:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet 2006 

Uchwała nr  13/05

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 20 grudnia 2005 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2006 r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457/ art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851i z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291 Nr 273 poz. 2703 i z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 180 poz. 1495 / -  Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się:

 

  1. Dochody Związku w wysokości                                               151 265,00 zł

 

      zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 

  1. Wydatki Zwišzku w wysokości                                                        151 265,00 zł

 

      zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżšcych, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok 2006.

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                               do uchwały nr 13/05 Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu   Słupeckiego   z dnia 20 grudnia2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2006 r.

 

 

Dochody Związku 2006 r.

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Plan na 2006r.

750

 

75095

 

 

 

2900

 

 

 

Administracja publiczna

Pozostała działalność

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin lub zwišzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżšcych

 

 

 

 

 

 

55 608,00

 

 

 

 

  55 608,00

758

 

75814

 

 

0920

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

     

 

 2 000,00

 

 

 

 

    2 000,00

900

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

90013

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

 

2900

Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin lub zwišzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

Schronisko dla zwierząt

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwišzków gmin lub zwišzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżšcych

 

 

 

 

 

 

 

45 000,00

 

 

 

 

 

 

 48 657,00

 

 

 

 

93 657, 00

 

 

 

Razem

151 265, 00

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załšcznik Nr 2

                                                                               do uchwały nr .13/05 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu    Słupeckiego   z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2006 r.

 

 

Wydatki Związku 2006 r.

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Plan na 2006r.

750

 

75095

 

 

4010

4040

  4110

4120

4170

4210

4280

4300

4410

4440

 

Administracja publiczna

Pozostała działalność

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenie bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe

Odpis na Zakładowy Fundusz Œwiadczeń Socjalnych

 

 

      44 940,00

        1 839,00

        9 428,00

1 237,00

8 400,00    

6 589,00

          100,00 

     6 589,00

          2 000,00

       

       1 460,00

 

 

 

 

    82 582,00

900

 

 

90002

 

 

 

4300

Gospodarka komunalna                                      i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych

 

 

 

45 000,00 

 

 

 

45 000,00

90013

 

4210

4260

4300

4430

Schronisko dla zwierząt

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

 

8 341,50

 4 000,00

10 341,50   

    1 000,00

 

 

 

    23 683,00

 

 

 

 

    68 683,00

 

 

Razem

 

151 265,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr  13/05

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 20 grudnia 2005 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2006 r.

 

1. Dochody w planie finansowym na rok 2006 przyjęto w kwocie 151 265,00 zł.

 

Zwiększyły się one w stosunku do przedłożonego projektu o kwotę o kwotę 1.587,00 zł, w zwišzku z uchwaleniem składek członkowskich na rok 2006 r. i zwiększeniem z 0,06 zł od 1 mieszkańca na 0,07 zł od mieszkańca.

 :

 

- dz. 900 rozdz. 90002 § 2900 - składka na gospodarkę odpadami – zmniejszono o kwotę  5.364,00 zł,

 

- dz. 900 rozdz. 90013 § 2900 – składka na utrzymanie schroniska  - zwiększono  o kwotę

                                                    6.951,00 zł,

 

 

2. Wydatki w planie finansowym na rok 2006 przyjęto w kwocie 151 265,00 zł

 

Zwiększyły się one w stosunku do przedłożonego projektu o kwotę 1.587,00 zł w zwišzku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów oraz zatrudnieniem pracownik schroniska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9714 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020