:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Załącznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z załącznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Zmiana regulaminu schroniska
»Wolontariat porozumienie
»Umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012 

Słupca: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
Numer ogłoszenia: 527544 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 505436 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 0 607 509585, faks 0-63 2743676 w. 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gmin (Powidz, Wilczyn, Słupca, m. Słupca,Strzałkowo, Orchowo, Ostrowite, Lądek, Zagórów) należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego, a w szczególności a) opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla zwierząt polegająca na: - badaniu ogólnego stanu zdrowia psów i kotów - szczepieniu przeciw wściekliźnie, - sterylizacji/kastracji psów i kotów, - odrobaczaniu, - odpchleniu, - innych zabiegach leczniczych w tym ratujących życie, - eutanazji, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki klinicznej zwierząt w miejscu wykonywania usług. b) opieka nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. c całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych polegająca na udzieleniu pomocy rannym zwierzętom w miejscu zdarzenia lub w razie konieczności ranne zwierzę należy przewieść własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielić niezbędnej pomocy w miejscu, a następnie dostarczyć je do schroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Lecznica dla zwierząt, ul Słowackiego 6, 62-590 Golina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 102122,00

Oferta z najniższą ceną: 102122,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102122,00

Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 1385 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2020