:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi±zuj±cy od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Zwi±zku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała uchylaj±ca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Zwi±zku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Zwi±zku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Zwi±zku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Zwi±zku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin ZF¦S
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierz±t
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet na 2003r. 

Uchwała nr 7/2003

Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 25 wrze¶nia 2003r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2003r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz±dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 / art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594/

Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Uchwala się dochody Zwi±zku w wysoko¶ci               338 943,00 zł

 Zgodnie z zał±cznikiem nr 1 do uchwały

 

  1. Uchwala się wydatki Zwi±zku w wysoko¶ci                 338 943,00 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Zarz±d Zwi±zku do dokonywania zmian w planie wydatków polegaj±cych na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarz±dowi Zwi±zku.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                 Załącznik Nr 1

                                           do uchwały nr  7/2003 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

                                           z dnia  25 września 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2003r.

 

 

Dochody budżetu

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2003r.

750

 

 

75095

 

 

 

290

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwi±zków powiatów na dofinansowanie zadań bież±cych

 

 

 

 

30 982, 00

 

 

 

 

 

 

 

30 982, 00

900

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

90013

 

 

 

 

290

 

 

 

 

 

 

290

Gospodarka komunalna                   i ochrona ¶rodowiska

 

Gospodarka odpadami

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

Schronisko dla zwierząt

 

Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

276 979, 00

 

 

 

 

 

30 982, 00

 

 

 

 

307 961, 00

 

 

 

Razem

338 943, 00

 

                                                           

 

                                                                     Załącznik nr2                                                                                                                                                  

                                                                     do uchwały nr 7/03 Zgromadzenia Związku

                                                                      z dnia  25 września 2003r. w sprawie

                                                                      uchwalenia planu finansowego Związku

                                                                      na 2003r.

 

 

Wydatki budżetu Zwi±zku na 2003 r.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2003r.

750

 

 

75095

 

 

 

4010

  4110

4120

4210

4300

4410

4440

Administracja publiczna

 

Pozostała działalno¶ć

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

 

       8 050,00

       1 465,00

  198,00

     10 630,00

     10 256,50

          100,00

          282,50

 

 

 

 

30 982,00

900

 

 

90002

 

 

 

 

4210

4300

6140

Gospodarka komunalna                                   i ochrona ¶rodowiska

Gospodarka odpadami

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

 

 

 

 

  52 219,00

 104 640,00

     120 120,00

 

 

 

 

276 979,00

 

90013

 

 

4300

 

Schronisko dla zwierząt

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

30 982,00

 

 

 

 

30 982,00

 

 

 

 

307 961,00

 

 

Razem

 

338 943,00

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr 7/2003 Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 25 wrze¶nia

w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2003

 

 

Dochody w planie finansowym na rok 2003 przyjęto w kwocie 338 943,00 zł, na które składają się:

 

1/dz. 750 rozdz. 75095 § 290 – Administracja publiczna – pozostała działalno¶ć 

 

Składki członkowskie gmin  (Lądek, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo, Powidz, Słupca, Miasto Słupca, Miasto i Gmina Zagórów) na bieżące funkcjonowanie Związku

 

                                                                                                     30 982,00 zł

 

 

2/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ¶rodowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

- wpłaty gmin (Lądek, Ostrowite, Gmina Słupca, Miasto Słupca,

Strzałkowo, Zagórów) na zakup worków na odpady stałe w kwocie -     120 120,00 zł                                   

 

- wpłaty gmin  (L±dek, Orchowo Ostrowite, Gmina Słupca, Miasto Słupca,

Strzałkowo, Zagórów)  na zakup worków na odpady stałe w kwocie -       52 219,00 zł

 

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników -                 42 240,00 zł

 

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów wywozu worków        -                     62 400,00 zł

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

 

Składki gmin  (L±dek, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo, Powidz, Słupca, 

Miasto Słupca, Miasto i Gmina Zagórów) na schroniska dla zwierząt    -  30 982,00 zł

 

 

Wydatki Związku stanowią kwotę 338 943,00 zł i przedstawiają się następująco:

 

1/ dz. 750  Administracja publiczna

a/ rozdz. 7505 – pozostała działalno¶ć

 

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (ZUS) -                                           9 713,00 zł

 

 

- zakup wyposażenia biura, materiałów biurowych    -                            10 630,00 zł

 

- opłaty za rozmowy telefoniczne, bankowe, badania lekarskie, ogłoszenia

                                                                                                             10 256,00 zł

 

- zwrot kosztów podróży oraz odpis na ZF¦S -                                  382,50 zł

 

 

2/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

 

 

- zakup worków na odpady stałe -                                                  52 219,00 zł

 

- pokrycie kosztów opróżniania pojemników -                                42 240,00 zł

 

- pokrycie kosztów wywozu worków                                                                                                     62 400,00                         

- wydatki inwestycyjne na zakup pojemników na odpady stałe -  120 120,00 zł

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt -                                       

 

Pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania schroniska dla zwierząt         

                                                                                                     30 982,00 zł

 

 

Zwi±zek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiada mienia komunalnego.

 

 


Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9672 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020