:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obow. od 11 marca 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»wolontariat porozumienie
»zmiana regulaminu schroniska
»umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Informacje dla mieszkańców
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Przetarg nr 4/2004 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Słupca, dnia 17.12.2004 r.                                                                        

 

............................................

  / pieczęć  Zamawiającego /

 

Nr 4/04                                                                                                                                                                                                                     

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO

 

1. Zamawiający : Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                            ul. Henryka Sienkiewicza 16

62-400    Słupca

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na schronisko dla bezdomnych zwierząt

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

 

 30.07.2005r.

                                

3. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w :

nazwa instytucji  :

                                    Urząd Gminy w Słupcy

                                   pokój nr 14 -  Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                                   ul.Henryka Sienkiewicza 16

                                  62-400  Słupca

 

5.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są : Katarzyna Nowaczyk

tel. 274-30-18  nr pok.  14 oraz Grażyna Kazuś tel. 274-36-76. Informacje udzielane będą      w godz. 800 - 1400

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w SIWZ.

7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (w sekretariacie)

w terminie do dnia  10.02.2005 r. do godz. 9.45

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2005 r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego             w pok. nr 3.

9. Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni od daty terminu składania ofert.

10 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

A/ cena oferty                                                                         -          100 %                       

 

 

                                                                                ………………………………………

                                                                                                    (podpis zamawiającego)


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 12404 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019