:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Przetarg nr 1/2005 

Oznaczenie sprawy: 1/2005                                                            Słupca, dnia 11.04.2005 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.       Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 2743018 Telefaks: 2743676

Adres e-mail: instytut1@wp.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

Przedmiotem zamówienia jest:

a)       opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 1 raz na 2 m-ce,

b)       zbiórka worków do segregacji odpadów 1 raz w m-cu.

c)       opróżnianie pojemników na doraźne zgłoszenie

 

 

2.       Od wykonawców nie jest wymagane wniesienie wadium.

3.       Termin wykonania zamówienia: do  31.12.2006r.

4.       Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście
w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 14 w godzinach od 800 do 1500 .

Formularz bezpłatny.

5.       Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalnych
oraz merytorycznych dot. przetargu jest: Katarzyna Nowaczyk, tel. 063 2743018

Informacji udzielać będzie w godzinach od 800 do 1500.

6.       W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

7.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.3. spełniają wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

7.       Oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienie warunku udziału w postępowaniu:

1)       wypełniony formularz OFERTA,

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
,

3)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)       Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”,

5)       potencjał techniczny, jaki będzie wykorzystany do realizacji zamówienia

6)       oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy,

7)      oświadczenie o przeprowadzeniu szkoleń 1 raz w czasie trwania umowy we wszystkich  szkołach  podstawowych   i gimnazjach znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego w gminach, w których prowadzić będziemy selektywną zbiórkę surowców wtórnych.

8)   upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem.

8.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9.       Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10.   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju SEKRETARIAT
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2005 roku do godziny 1000.

11.   Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2005 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 3.

13.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena                             - 100%.

14.   Niniejsze ogłoszenie opublikowano także na stronie internetowej Zamawiającego:

www.gminy.slupca.pl w dniu 11.04.2005 r.


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3406 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020