:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Projekt WPF 2013r. 

Uchwała Nr XIV/18/2012


Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego


z dnia 12 listopada 2012 r.


w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej


Związku Gmin Regionu Słupeckiego


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Zarząd Związku uchwala, co następuje:§1.Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2013 – 2017 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.§2. Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 -2017 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.


§3.1.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 - 2017 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.


2.Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 uchwały.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/18/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 12 listopada 2011 r.


Uchwała nr //2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia grudnia 2012 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późzn zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku obejmującą:

1)dochody i wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2)objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.


§2. Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała nr VII/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012-2016 wraz z późniejszymi zmianami.


§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2013 r.
Załącznik Nr 2

do uchwały nr//2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia grudnia 2012 r.Objaśnienia przyjętych wartościDo opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2017 założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o wysokościach składek na 2013 rok oraz planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących.

Jednocześnie założono wzrost dochodów i wydatków w latach 2013 - 2017 wskaźnikiem 2,3 %.

W Związku Gmin Regionu Słupeckiego na obecną chwilę nie planuje się realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.Załącznik 1

do uchwały Nr .../.../2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2012 r.


Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy FinansowejLp. Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
1 Dochody ogółem[1], w tym: 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
a dochody bieżące 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
b dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3] 153 507,00 157 037,00 160 648,00 164 342,00 168 122,00
b związane z funkcjonowaniem organów JST[4] 170 707,00 174 633,00 178 649,00 182 757,00 186 961,00
c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6] 0,00 0,00


6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Spłata i obsługa długu, z tego:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b wydatki bieżące na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Wydatki majątkowe[7], w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp. Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2015 Rok 2015
13 Kwota długu[10], w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15] Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp
17 Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
20 Wydatki ogółem (10+19) 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
21 Wynik budżetu (1 - 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Rozchody budżetu (7a+8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b wolne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d przychody z prywatyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f nadwyżka bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

………………………………………………………………….


[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.
[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).
[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 2
do uchwały XIV/18/2012 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 12 listopada 2012 r.


Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013 - 2017
wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
dochody bieżące (Db) 287 034,81 233 349,00 335 022,18 323 340,15 343 885,00 372 466,00 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dochody ogółem (D) 287 034,81 233 349,00 335 022,18 323 340,15 343 885,00 372 466,00 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
wydatki bieżące (Wb) 209 631,52 213 343,84 290 055,98 376 373,34 371 035,00 388 973,00 395 654,00 404 754,00 414 063,00 423 586,00 433 329,00
koszt obsługi zadłużenia (O) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spłata rat kapitałowych (R) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zadłużenie na koniec roku (Z) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z / D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(R +O) / D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
15,00%
41,76% 35,91% 28,22% 25,19% 28,22% 25,19%
25,19%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 77 403 20 005 44 966 -53 033 -27 150 -16 507 0 0 0 0 0
do dochodów ogółem (D) 0,269665 0,085731 0,134219 -0,164017 -0,078951 -0,044318 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
w % 26,97% 8,57% 13,42% -16,40% -7,90% -4,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Średnia z 3 lat poprzednich lat


0,163205 0,018644 -0,036250 -0,095762 -0,041090 -0,014773 0,000000 0,000000
w %


16,32% 1,86% -3,62% -9,58% -4,11% -1,48% 0,00% 0,00%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=


52 771 6 411 -13 502 -37 889 -16 631 -6 117
0
R+O w 2010 wg starej ufp <=


48 501 51 583 55 870 59 348 60 713 62 109
64 999

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9715 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020