:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Zwi±zku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Zwi±zku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Zwi±zku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Informacje dla mieszkańców
»Regulamin schroniska
»Zmiana regulaminu schroniska
»Wolontariat
»Umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet na 2004r. 

Uchwała nr 6/04

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 23.02.2003r. 2004r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2004r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 / art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851/

 

Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

  1. Uchwala się dochody Zwi±zku w wysoko¶ci               428 676,00 zł

 Zgodnie z zał±cznikiem nr 1 do uchwały

 

  1. Uchwala się wydatki Związku w wysoko¶ci                428 676,00 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Zarz±d Zwi±zku do dokonywania zmian w planie wydatków polegaj±cych na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarz±dowi Zwi±zku.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


                                                                       Zał±cznik Nr 1

                                                           do uchwały nr 6/04 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

                                                z dnia 23.02. 04. w sprawie uchwalenia planu finansowego Zwi±zku na 2004r.

 

Dochody budżetu

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2004r.

750

 

 

75095

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

0830

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

Wpływy z usług

 

 

 

 

48 758,00

 

 

 

 

150,00

 

 

 

 

  48 908,00

758

75814

0920

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

 

 

400,00

 

 

 

 

400,00

900

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

90013

 

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

 

2900

Gospodarka komunalna  i ochrona ¶rodowiska

 

Gospodarka odpadami

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

Schronisko dla zwierząt

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

140 510,00

 

 

 

 

 

238 858,00

 

 

 

 

379 368, 00

 

 

 

Razem

428 676, 00

 

        

 

 

                                                                 Zał±cznik Nr 2

                                                                                                            do uchwały nr 604 Zgromadzenia Zwi±zku

                                                                                                               z dnia 23.02. 2004r. w sprawie

                                                                                                                 uchwalenia planu finansowego Zwi±zku 

                                                                                                                                     na 2004r.

 

 

Wydatki budżetu Zwi±zku na 2004 r.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2004r.

750

 

 

75095

 

 

 

4010

  4110

4120

4210

4300

4410

4440

 

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

 

      26 630,00

        4 844,00

    653,00

     12 464,50

     12 914,50

          155,00

          695,00

 

 

 

 

    58 356,00

900

 

 

90002

 

 

 

 

4210

4300

 

Gospodarka komunalna                                 i ochrona ¶rodowiska

Gospodarka odpadami

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

  56 925,00

  83 585,00

    

 

 

 

 

140 510,00

 

90013

 

4210

4300

6060

Schronisko dla zwierz±t

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki maj±tkowe

 

19 810,00

10 000,00

200 000,00

 

 

 

 

    229 810,00

 

 

 

 

     370 320,00

 

 

Razem

 

428 676,00

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr 6/2004 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 23.02.2004r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2004

 

 

Dochody w planie finansowym na rok 2003 przyjęto w kwocie 428 676,00 zł, na które składają się:

 

1/dz. 750 rozdz. 75095 § 290 – Administracja publiczna – pozostała działalno¶ć

 

Składki członkowskie gmin  (Lądek, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo, Powidz, Słupca, Miasto Słupca, Miasto i Gmina Zagórów) na bieżące funkcjonowanie Związku

 

48 758 ,00 zł

 

dz. 750 rozdz. 75095 § 083 – Administracja publiczna – pozostała działalno¶ć

opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia -                                           150,00 zł

 

2/ dz. 758 Różne rozliczenia

a/ rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

 

- odsetki bankowe -                                                                    400,00 zł                           

 

3/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

- wpłaty gmin na zakup worków dla selektywnej zbiórki odpadów-                       56 925,00 zł

 

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków -            83 585,00 zł

 

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

 

Składki gmin bieżące funkcjonowanie  schroniska dla zwierz±t    -  38 858,00 zł                                                                                                       

Wpłaty gmin na planowane inwestycje – zakup budynków na schronisko

dla zwierz±t  oraz ich remont      -                                                    200 000,00 zł

 

 

Wydatki Związku stanowią kwotę 428 676,00 zł i przedstawiają się następuj±co:

 

1/ dz. 750  Administracja publiczna

a/ rozdz. 7505 – pozostała działalno¶ć

 

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (ZUS) -                                                       32 127,00 zł

(pracownika Związku i pracownika schroniska)

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na bieżące funkcjonowanie biura )  12 464,50 zł

 

 

- opłaty za rozmowy telefoniczne, bankowe, badania lekarskie, ogłoszenia        12 914,50 zł

 

- zwrot kosztów podróży -                                                                                            155,00 zł

- odpis na ZF¦S-                                                                                                           695,00 zł

 

1/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

- zakup worków dla selektywnej zbiórki odpadów-                                              56.925,00 zł

 

- pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków                                        83 585,00 zł

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierz±t -                                       

 

- zakup karmy dla psów, ¶rodków, ¶rodków chemicznych                                  19 810,00zł

 

- pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem

  schroniska -                                                                                                          10 000,00 zł                                      

 

- wydatki inwestycyjne – zakup budynków na schronisko dla zwierz±t 

   oraz ich remont -                                                                                               200 000,00 zł

 

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiada mienia komunalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3077 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020