:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Zwi±zku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Zwi±zku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Zwi±zku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet na 2005r. 

 

 

 

Uchwała nr 26/04

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 22  grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2005 r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851i z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291/ -  Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się:

 

  1. Dochody Zwi±zku w wysoko¶ci                                        349 687,00 zł

zgodnie z zał±cznikiem nr 1 do uchwały 

 

  1. Wydatki Zwi±zku w wysoko¶ci                                           349 687,00 zł

 

      zgodnie z zał±cznikiem nr 2 do uchwały 

 

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarz±dowi Zwi±zku.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok 2005.

 

Uzasadnienie

do uchwały nr 26/04

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 22 grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2005 r.

 

Dochody Związku przyjmuje się w wysoko¶ci 349 687,00 zł, a nie jak planowano w projekcie w kwocie 327 881,00 zł. Różnica w kwocie 22 306,00 zł powstała na skutek określenia składek członkowskich:

- dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – składka na Związek wzrosła o kwotę 3,00 zł (57890 mieszkańców x 0,07 zł x 12 m-cy),

- dz. 900 rozdz. 90002 § 2900 – składka na opróżnianie pojemników zmniejszyła się o kwotę 40 000,00 zł, w projekcie budżetu zaplanowano dodatkowe środki na opróżnianie worków, które zostaną zakupione pod koniec 2005 r.,

- dz. 900 rozdz. 90013 § 2900 – składka na schronisko zmniejszyła się o kwotę 94 000,00 zł, w projekcie budżetu zaplanowano ¶rodki w/w kwocie na budowę schroniska, które zostały przeniesione do § 6650 (składka z schronisko wynosi 57890 mieszkańców x  0,06 zł x 12 m-cy),

- dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 – jest to składka na budowę schroniska (57890 mieszkańców x 2,70 zł).

 

Wydatki Zwi±zku przyjmuje się w wysoko¶ci  349 687,00 zł, a planowano w projekcie kwotę 525 381,00 zł. Różnica w kwocie 175 694,00 zł powstała na skutek między innymi nie uwzględnienia nadwyżki z roku 2004 w kwocie 198 000,00 zł, którą wprowadzi się do planu po zakończeniu roku budżetowego oraz zmianą planowanych dochodów – zwiększone zostały o kwotę 22 306,00 zł.

Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach:

- dz. 750 rozdz. 75095 zmniejszone zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie biura Związku o kwotę 2.452,00 zł; w projekcie planowano zatrudnienie pracownika schroniska od m-c lipca 2005 r., jednakże obecnie planuje się zatrudnienie z dniem 1 wrze¶nia 2005 r.,

- dz. 900 rozdz. 90002 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 40.000,00 zł; środki te zostały zaplanowane na opróżnianie worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, które planuje się zakupić pod koniec 2005 r.,

- dz. 900 rozdz. 90013 zmniejszono wydatki o kwotę 133.242,00 zł; w projekcie zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schroniska dla zwierząt” ¶rodki pochodz±ce z nadwyżki budżetowej roku 2004, którą wprowadzi się do planu finansowego Zwi±zku po zakończeniu roku budżetego.

 

 

                                                             

                        Zał±cznik nr 1 

                                                                           do uchwały nr 26/04 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin                                                                              Regionu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie

                                                                              uchwalenia planu finansowego Zwi±zku na 2005r.

 

Dochody Zwi±zku 2005 r.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2005r.

750

 

75095

 

 

2900

 

 

 

 

0830

Administracja publiczna

Pozostała działalność

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Wpływy z usług

 

 

 

 

 

 

48 628,00   

    150,00

 

 

 

 

      48 778,00

758

 

75814

 

 

0920

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

 

 

       2 000,00

 

 

 

 

       2 000,00

900

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

 

     90013

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

 

2900

 

 

 

 

6650

Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

Gospodarka odpadami

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Schronisko dla zwierząt

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu Terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

100 925,00

 

 

 

 

 

 

 41 681,00

 

 

 

 

 

156 303,00

 

 

 

 

298 909,00

 

 

 

Razem

349 687,00

 

                 

                      Zał±cznik nr 2 

                                                                          do uchwały nr 26/04 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin                               Regionu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie 

                                                                              uchwalenia planu finansowego Zwi±zku na 2005r.

 

 

Wydatki Zwi±zku 2005 r.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2005r.

750

 

75095

 

 

4010

4040

  4110

4120

4170

4210

4280

4300

4410

4440

 

Administracja publiczna

Pozostała działalność

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

  27 000,00

    1 640,00

    5 359,00

       701,50

    2 500,00 

    9 272,50

       200,00

  10 305,00

        600,00

    1 000,00

 

 

 

 

      58 578,00

900

 

 

90002

 

 

 

4210

4300

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

   56 925,00

  44 000,00

 

 

 

 

100 925,00

90013

 

4210

4300

6050

 

 

Schronisko dla zwierząt

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

 

 

16 941,00

16 940,00

   

    156 303,00

     

 

 

 

    190 184,00

 

 

 

 

    291 109,00

 

 

 

Razem

    349 687,00

 

 

 


 

Uchwała nr 1/05

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 2  marca 2005 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego na 2005 r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851i z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291/ -  Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

W uchwale nr 26/04 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 22 grudnia        w sprawie uchwalenia planu finansowego wprowadza się zmiany następująco:

 

1. W § 1 ust.1

 

kwota dochody Związku na 2005r. w wysoko¶ci                            349 687,00 zł

zastępuje się

kwota dochody Związku na 2005r. w wysoko¶ci                             397 377,00 zł

tj. zwiększa się o kwotę                                                                        47 690,00 zł

 

2. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany następująco:

 

 dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 zwiększa się o kwotę                              12 816,00 zł

 dz.  900 rozdz. 90013 § 2900 zwiększa się o kwotę                              10 660,00 zł

dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę                                24 214,00 zł

 

Ogółem w załączniku nr 1 do uchwały zwiększa się                              

dochody Związku na 2005r. o kwotę                                                 47 690,00 zł

 

3. W § 1 ust. 2

 

kwota wydatków Związku na 2005r. w wysokości                               349 687,00 zł

zastępuje się                                                                                           546 440,00 zł

tj. zwiększa się wydatki o kwotę                                                           196 753,00 zł

 

4. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany następująco:

 

dz. 750 rozdz. 75095 § 4010 zmniejsza się o kwotę                                      876,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4110 zmniejsza się o kwotę                                      164,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4120 zmniejsza się o kwotę                                        20,00 zł

dz.750 rozdz. 75095 § 4710 zwiększa się o kwotę                                   4 880,00 zł

 dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 zwiększa się o kwotę                                3 204,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4280 zwiększa się o kwotę                                    400,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę                                  3 204,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4410 zwiększa się o kwotę                                   2 188,00 zł

 

Ogółem wydatki z tego działu zwiększa się o kwotę                              12 816,00 zł

 

dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę                                  6 000,00 zł

dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 zwiększa się o kwotę                                10 660,00 zł

dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę                              167 277,00 zł

 

Ogółem wydatki tego działu zwiększa się o kwotę                              183 937,00 zł

 

Ogółem w załączniku nr 2 wydatki Związku na 2005r.

 zwiększa się o kwotę                                                                        196 753,00 zł

 

 

5. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości                            149 063,00 zł

Planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Do uchwały doł±cza się nr 3 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały i zał±cznik nr 4 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

                                 Załacznik nr 3 do uchwały nr 26/04 

                                           Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

               z dnia 22 grudnia 2004r.

 

 

 

Przychody i rozchody Zwi±zku

 

 

 

1. Przychody                                                          149 063,00 zł

 

w tym:

 

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych                             149 063,00 zł

 

2. Rozchody                                                                  -

 

Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami  149 063,00 zł

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do uchwały nr 1/200r Zgromadzenia Związku Gmin Regionu słupeckiego dnia 2 marca 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2005r.

 

 

Dochody przyjęte w planie finansowym 349 687,00 zł zwiększa się o kwotę 47 690,00 zł

 

 

 dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 zwiększa się o kwotę                              12 816,00 zł

jest to  kwota należnosci za rok ubiegły

 

dz.  900 rozdz. 90013 § 2900 zwiększa się o kwotę                              10 660,00 zł

jest to kwota należno¶ci na schronisko dla zwierząt za poprzedni rok

 

dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę                                24 214,00 zł

składkę na budowę schroniska zmniejszono do kwoty 1,80 od mieszkańca.

Pozostałą kwota jest z należno¶ci za rok ubiegły

 

Ogółem w załączniku nr 1 do uchwały zwiększa się                             

dochody Związku na 2005r. o kwotę                                                 47 690,00 zł

 

 

 

Wydatki Związku przyjęte w planie finansowym 349 687,00 zł zwiększa się o kwotę 196 753,00 zł

 

 

 

 

 W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany następująco:

 

dz. 750 rozdz. 75095 § 4010 zmniejsza się o kwotę                                      876,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4110 zmniejsza się o kwotę                                      164,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4120 zmniejsza się o kwotę                                        20,00 zł

zmniejszają się wydatki na wynagrodzenie i pochodne, gdyż pracownika schroniska planuje się zatrudnić od paĽdziernika br.  

 

dz.750 rozdz. 75095 § 4710 zwiększa się o kwotę                                   4 880,00 zł

zwiększa się wynagrodzenie z tego paragrafu, gdyż od marca planuje się zatrudnić

jednego pracownika na umowę zlecenie

 

 dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 zwiększa się o kwotę                                3 204,00 zł

środki z tego działu przeznaczone zostaną na działalno¶ć bież±c± Zwi±zku

 

dz. 750 rozdz. 75095 § 4280 zwiększa się o kwotę                                    400,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę                                  3 204,00 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4410 zwiększa się o kwotę                                   2 188,00 zł

 

Ogółem wydatki z tego działu zwiększa się o kwotę                              12 816,00 zł

 

dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę                                  6 000,00 zł

zwiększa się kwotę przeznaczoną selektywną zbiórkę surowców wtórnych

 

dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 zwiększa się o kwotę                                10 660,00 zł

kwota z tego paragrafu wynika z należnosci za rok ubiegły, planuje się ją przeznaczyć na usługi związane z działalno¶ci schroniska dla zwierząt

 

dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę                              167 277,00 zł

kwota z tego paragrafu zostanie przeznaczona na budowę schroniska dla zwierząt.

 

Ogółem wydatki   zwiększa się o kwotę                                            196 753,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9699 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020