:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obow. od 11 marca 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011
projekt budżetu i WPF 2012
Budżet oraz WPF 2012
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013
WPF 2013
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015
Budżet i WPF 2015
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016 projekt
Budżet 2016
Wpf 2016
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 projekt
WPF 2017
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
uchwała nadwyżka czerwiec
uchwała WPF czerwiec
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
budżet zm. 2018
budżet nadwyżka 2018
Zmiana WPF 2018
Budżet zm. 2018
Projekt Budżetu i WPF 2019
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r
Budżet 2019 i WPF 2019
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»wolontariat porozumienie
»zmiana regulaminu schroniska
»umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualności
»Informacje dla mieszkańców
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: WPF 2013 

Uchwała nr XII/36/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 17 grudnia 2012 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późzn zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku obejmującą dochody i wydatki zgodnie z załącznikiem do uchwały.


§2. Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała nr VII/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012-2016 wraz z późniejszymi zmianami.


§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2013 r.


Załącznik
do uchwały Nr XII/36/2012
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
Dochody ogółem[1], w tym: 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
dochody bieżące 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3] 153 507,00 157 037,00 160 648,00 164 342,00 168 122,00
związane z funkcjonowaniem organów JST[4] 170 707,00 174 633,00 178 649,00 182 757,00 186 961,00
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6] 0,00 0,00


Środki do dyspozycji (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spłata i obsługa długu, z tego:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki bieżące na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe[7], w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2015 Rok 2015
Kwota długu[10], w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15] Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
Wydatki ogółem (10+19) 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
Wynik budżetu (1 - 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozchody budżetu (7a+8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wolne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przychody z prywatyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nadwyżka bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:
………………………………………………………………….


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 11731 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019