:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obow. od 11 marca 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»wolontariat porozumienie
»zmiana regulaminu schroniska
»umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Informacje dla mieszkańców
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Przetarg nr 1/2005 

Oznaczenie sprawy: 1/2005                                                            Słupca, dnia 11.04.2005 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.       Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 2743018 Telefaks: 2743676

Adres e-mail: instytut1@wp.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

Przedmiotem zamówienia jest:

a)       opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 1 raz na 2 m-ce,

b)       zbiórka worków do segregacji odpadów 1 raz w m-cu.

c)       opróżnianie pojemników na doraźne zgłoszenie

 

 

2.       Od wykonawców nie jest wymagane wniesienie wadium.

3.       Termin wykonania zamówienia: do  31.12.2006r.

4.       Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście
w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 14 w godzinach od 800 do 1500 .

Formularz bezpłatny.

5.       Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalnych
oraz merytorycznych dot. przetargu jest: Katarzyna Nowaczyk, tel. 063 2743018

Informacji udzielać będzie w godzinach od 800 do 1500.

6.       W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

7.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.3. spełniają wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

7.       Oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienie warunku udziału w postępowaniu:

1)       wypełniony formularz OFERTA,

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
,

3)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)       Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”,

5)       potencjał techniczny, jaki będzie wykorzystany do realizacji zamówienia

6)       oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy,

7)      oświadczenie o przeprowadzeniu szkoleń 1 raz w czasie trwania umowy we wszystkich  szkołach  podstawowych   i gimnazjach znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego w gminach, w których prowadzić będziemy selektywną zbiórkę surowców wtórnych.

8)   upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem.

8.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9.       Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10.   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju SEKRETARIAT
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2005 roku do godziny 1000.

11.   Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2005 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 3.

13.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena                             - 100%.

14.   Niniejsze ogłoszenie opublikowano także na stronie internetowej Zamawiającego:

www.gminy.slupca.pl w dniu 11.04.2005 r.


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 11885 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019