:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Zwi±zku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Zwi±zku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Zwi±zku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet na 2004r. 

Uchwała nr 6/04

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 23.02.2003r. 2004r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2004r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 / art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851/

 

Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

  1. Uchwala się dochody Zwi±zku w wysoko¶ci               428 676,00 zł

 Zgodnie z zał±cznikiem nr 1 do uchwały

 

  1. Uchwala się wydatki Związku w wysoko¶ci                428 676,00 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Zarz±d Zwi±zku do dokonywania zmian w planie wydatków polegaj±cych na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarz±dowi Zwi±zku.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


                                                                       Zał±cznik Nr 1

                                                           do uchwały nr 6/04 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

                                                z dnia 23.02. 04. w sprawie uchwalenia planu finansowego Zwi±zku na 2004r.

 

Dochody budżetu

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2004r.

750

 

 

75095

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

0830

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

Wpływy z usług

 

 

 

 

48 758,00

 

 

 

 

150,00

 

 

 

 

  48 908,00

758

75814

0920

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

 

 

400,00

 

 

 

 

400,00

900

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

90013

 

 

 

 

2900

 

 

 

 

 

 

2900

Gospodarka komunalna  i ochrona ¶rodowiska

 

Gospodarka odpadami

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

Schronisko dla zwierząt

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

140 510,00

 

 

 

 

 

238 858,00

 

 

 

 

379 368, 00

 

 

 

Razem

428 676, 00

 

        

 

 

                                                                 Zał±cznik Nr 2

                                                                                                            do uchwały nr 604 Zgromadzenia Zwi±zku

                                                                                                               z dnia 23.02. 2004r. w sprawie

                                                                                                                 uchwalenia planu finansowego Zwi±zku 

                                                                                                                                     na 2004r.

 

 

Wydatki budżetu Zwi±zku na 2004 r.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2004r.

750

 

 

75095

 

 

 

4010

  4110

4120

4210

4300

4410

4440

 

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

 

      26 630,00

        4 844,00

    653,00

     12 464,50

     12 914,50

          155,00

          695,00

 

 

 

 

    58 356,00

900

 

 

90002

 

 

 

 

4210

4300

 

Gospodarka komunalna                                 i ochrona ¶rodowiska

Gospodarka odpadami

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

  56 925,00

  83 585,00

    

 

 

 

 

140 510,00

 

90013

 

4210

4300

6060

Schronisko dla zwierz±t

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki maj±tkowe

 

19 810,00

10 000,00

200 000,00

 

 

 

 

    229 810,00

 

 

 

 

     370 320,00

 

 

Razem

 

428 676,00

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr 6/2004 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 23.02.2004r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2004

 

 

Dochody w planie finansowym na rok 2003 przyjęto w kwocie 428 676,00 zł, na które składają się:

 

1/dz. 750 rozdz. 75095 § 290 – Administracja publiczna – pozostała działalno¶ć

 

Składki członkowskie gmin  (Lądek, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo, Powidz, Słupca, Miasto Słupca, Miasto i Gmina Zagórów) na bieżące funkcjonowanie Związku

 

48 758 ,00 zł

 

dz. 750 rozdz. 75095 § 083 – Administracja publiczna – pozostała działalno¶ć

opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia -                                           150,00 zł

 

2/ dz. 758 Różne rozliczenia

a/ rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

 

- odsetki bankowe -                                                                    400,00 zł                           

 

3/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

- wpłaty gmin na zakup worków dla selektywnej zbiórki odpadów-                       56 925,00 zł

 

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków -            83 585,00 zł

 

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

 

Składki gmin bieżące funkcjonowanie  schroniska dla zwierz±t    -  38 858,00 zł                                                                                                       

Wpłaty gmin na planowane inwestycje – zakup budynków na schronisko

dla zwierz±t  oraz ich remont      -                                                    200 000,00 zł

 

 

Wydatki Związku stanowią kwotę 428 676,00 zł i przedstawiają się następuj±co:

 

1/ dz. 750  Administracja publiczna

a/ rozdz. 7505 – pozostała działalno¶ć

 

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (ZUS) -                                                       32 127,00 zł

(pracownika Związku i pracownika schroniska)

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na bieżące funkcjonowanie biura )  12 464,50 zł

 

 

- opłaty za rozmowy telefoniczne, bankowe, badania lekarskie, ogłoszenia        12 914,50 zł

 

- zwrot kosztów podróży -                                                                                            155,00 zł

- odpis na ZF¦S-                                                                                                           695,00 zł

 

1/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

- zakup worków dla selektywnej zbiórki odpadów-                                              56.925,00 zł

 

- pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków                                        83 585,00 zł

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierz±t -                                       

 

- zakup karmy dla psów, ¶rodków, ¶rodków chemicznych                                  19 810,00zł

 

- pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem

  schroniska -                                                                                                          10 000,00 zł                                      

 

- wydatki inwestycyjne – zakup budynków na schronisko dla zwierz±t 

   oraz ich remont -                                                                                               200 000,00 zł

 

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiada mienia komunalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 8790 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020