:: MENU --------
»Strona główna
(aktualno¶ci)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obow. od 11 marca 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarz±dzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi±zek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi±zku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Zał±cznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Zał±cznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z zał±cznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»wolontariat porozumienie
»zmiana regulaminu schroniska
»umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualno¶ci
»Informacje dla mieszkańców
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Przetarg 2004                                                                               Słupca, dnia 18.02.2004 r.

 

............................................

  / pieczęć  Zamawiającego /

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                      O G Ł O S Z E N I E

                                     O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

1. Zamawiający : Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                            ul.Henryka Sienkiewicza 16

                            62-400  Słupca

2.Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Opróżnianie pojemników i worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (makulatury, szkła, butelek plastikowych typu PET).

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

                                         12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

6. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w :

nazwa instytucji  :

                                   Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                                   ul.Henryka Sienkiewicza 16

                                  62-400  Słupca

 

 

Cena formularza wynosi : 10,00 zł 

8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest : Katarzyna Nowaczyk

tel. 274-30-18  nr pok.  14 oraz Grażyna Kazuś tel. 274-36-76. Informacji udzielać będzie      w godz. 800 - 1400

9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art 22

ust.5-7 , spełniający warunki zawarte w art 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe : spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3

w terminie do dnia  26.02.2004 r. do godz. 9.45

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2004 r. o godz.10.00

w siedzibie Zamawiającego  w pok. nr 3.

 

12. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

A/ cena oferty                                                                         -          100 %                               

 

 

                                                                                        .....................................................................

                                                                                                     / podpis Zamawiającego /


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Katarzyna Nowaczyk
Osoba odpowiedzialna za t± strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 11979 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019