 

Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.

Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

 

1) Stan prawny – wymagane dokumenty:

 

a)     Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załączniki nr nr 2 i 3;

b)    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

c)     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
,

oraz

 

d)    Wypełniony formularz OFERTA – Załącznik nr 1,

e)     Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie
o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

f)     Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4,

g)    Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych
z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione
do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

2) Zdolność techniczna – wymagane dokumenty: Nie dotyczy.

 

3) Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: Nie dotyczy.

 

 VII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

     C = C1 + C2 + C3    gdzie:

       

     C – cena oferty brutto

     C1  = cena brutto opróżniania pojemników = 16 (ilość opróżnień) x cena jednostkowa brutto 

                 opróżniania 162 pojemników

 

      C2  - cena brutto zbiórki worków = 24 (ilość zbiórek worków) x cena jednostkowa brutto jednej 

               zbiórki

       

C3 =  cena brutto opróżniania pojemników na doraźne zgłoszenie= 700 (ilość pojemników zgłoszonych do opróżnień) x cena jednostkowa brutto opróżniania jednego pojemnika

 

 

Tak wyliczoną cenę oferty brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza w Ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

UWAGA: Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a 5-9 w górę.

 

 

VIII    Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

      

       Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

XI Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Wymagania i zalecenia ogólne

 

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

a)     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za całość zamówienia,

b)    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

-         do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy,

-         w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy
z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować,
iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy,

-         przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową,

-         oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

-         wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum
lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

-         oświadczenia, dokumenty i informacje wymagane przez zamawiającego w pkt VI ppkt
1) lit. a)-d) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – muszą być złożone oddzielnie przez wszystkich wykonawców występujących w konsorcjum, natomiast informacje
i dokumenty wymagane w pkt VI ppkt 1) lit. e)-h) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawcy występujący w konsorcjum składają wspólnie.

c)     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

d)    Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

e)     Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

f)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

g)    Wymaga się, by oferta była dostarczona w 2 zamkniętych kopertach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych kopert. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony Nr 1/2007 na:

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

 Nie otwierać przed 15. 01.2007 r. godz. 10:30.

 

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

h)     Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.

i)      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

j)      Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

k)     Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

2.  Zmiany i wycofanie oferty

a)   Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

b)   Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

c)       Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy", w przedstawionej tam kolejności.

 

X   Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1)    jest niezgodna z ustawą,

2)    jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)    zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie
art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

7)    wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

XI  Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1)  Otwarcie ofert

 

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2007r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c)     Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.

d)    Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

 

2)  Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

Cena

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

 

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

 

XII  Zawarcie umowy

1)    Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2)    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

4)     W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 

XIII    Wzór umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

 

XIV   Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy.

Wnoszenie i rozpatrywanie protestu

a)     Odpowiednio umotywowany protest może zostać wniesiony w ciągu 7 dni
od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt b). Wniesienie protestu dopuszczalne jest jednak tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b)    Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia SIWZ, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

c)     Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy zostanie odrzucony.

d)    Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert przerywa bieg terminu związania ofertą.

e)     Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

 

UWAGA: Zgodnie z zapisami art. 4a ustawy, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

 

 

XV    Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1)     Wzór formularza OFERTA – Załącznik nr 1.

2)     Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2.

3)     Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust 1 i 2  ustawy – Załącznik nr 3.

4)     Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 4.

5)     Wzór umowy – Załącznik nr 5.

 

XVI Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ

 

SIWZ opracowała:                                                                                                    SIWZ zatwierdził:

 

 

 

Załącznik nr 1

do SIWZ 1/2007

 

 

 

.........................................

                (pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa .........................................................................................................................

 

Adres przedsiębiorstwa ...........................................................................................................................

 

Numer telefonu, faksu .............................................................................................................................

 

 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 SŁUPCA, UL. SIENKIEWICZA 16

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia .................... 2007 r. na:

 

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

 

1.    Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i szacunkowej ilości, szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: ......................................................................………………………………………………………zł PLN brutto, w tym podatek VAT ……. % w kwocie ………………………… zł.

Słownie:………………………………………………………………………………zł brutto PLN.

 

Na łączną kwotę zamówienia składają się:

     C1  - cena brutto opróżniania pojemników = 16 x …………………………………. zł brutto

 

      C2  - cena brutto zbiórki worków 1 raz w miesiącu = 24 x …………………………..zł brutto

      

       C3  - cena opróżniania doraźnego pojemników = 700 x …………………………..zł brutto

 

2.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

 

 

 

3.    Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 

4.    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

5.    W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.      Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

6.1.     Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6.2.     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

6.3.     Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

6.4.     Zaparafowany wzór umowy.

Inne:

6.5.............................................................................

UWAGA: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt 6 nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on przy tym punkcie Nie dotyczy.

 

 

Całość niniejszej oferty składamy na  ................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

Załącznik nr 2

do SIWZ 1/2007

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Nazwa wykonawcy .............................................................................................................................

Adres wykonawcy         .............................................................................................................................

Numer telefonu, faksu       .............................................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

 

 

 

 

 

            Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.):

 

1.     Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie zbierania
lub transportu odpadów
.

2.     Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia.

3.     Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.     Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................                                                ....................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                             Podpis wykonawcy

 

 

Załącznik  nr 3 do SIWZ 1/2007

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA

 

 

Nazwa wykonawcy        .............................................................................................................................

Adres wykonawcy   .............................................................................................................................

Numer telefonu, faksu   .............................................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

 

 

 

            Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z późn. zm.), który mówi, że:

1.     Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)    wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

2)    wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3)    wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6)    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,

7)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8)    osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3)    nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy
z zastrzeżeniem  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4)    nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

 

..................................................                                                ....................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                     Podpis wykonawcy

 

 

Załącznik nr 4

do SIWZ 1/2007

 

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie pojemników do segregacji odpadów z terenu następujących gmin: Lądek, gmina Słupca, miasto Słupca, Strzałkowo, Zagórów, oraz zbiórki worków z terenu gminy Ostrowite przez okres trwania umowy.

 

1.      Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki:

 

- Gmina Strzałkowo 51 szt. pojemników typu dzwon o pojemności 1,9 m3 (17            

   pojemników na szkło, 17  pojemników na plastiki i 17 na makulaturę),

- Gmina Słupca 34 szt. pojemników typu dzwon o pojemności 1,9 m3 (14 pojemników na       szkło, 14 na plastik),

- Miasto Słupca 17 szt. pojemników typu dzwon o pojemności 1,9 m3 (6 pojemników na      szkło, 5 pojemników na plastik i 6 na papier),

- Miasto i Gmina Zagórów 34 szt. pojemników typu dzwon o pojemności 1,9 m3 –(19 szt. pojemników typu dzwon na szkło, 15  pojemników na  plastik ),

- Gmina Lądek 26 szt. typu dzwon o pojemności 1,9 m3 (13 pojemników na szkło, 13           pojemników na plastik).

 

Razem: 162 szt.

 

Częstotliwość opróżniania: styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, grudzień w latach 2007 i 2008 lub według potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia.

 

Opróżnianie pojemników w ww. m-cach (1-krotne) winno następować w ustalonych terminach z poszczególnymi gminami. W przypadku zgłoszenia doraźnego wykonawca winien dokonać opróżnienia pojemników w terminie 24 godz. od faktu zgłoszenia telefonicznie lub faksem.

 

2.      Zbiórka worków do segregacji odpadów

 

 Częstotliwość opróżniania: 1 raz na w miesiącu

 

Ilość gospodarstw domowych: 1608

 

 

Punkty zbiórki:

 

Przecław –  1 punkt zbiórki

Szyszkowo- 1 punkt zbiórki

Stara Olszyna-1 punkt zbiórki

Grabina-1 punkt zbiórki

Izdebno-1 punkt zbiórki

Jarotki-1 punkt zbiórki

Borówiec-1 punkt zbiórki

Siernicze Małe-1 punkt zbiórki

Kania-1 punkt zbiórki

Skrzynka-1 punkt zbiórki

Siernicze Wielkie-1 punkt zbiórki

Naprusewo-1 punkt zbiórki

Lipnica-1 punkt zbiórki

Giewartów Holendry-1 punkt zbiórki

Giewartów-1 punkt zbiórki

Mieczownica-1 punkt zbiórki

Doły-1 punkt zbiórki

Gostyń-1 punkt zbiórki

Sienno-1 punkt zbiórki

Kąpiel- 1 punkt zbiórki

Tomaszewo-1 punkt zbiórki

 

 

Termin zbiórki worków – pierwsza środa miesiąca.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu każdorazowo po dokonanej zbiórce KPO (Kartę Przekazania Odpadów).

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzenia (przynajmniej dwa razy w roku) szkoleń w zakresie segregacji odpadów we wszystkich szkołach podstawowych
i gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin należących do Związku.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do SIWZ 1/2007

UMOWA nr …..

 

W dniu ………… w  Słupcy

pomiędzy: Związkiem Gmin Regionu Słupeckiego

mającym swą siedzibę w : Słupcy, ul. Sienkiewicza 16

zwanym dalej w tekście  " Zamawiający "  reprezentowanym przez Zarząd Związku w osobach:

 

p.  Grażyna Kazuś – Przewodniczący Zarządu Związku

p . Dariusz Grzywiński – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku

p.  Marian Banaszak – członek Zarządu Związku

 

a  ………………………………………..

 reprezentowanym przez  :

 

……………………………………………

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego  wyboru oferty  Usługodawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

 

§ 1

 

1. Zamawiający  zamawia, a Usługodawca zobowiązuje się do :

- opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w następujących miesiącach: styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik. grudzień;

- zbiórki worków segregowanych odpadów 1 raz w m-cu;

- opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki na doraźne zgłoszenie wg potrzeb

   zamawiającego.

 

2.  Zamówienie  obejmuje :

 

    1. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych –w ilości 162 szt.

    2 . Opróżnianie worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

   

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia objęty umową określają :

    1. Dokumentacja opisująca zakres zamówienia.

    2. Oferta Usługodawcy.

   

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

4. Usługodawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, właściwymi do przedmiotu umowy i na warunkach ustalonych niniejszą umową.

 

 

§ 2

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia nastąpi w dniu ………….

2. Termin zakończenia wykonania zamówienia nastąpi w dniu 31.12.2008r.

.

 

 

§ 3

 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu zamówienia strony wyznaczają :

1/ Katarzynę Nowaczyk- Andzelm reprezentującego zamawiającego

2/ ……………………………………. reprezentująca usługodawcę

 

 

§ 4

 

Usługodawca nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części usługi innej osobie, bez zgody Zamawiającego.

§ 5

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Usługodawcy maksymalne wynagrodzenie  w kwocie :

 …………………………… zł PLN łącznie z podatkiem  od towarów i usług /VAT ….. %/

słownie : ……………………………………………………………………..

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w miesiącach styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik. grudzień w latach 2007i 2008:

 

kwota…………………………………. zł PLN łącznie z podatkiem od towarów i usług /VAT/

2) zbiórkę worków 1 raz w m-cu

 kwota……………………………. zł PLN łącznie z podatkiem od towarów i usług /VAT/

3) opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki na doraźne zgłoszenie

kwota……………………………… zł PLN łącznie z podatkiem od towarów i usług /VAT/

Opróżnianie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeby zgłoszenia przez zamawiającego.

 

§ 6

 

Strony postanawiają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia obowiązującą  je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Usługodawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

   w wysokości 0,3 % wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn

    zależnych od Usługodawcy.

2. Zamawiający zapłaci Usługodawcy  kary umowne :

    1. w wysokości 0,3 % wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

     zależnych od Zamawiającego.

   

 

§ 7

Strony ustalają , że :

1. Odbieranie nieczystości następować będzie zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartego            w SIWZ.

 

§ 8

 

1.Strony postanawiają, że podstawą zapłaty po wykonaniu usługi  będą faktury wystawiane           co 2 m-c przez Usługodawcę na każdą część zamówienia oddzielnie.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu. Za datę uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek usługodawcy.

3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na wystawionej fakturze VAT.

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu.

 

 

 

§ 9

 

1. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Usługodawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy.

 

§ 10

 

Zamawiający , może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić         w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Usługodawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 11

 

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

 

§ 12

 

Wszelkie spory które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie właściwy Sąd Powszechny, ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 

§ 13

 

Umowę sporządzono  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

§ 14

 

Wykaz załączników do umowy :

  1. Formularz cenowy
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

            Zamawiający                                                                        Usługodawca   

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3429 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020