:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Przetarg nr 4/2004 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Słupca, dnia 17.12.2004 r.                                                                        

 

............................................

  / pieczęć  Zamawiającego /

 

Nr 4/04                                                                                                                                                                                                                     

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO

 

1. Zamawiający : Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                            ul. Henryka Sienkiewicza 16

62-400    Słupca

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na schronisko dla bezdomnych zwierząt

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

 

 30.07.2005r.

                                

3. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w :

nazwa instytucji  :

                                    Urząd Gminy w Słupcy

                                   pokój nr 14 -  Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                                   ul.Henryka Sienkiewicza 16

                                  62-400  Słupca

 

5.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są : Katarzyna Nowaczyk

tel. 274-30-18  nr pok.  14 oraz Grażyna Kazuś tel. 274-36-76. Informacje udzielane będą      w godz. 800 - 1400

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w SIWZ.

7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (w sekretariacie)

w terminie do dnia  10.02.2005 r. do godz. 9.45

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2005 r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego             w pok. nr 3.

9. Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni od daty terminu składania ofert.

10 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

A/ cena oferty                                                                         -          100 %                       

 

 

                                                                                ………………………………………

                                                                                                    (podpis zamawiającego)


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3392 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020