:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Zwi±zku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Zwi±zku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Zwi±zku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r. 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2004 r.

 

Plan finansowy na 2004 r.  został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 23 lutego 2004r. i wynosił:

 

1. Dochody planu finansowego na 2004r. w wysokości                                                            428.676,00 zł

 

w tym:

a) składka gmin – członków Związku na bieżącą działalność Związku                                      48.758,00 zł

b) wpływy z usług -                                                                                                                          150,00 zł

c) różne rozliczenia -                                                                                                                        400,00 zł

d) składka gmin – członków Związku – na utworzenie i funkcjonowanie

schroniska                                                                                                                                   238.858,00 zł

e) wpływy  z wpłat gmin- członków Związku na realizację zadań

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                           140.510,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2003r. w wysokości                                                             428.676,00 zł

 

w tym:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku                                                                         58.356,00 zł

b) wydatki na realizację zadań związanych  z utworzeniem

schroniska dla zwierząt                                                                                                              229.810,00 zł

c) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami

stałymi                                                                                                                                        140.510,00 zł

 

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Zgromadzenia Związku:

1.      nr 7/2004 z dnia 29 marca 2004r.,

2.      nr 12/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r.,

3.      nr 13/2004 z dnia 14 września 2004r.,

4.      nr 15/2004 z dnia 19 października 2004r.,

5.      nr 21/2004 z dnia 3 grudnia 2004r.

6.      nr 22/2004 z dnia 22 grudnia 2004r.

 

plan finansowy na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się następująco:

 

1. Dochody planu finansowego na 2004 r. w wysokości                                                         334.418,00 zł

 

w tym:

a) składka gmin – członków Związku na bieżącą działalność Związku                                    48.628,00 zł

b) wpływy z usług -                                                                                                                        150,00 zł

c) odsetki bankowe                                                                                                                       1.510,00 zł

d) wpływy  z wpłat gmin- członków Związku na realizację zadań  

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                           51.412,00 zł

e) składka gmin na funkcjonowanie schronisko dla zwierząt                                                    41 681,00 zł

f) składka gmin na budowę schroniska dla zwierząt                                                                191 037,00 zł

 

 

 

2. Wydatki planu finansowego na 2004 r. w wysokości                                                          468.473,00 zł

 

w tym:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku                                                                        48.778,00 zł

b) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami

stałymi                                                                                                                                       151.164,00 zł

c) wydatki na realizację zadań związanych  z utworzeniem

schroniska dla zwierząt                                                                                                             268.531,00 zł

 

3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości                                                                  134.055,00 zł

    pokryty został  z nadwyżki z lat poprzednich

 

Plan finansowy Związku za 2004 r. został wykonany następująco:

 

1.      Dochody na plan 334.418,00 zł wykonano 252.648,62 , co stanowi 75,5 %  do założonego planu.

 

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 .

 

2.      Wydatki na plan 468.473,00 zł wykonano 237.640,47 co stanowi 50,7 % do założonego planu.

 

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik nr 2.

 

3. W wyniku realizacji planu finansowego powstała nadwyżka w kwocie 149.063,27 zł

 

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 48.778,00 zł wykonano 41.641,68 co stanowi 85,4% do założonego planu,

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

a)      § 2900 zaplanowane dochody ze składek gmin – członków Związku na wydatki bieżące Związku na plan 48. 778,00 zł wykonano 41.621,68 zł co stanowi 85,8% do założonego planu,

       b)  § 0830 zaplanowane dochody z usług na plan 150,00 zł wykonano 20,00 zł co stanowi

           13,3% do założonego planu.

 

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 1 510,00 zł wykonano 2 197,04 zł co stanowi 145,5%

do założonego planu,

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 1 510,00 zł  wykonano 

       2 197,04 zł  co stanowi 145,5 % do założonego planu.

 

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 284 413,00  zł wykonano 208.809,90 zł co stanowi 73,5 % do założonego planu.

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

a)      § 2900 dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan  35 460,00 wykonano 35 459,80 zł co stanowi 100 %

      b)  § 6650  dochody z tego działu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

na plan 15 952 zł wykonano 15 952,00 zł co stanowi 100% do założonego planu,

 

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

 

a)      § 2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt na plan 41.681,00 zł wykonano 42 613,10 zł co stanowi 102,2 %.

b) § 6650 dochody na zadania inwestycyjne na plan 191 037,00 zł wykonano 114 785,00 zł co stanowi 60 % do założonego planu.

 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

 

  1. Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 48 778,00 zł wykonano 32.069,12 zł co stanowi 65,7 %.

 

 

- rozdz. 75095 Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano na:

- wynagrodzenie pracownika – 14.854,03 zł                                                                             

- składki ZUS – 3.479,75 zł

- składka na Fundusz Pracy 468,69 zł

-  bieżące funkcjonowanie Związku

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.385,30 zł

- usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe, umowa zlecenie – 8.001,55 zł

- podróże służbowe – 184,80 zł

- odpis na ZFŚS – 695,00 zł

 

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 419. 695,00 zł wykonano 205 571,55 zł co stanowi 49,0 % do założonego planu,

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 – zakup części do uszkodzonych pojemników 610,00 zł

§ 4300 – wywóz odpadów 35 459,80 zł

§ 6060 – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 114 704,00 zł

 

 - rozdz. 90013  Schroniska dla zwierząt

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 2 068,48 zł

§ 4300 – utrzymanie bezdomnych psów, opłata za podział działki 20 229,07 zł

§ 6050- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt”  „0” zł

§ 6060 – wydatki na zakup działki na schronisko dla zwierząt – 32.500,00 zł

                                                                         

 

 

Na dzień 31 grudnia 2004r. pozostały następujące należności:

 

1) dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – składka na bieżącą działalność Związku – 12.815,62 zł

2) dz. 900 rozdz. 90002 § 2900 – składka na selektywną zbiórkę odpadów  -         0,20 zł

3) dz. 900 rozdz. 90013 § 2900 – składka na funkcjonowanie schroniska –   10.660,20 zł

4) dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 – składka na budowę schroniska -                 76.252,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

 

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

 

 

 

 

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja dochodów Związku na dzień 31.12.2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.

% wyk.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

           48 628,00   

           41 621,68   

        85,6   

 

 

0830

Wpływy z usług

                150,00   

                  20,00   

        13,3   

 

 

 

 

           48 778,00   

           41 641,68   

        85,4   

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

             1 510,00   

             2 197,04    

      145,5   

 

 

 

 

             1 510,00   

             2 197,04   

      145,5   

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

           35 460,00   

           35 459,80   

      100,0   

 

 

6650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

           15 952,00   

           15 952,00   

      100,0   

 

 

 

 

           51 412,00   

           51 411,80   

      100,0   

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

           41 681,00   

           42 613,10   

      102,2   

 

 

6650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

          191 037,00   

          114 785,00   

        60,1   

 

 

 

 

          232 718,00   

          157 398,10   

        67,6   

 

 

 

 

          284 130,00   

          208 809,90   

        73,5   

 

 

 

Razem

          334 418,00   

          252 648,62   

        75,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

 

 

 

 

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja wydatków Związku na dzień 31.12.2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.

% wyk.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

           19 000,00   

           14 854,03   

         78,2   

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

            3 500,00   

             3 479,75   

         99,4   

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

               500,00   

                468,69   

         93,7   

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

           11 913,50   

             4 385,30   

         36,8   

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

           12 914,50   

             8 001,55   

         62,0   

 

 

4410

Podróże służbowe

               255,00   

                184,80   

         72,5   

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

               695,00   

                695,00   

       100,0   

 

 

 

 

           48 778,00   

           32 069,12   

         65,7   

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

            1 000,00   

                610,00   

         61,0   

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

           35 460,00   

           35 459,80   

       100,0   

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

         114 704,00   

          114 704,00   

       100,0   

 

 

 

 

         151 164,00   

          150 773,80   

         99,7   

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

           20 000,00   

             2 068,48   

         10,3   

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

           21 681,00   

           20 229,07   

         93,3   

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

         194 350,00   

                       -     

            -     

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

           32 500,00   

           32 500,00   

       100,0   

 

 

 

 

         268 531,00   

           54 797,55   

         20,4   

 

 

 

 

         419 695,00   

          205 571,35   

         49,0   

Ogółem

         468 473,00   

          237 640,47   

         50,7   

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9701 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020