:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Załącznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z załącznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

ZwiązekGminRegionuSłupeckiego

 

62-400Słupca,ul.Sienkiewicza16

 

Nrpostępowania 2/2012

 

 

 

 

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA

 

wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego

wtrybieprzetargunieograniczonego

na

świadczenieusługweterynaryjnychnadzwierzętamibezdomnymi

iwolnożyjącymizterenugminnależącychdoZwiązkuGminRegionuSłupeckiego.

 

CPV85200000-1

 

 

 

napodstawieprzepisówustawyzdnia29stycznia2004r.

Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.z2010r.Nr113,poz.759zpóźn.zm.)

I Postanowienia ogólne

 

1. InformacjaoZamawiającym

 

Zamawiającymjest:ZwiązekGminRegionuSłupeckiego

Adres:ul.Sienkiewicza16,62-400Słupca

Telefon:63 274-36-76wew.38Telefaks:63 274-36-76wew.44

Adrese-mail:gminy@gminy.slupca.pl

Godzinyurzędowaniaod07:30do15:30.

NIP:667-16-61-401,Regon:311060748

 

2.OsobyuprawnionedokontaktuzWykonawcami

OsobąuprawnionądokontaktuzWykonawcamijest:

 

KatarzynaNowaczykAndzelm,tel.63 2743676wew.38,kom.607 509585.

 

3.Trybudzieleniazamówienia

 

1.Postępowanieoudzieleniezamówieniaprowadzonejestwtrybieprzetargunieograniczonego
z
zachowaniemzasadokreślonychustawązdnia29stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych
(t.
j.Dz.U.z2010r.Nr113,poz.759zpóźn.zm.).

2.Zamawiającyniedopuszczamożliwościskładaniaofertczęściowych.

3.Zamawiającyniedopuszczamożliwościskładaniaofertwariantowych.

4.Zamawiającynieprzewidujeprzeprowadzaniaaukcjielektronicznej.

5.Zamawiającyprzewidujemożliwościudzielaniazamówieńuzupełniającychstanowiącychniewięcejniż50%wartościzamówieniapodstawowego

6.Zamawiającynieprzewidujezwrotukosztówudziałuwpostępowaniuzzastrzeżeniemart.93ust.4ustawy.

7.Zamawiającynieprzewidujeudzieleniazaliczeknapoczetwykonaniazamówienia.

8.Zamawiającynieograniczamożliwościubieganiasięozamówieniepublicznetylkodlawykonawców,uktórychponad50%pracownikówstanowiąosobyniepełnosprawne.

 

 

4.Informacjeuzupełniające

a)IlekroćwSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia(SIWZ)zastosowanejestpojęcie"ustawa",bezbliższegookreślenia,ojakąustawęchodzi,dotyczyonoustawyzdnia
29
stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych(t.jDz.U.z2010r.Nr113,poz.759zpóźn.zm.).Postępowanieoudzieleniezamówieniapublicznegomożezostaćunieważnionejedyniewprzypadkachokreślonychwart.93ust.1ustawy.Ofakcieunieważnieniapostępowania,zamawiającypoinformujewszystkichwykonawcówubiegającychsięoudzieleniezamówienia,podającuzasadnieniefaktyczneiprawne.

b)Zamawiający,wuzasadnionychprzypadkachzastrzegasobieprawozmianylubuzupełnieniatreściSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia.Zmianamożemiećmiejscewkażdymczasie,przedupływemterminudoskładaniaofert.Wprzypadkuwprowadzeniatakiejzmiany,informacjaotymzostanieumieszczonanastronieinternetowej,naktórejzamieszczonoSIWZorazniezwłocznieprzekazanawszystkimwykonawcomibędziedlanichwiążąca.JeżeliwprowadzonamodyfikacjatreściSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówieniaprowadzidozamianytreściogłoszeniazamawiającyzamieściwBiuletynieZamówieńPublicznychogłoszenieozmianieogłoszeniazamieszczonegowBiuletynieZamówieńPublicznychprzedłużającjednocześnieterminskładaniaofertoczasniezbędnynawprowadzeniezmianwofertach,jeżelispełnionezostanąprzesłankiokreślonewart.12aust.1lub2ustawyPrawozamówieńpublicznych.

NiezwłoczniepozamieszczeniuwBiuletynieZamówieńPublicznychogłoszeniaozamianieogłoszeniazamieszczonegowBiuletynieZamówieńPublicznychzamawiającyzamieściinformacjęozmianachnatablicyogłoszeńoraznastronieinternetowejzamawiającego.Jeżeliwwynikuzmianytreścispecyfikacjiistotnychwarunkówzamówienianieprowadzącejdozmianytreściogłoszeniaozamówieniujestniezbędnydodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach,zamawiającyprzedłużyterminskładaniaofertipoinformujeotymwykonawców,którymprzekazanospecyfikacjęistotnychwarunkówzamówieniaorazzamieściinformacjęnastronieinternetowej.

 

5.INFORMACJEOSPOSOBIEPOROZUMIEWANIASIĘZAMAWIAJĄCEGOZWYKONAWCAMI

 

1.Wszelkieoświadczenia,wnioski,zawiadomieniaorazinformacjeZamawiającyiWykonawcy

przekazująpisemnielubfaksem.

2.Wprzypadkuprzekazywaniatreścioświadczeń,wnioskówizawiadomieńorazinformacjizapomocą

faksu,każdazestronnażądaniedrugiejniezwłoczniepotwierdzafaktichotrzymania.

OsobąuprawnionądokontaktuzWykonawcamijest:KatarzynaNowaczykAndzelm,tel.63 2743676wew.46,kom.607 509585.

 

WykonawcamożezwrócićsiędoZamawiającegoowyjaśnienietreściSIWZ.Zamawiającyjestzobowiązanyudzielićwyjaśnieńniezwłocznie,jednakniepóźniejniżna2dniprzedupływemterminuskładaniaofert-podwarunkiem,żewniosekowyjaśnienietreściSIWZwpłynąłdoZamawiającegoniepóźniejniżdokońcadnia,wktórymupływapołowawyznaczonegoterminuskładaniaofert.

JeżeliwniosekowyjaśnienietreściSIWZwpłynąłpoupływieterminuskładaniawnioskulubdotyczy

udzielonychwyjaśnień,Zamawiającymożeudzielićwyjaśnieńalbopozostawićwniosekbez

rozpoznania.

Przedłużenieterminuskładaniaofertniewpływanabiegterminuskładaniwniosku.

TreśćpytańwrazzwyjaśnieniamiZamawiającyprzekazujewszystkimzidentyfikowanymuczestnikom

postępowaniabezujawnianiaźródełzapytaniaorazumieścitakąinformacjęnawłasnejstronie

internetowej-www.gminy.slupca.pl

Pytanienależykierowaćnaadres:

 

ZwiązekGminRegionuSłupeckiego

ul.Sienkiewicza16

62-400Słupca

Faks:(63)274-36-76w.44

 

WprzypadkurozbieżnościpomiędzytreściąniniejszejSIWZ,atreściąudzielonychodpowiedzi,jako

obowiązującąnależyprzyjąćtreśćpismazawierającegopóźniejszeoświadczenieZamawiającego.

ZamawiającynieprzewidujezwołaniazebraniawszystkichWykonawcówwceluwyjaśnieniatreści

SIWZ.

JeżeliwwynikuzmianytreściSIWZnieprowadzącejdozmianytreściogłoszeniaozamówieniu

niezbędnyjestdodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach,Zamawiającyprzedłużatermin

składaniaofertiinformujeotymWykonawców,którymprzekazanoSIWZ.Zamawiającyzamieszcza

takżeinformacjęowydłużeniuterminuskładaniaofertnaswojejstronieinternetowej,jeśliSIWZzostał

naniejudostępniony

 

II Przedmiotzamówieniaiterminjegorealizacji

 

CPV85200000-1

 

1.Przedmiotzamówienia

 1. PrzedmiotemzamówieniausługiweterynaryjnezwiązanezrealizacjąProgramuopiekinadzwierzętamiizapobieganiubezdomnościzwierzątnatereniegmin(Powidz, Wilczyn, Słupca, m. Słupca,Strzałkowo, Orchowo, Ostrowite, Lądek, Zagórów)należącychdoZwiązkuGminRegionuSłupeckiego,awszczególności

a)opiekanadbezdomnymizwierzętamiwschroniskudlazwierzątpolegającana:

 

- badaniuogólnegostanuzdrowiapsówikotów

- szczepieniuprzeciwwściekliźnie,

-sterylizacji/kastracjipsówikotów,

- odrobaczaniu,

- odpchleniu,

- innychzabiegachleczniczychwtymratującychżycie,

-eutanazji,

 

 

 

Maksymalna Ilośćirodzajzabiegówwschroniskudlazwierząt

TabelaI

L.p

Nazwa zabiegu

Jednostka miary

Przewidywana liczba zabiegów dla kotów

1

Badanie ogólnego stanu zdrowia

szt.

20

2

Szczepienie przecie wściekliźnie

szt.

20

3

Sterylizacja

szt.

10

4

Kastracja

szt.

10

5

Odrobaczanie

szt.

20

6

Odpchlenie

szt.

20

7

Eutanazja

szt.

7

8

Pobyt zwierzęcia w zakładzie leczniczym

doba

10

9

Inne zabiegi w tym ratujące życie

szt.

10

 

TabelaII

L.p

Nazwa zabiegu

Jednostka miary

Przewidywana liczba zabiegów dla psów

1

Badanie ogólnego stanu zdrowia

szt.

300

2

Szczepienie przecie wściekliźnie

szt.

300

3

Sterylizacja do 25 kg masy

szt.

50

4

Sterylizacja powyżej 25 kg masy

szt.

50

5

Kastracja do 25 kg masy

szt.

50

6

Kastracja powyżej 25 kg masy

szt.

50

5

Odrobaczanie

szt.

300

6

Odpchlenie

szt.

300

7

Eutanazja

szt.

40

8

Pobyt zwierzęcia w zakładzie leczniczym

doba

10

9

Inne zabiegi w tym ratujące życie

szt.

40

10

Praca lekarza z aplikatorem pneumatycznym

godz.

15

Wykonawcazobowiązanyjestdoprowadzeniaksiążkiklinicznejzwierzątwmiejscu

wykonywaniausług.

 

b)opiekanadwolnożyjącymikotamiwprzypadkuwystąpienianiesprzyjającychwarunkówatmosferycznych.

c całodobowaopiekaweterynaryjna dla bezdomnychzwierzątuczestniczącychwzdarzeniachdrogowychpolegającanaudzieleniupomocyrannym zwierzętom w miejscuzdarzenialub w razie konieczności ranne zwierzę należy przewieść własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielić niezbędnej pomocy w miejscu, a następnie dostarczyćjedoschroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie.

Wykonawcazobowiązanyjestdowykonaniausługipełnieniacałodobowejopiekiweterynaryjnejdla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowychniezwłocznie, tj. wczasieniedłuższymniż2godzinyodzgłoszenia telefonicznego przezuprawnioneosoby(Policję,Straż,ZwiązekGminRegionuSłupeckiego).

Wykonawcajestzobowiązanydosporządzenianotatkizawierającejopiswydarzenia,rodzaj

obrażeń.

Zakładleczniczy musi miećmożliwośćleczeniastacjonarnegozwierząt.

 

TabelaIII

Lp.

Nazwa

Ilość miesięcy

Cena

jednostkowa

 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

(kol. 4 x

kol. 5)

1.

Ryczałt miesięczny za pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku

12

 

 

 

TabelaIV

Lp.

Nazwa

Szacunkowailośćwyjazdówwroku

Cena

jednostkowa

za wyjazd

brutto w zł

Wartość brutto w zł

(kol. 4 x

kol. 5)

1.

Każdorazowy wyjazd do wypadku

15

 

 

 

Zamawiającyzastrzegasobie,żepodaneilościwposzczególnychpozycjachFormularzacenowego

wielkościamiszacunkowymiimogąsięzmienićwzależnościodpotrzeb,przyczymostatecznyzakres

usługiniemożeprzekroczyćkwotyumownejwynikającejzoferty.Rozliczeniepomiędzy

ZamawiającymiWykonawcąnastępowaćbędzienapodstawiefaktyczniewykonanychusługpo

cenachjednostkowychorazwedługstałychopłatryczałtowych.

 

 

 

2. Terminyimiejsceskładaniaofert

 

1.Ofertynależyskładaćdodnia 20 grudnia2012r.dogodziny10:00wsiedzibiezamawiającego,ul.Sienkiewicza16,62-400Słupcapokójnr16.

2.Otwarcieofertodbędziesięwdniu 20 grudnia2012ogodzinie10:05wsiedzibiezamawiającego,ul.Sienkiewicza16,62-400SłupcaPokójnr16.Otwarcieofertjestjawne.Wprzypadkunieobecnościwykonawcyprzyotwieraniuofert,zamawiającynapisemnywniosekprześlewykonawcyinformacjezotwarciaofert.

3.Terminwykonaniazamówienia:zamówienierealizowanebędzieoddniapodpisaniaumowydodnia31.12.2013.

4.Terminzwiązaniaofertą:30dni.Biegterminuzwiązaniaofertąrozpoczynasięwrazzupływemterminuskładaniaofert.

5.Terminpodpisaniaumowyzostanieokreślonywzawiadomieniuwysłanymdowykonawcy,któregoofertazostaniewybrana.

 

III Wadium

OdwykonawcówNIEjestwymaganewniesieniewadium.

 

IV Zabezpieczenienależytegowykonaniaumowy

Odwykonawcy,którywygrapostępowanieNIEbędziewymaganewniesieniezabezpieczenianależytegowykonaniaumowy.

 

 

V Opiswarunkówudziałuwpostępowaniuorazopissposobudokonywaniaocenyspełnianiatychwarunków

 

Oudzieleniezamówieniamogąubiegaćsięwykonawcy,którzyspełniająwarunki,dotyczące:

1)posiadaniauprawnieńdowykonywaniaokreślonejdziałalnościlubczynności,jeżeliprzepisyprawanakładająobowiązekichposiadania;

2)posiadaniawiedzyidoświadczenia;

3)dysponowaniaodpowiednimpotencjałemtechnicznymorazosobamizdolnymidowykonaniazamówienia;

4)sytuacjiekonomicznejifinansowej.

Opiswarunkówudziałuwpostępowaniuorazopissposobudokonywaniaocenytychwarunków

 

1.Uprawnieniadowykonywaniaokreślonejdziałalnościlubczynności,jeżeliprzepisyprawanakładająobowiązekichposiadania:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt1ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienieWykonawcazobowiązanyjestudokumentować.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
z
formułąspełnia/niespełnia,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
i
oświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

Zamówienia.

 

2.Wiedzaidoświadczenie:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt 2 ustawy;Zamawiającynieprecyzujewtymzakresieżadnychszczegółowychwymagań,których

spełnienieWykonawcazobowiązanyjestudokumentować.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodniezformułąspełnia/niespełnia,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
i
oświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

Zamówienia.

 

3.Potencjałtechniczny:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt3ustawyorazspełniającyszczegółowewarunkiudziałuwpostępowaniutj.Wykonawcapowinien

wykazać,żedysponujenastępującymsprzętem:

 • aplikatorpneumatyczny,

 • noszedlazwierząt,

 • matagrzewcza,

 • czytnikchipów,

 • laryngoskop,

 • otoskop,

 • pulsoksymetr,

 • termometrcyfrowy(pentype,kontaktowy,laserowy),

 • siatkidlazwierząt,

 • klatkidlazwierzątprzenośneorazstacjonarne,

 • paralizator,

 • samochódprzystosowanydoprzewozuzwierząt.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
z
formułąspełnia/niespełnia,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
i
oświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

 

4.Osobyzdolnedowykonywaniazamówienia:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt 3 ustawyorazspełniającyszczegółowewarunkiudziałuwpostępowaniutj.

Wykonawcaubiegającysięoudzieleniezamówieniapublicznegomusiwykazać,że dysponuje

minimum2osobami posiadającymi wykształcenie techniczne weterynaryjnelubwyższeweterynaryjneorazminimum3latadoświadczeniawzakresiezbliżonymdoprzedmiotuzamówienia.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
z
formułąspełnia/niespełnia,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
i
oświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków.

 

5.Sytuacjaekonomicznaifinansowa:

O udzieleniezamówieniamogąubiegaćsięWykonawcyspełniającywarunkizawartewart.22ust.1

pkt 4 ustawy;Zamawiającynieprecyzujewtymzakresieżadnychszczegółowychwymagań,których

spełnienieWykonawcazobowiązanyjestudokumentować.

Ocenaspełnianiaw/wwarunkówokreślonychdlawykonawcówbędziedokonywanazgodnie
z
formułąspełnia/niespełnia,woparciuoinformacjezawartewdokumentach
i
oświadczeniachwyszczególnionychwpktVIniniejszejSpecyfikacjiIstotnychWarunków

Zamówienia.

 

 

Zamówienia.Zgodniezart.26ust.2austawywykonawcanażądaniezamawiającegowzakresieprzez niegowskazanymjestzobowiązanywykazaćodpowiednioniepóźniejniżnadzieńskładaniaofert,spełnieniewarunków,októrychmowawart.24ust.1w/wustawy.

 

Wykonawcamożepolegaćnawiedzyidoświadczeniu,potencjaletechnicznym,osobachzdolnychdowykonaniazamówienialubzdolnościachfinansowychinnychpodmiotów,niezależnieodcharakteruprawnegołączącychgoznimistosunków.WykonawcawtakiejsytuacjizobowiązanyjestudowodnićZamawiającemu,będziedysponowałzasobaminiezbędnymidorealizacjiprzedmiotuzamówienia,

wszczególnościprzedstawiającpisemnezobowiązanietychpodmiotówdooddaniamudodyspozycjizasobówniezbędnychdowykonaniaprzedmiotuzamówienianaczasjegorealizacji.

 

VI Informacjaooświadczeniachidokumentach,jakiemająobowiązekzłożyćwrazzofertąwykonawcy

 

Wszystkiedokumentywoferciewykonawcamusiprzedstawićwformieoryginałówalbokserokopiipoświadczonychzazgodnośćzoryginałemprzezwykonawcęlubupoważnionegoprzedstawicielawykonawcy.Zamawiającymożeżądaćprzedstawieniaoryginałulubnotarialniepoświadczonejkopiidokumentu,gdyzłożonakopiadokumentujestnieczytelnalubbudziwątpliwościcodojejprawdziwości.Dokumentysporządzonewjęzykuobcymnależyzłożyćwrazztłumaczeniemnajęzykpolski.

Załączanedoofertykopiedokumentównależypotwierdzaćzazgodnośćzoryginałem,potwierdzająckażdązapisanąstronęprzedkładanegodokumentu.

Wrazzofertąmusząbyćzłożoneniżejwymienioneoświadczeniaidokumenty:

 

 1. Wzakresiewykazaniaspełnianiaprzezwykonawcęwarunkówudziałuwpostępowaniuzgodniezart.22ust.1ustawyopróczoświadczeniaospełnieniuwarunkówudziałuwpostępowaniu-załączniknr2należyprzedłożyć:

 

a)WzakresiespełnianiaprzezWykonawcęwarunkuudziałuwpostępowaniudotyczącympotencjałutechnicznegoniezbędnegodowykonywaniazamówienianależyprzedłożyćwykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; -załączniknr 4,

b)WzakresiewykazaniaspełnianiaprzezWykonawcęwarunkuudziałuwpostępowaniudotyczącymosóbzdolnychdowykonaniazamówienianależyprzedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; -załączniknr 5,

 

2.Wzakresiepotwierdzenianiepodleganiuwykluczeniunapodstawieart.24ust.1ustawy

należyprzedłożyć:

-oświadczenieobrakupodstawdowykluczenia,-załączniknr3

Uwaga:Wprzypadkuwykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniazamówienia(konsorcjum,spółkacywilna),każdypodmiotwchodzącywskładkonsorcjum,spółkicywilnejoddzielnieskładadokumenty,októrychmowawyżej.

3.Innedokumenty:

 1. wypełnionyformularzOFERTAzałączniknr1,

 2. pełnomocnictwozgodniezart.23ustawy,jeżeliwykonawcyubiegająsięwspólnie
  oudzieleniezamówienia(tylko,jeślidotyczy).

 

 

Zamawiającyżąda,abywykonawcadoofertydołączył dokument lub dokumenty, zktórychbędziewynikaćuprawnieniedopodpisywaniaoferty,np.aktualnyodpiszwłaściwegorejestru,aktualnezaświadczenieowpisiedoewidencjidziałalnościgospodarczej,aktualnystatutspółkilubaktualnyrejestrhandlowy.Wymaganedokumentymożnazłożyćwformiekopiipoświadczonejzoryginałemprzezwykonawcę.Jeżeliuprawnieniedoreprezentacjiosobypodpisującejofertęniewynikazzałączonegodokumentu,októrymmowawyżej,doofertynależydołączyćpełnomocnictwoworyginalne,lubkopiędokumentupoświadczonegoprzeznotariusza.

Ztreścizałączonychdokumentówmusijednoznaczniewynikać,w/wwarunkiwykonawcaspełnił.Niespełnianiechociażbyjednegowarunkuskutkowaćbędziewykluczeniemzpostępowania.Zamawiającywezwiewykonawcówwtrybieart.26ust.3ustawy,którzywokreślonymterminieniezłożyliwymaganychoświadczeńlubdokumentówpotwierdzającychspełnianiewarunkówudziałuwpostępowaniulubktórzyniezłożylipełnomocnictw,alboktórzyzłożyliwymaganeprzezzamawiającegooświadczeniaidokumenty,októrychmowawart.25ust.1,zawierającebłędylubktórzyzłożyliwadliwepełnomocnictwadoichzłożeniawokreślonymterminie,chyba,żemimoichzłożeniaofertawykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyłobyunieważnieniepostępowania.Złożonenawezwaniezamawiającegooświadczeniaidokumentpowinnypotwierdzaćspełnianieprzezwykonawcówwarunkówudziałuwpostępowaniu,niepóźniejniżwdniu,wktórymupłynąłterminskładaniaofert.

 

 

 

VIIOpissposobuobliczeniacenyoferty

 

1.Ofertapowinnazawieraćpropozycjęcenynettoibrutto(zuwzględnieniemobowiązującychstawekpodatkuodtowaruiusługVAT),zacałośćprzedmiotuzamówienia(sumacenjednostkowych).

2.Cenapowinnabyćpodanacyfrowoisłowniewzłotychpolskich.

3.Ofertapowinnazawieraćpropozycjęcenyofertowejnetto,podatekVATicenębrutto.

4.Wszystkiewartościorazostatecznacenaofertymusząbyćliczonezdokładnością
do
dwóchmiejscpoprzecinku.Przyzaokrąglaniucenynależyprzyjąćnastępującązasadęzaokrągleń:liczbękończącąsięcyframi0-4zaokrąglamywdół,a5-9wgórę.

5.Zamawiającypoprawiawofercieoczywisteomyłkipisarskie,oczywisteomyłkirachunkowezuwzględnieniemkonsekwencjirachunkowychdokonanychpoprawek,inneomyłkipolegającenaniezgodnościofertyzespecyfikacjąistotnychwarunkówzamówienianiepowodująceistotnychzmianwtreścioferty.Wcenachjednostkowychnależyuwzględnićcenęleków.

VIII Informacjedotyczącewalutobcych,wjakichmogąbyćprowadzonerozliczeniamiędzyzamawiającymawykonawcą

 

Wszelkierozliczeniapomiędzywykonawcąazamawiającymdotycząceprzedmiotuzamówieni

dokonywanebędąwzłotychpolskich.

 

 

IXPodwykonawcy

 

Zamawiającyniedopuszczazleceniaczęścilubcałościprzedmiotuzamówieniapodwykonawcom.

 

XOpissposobuprzygotowaniaoferty

1.Wymaganiaizaleceniaogólne

 

OfertamusibyćprzygotowanazgodniezwymaganiamiSpecyfikacjaIstotnychWarunkówZamówienia,ustawyorazzuwzględnieniemponiższychzasad:

 1. Każdywykonawcamożezłożyćtylkojednąofertę,wktórejmusibyćoferowanatylkojednacenazacałośćzamówienia,

 2. Wykonawcymogąwspólnieubiegaćsięoudzieleniezamówienia(np.wkonsorcjum).
  W
  takimprzypadkuichofertamusispełniaćnastępującewymagania:

-wykonawcywspólnieubiegającysięoudzieleniazamówienia(np.konsorcjum,spółkacywilna)zobowiązanidoustanowieniapełnomocnikadoreprezentowaniaichwpostępowaniuoudzieleniuzamówieniaalboreprezentowaniawpostępowaniuizawarciaumowywsprawiezamówieniapublicznegoorazponosząsolidarnąodpowiedzialnośćzawykonanieprzedmiotuumowy.Wtakimprzypadkukażdyzpartnerówzobowiązanyjestosobnozłożyćdokumentyluboświadczeniawymienionewrozdz.VIpkt2.Pozostałedokumentyluboświadczeniamogąbyćzłożonewspólnie.Wówczaskopiedokumentówdotyczącychodpowiedniowykonawcypoświadczonezazgodnośćzoryginałemprzezwykonawcę.Wszelkiekontakty,korespondencja,oświadczeniaizawiadomieniamiędzyuczestnikamikonsorcjum,spółkicywilnejazamawiającymbędąodbywaćsięzapośrednictwempełnomocnika.Ofertamusibyćpodpisanawtakisposób,abyprawniezobowiązywaławszystkichwykonawcówwystępującychwspólnie.

 1. Wymagasię,byofertabyłaprzygotowananapiśmie,wformiezapewniającejpełnączytelnośćjejtreści.

 2. Ofertęnależysporządzićwjęzykupolskim.

 3. Wymagasię,byofertabyładostarczonaw2zamkniętychkopertachuniemożliwiającychodczytanieichzawartościbezuszkodzeniatychkopert.Kopertazewnętrznamabyćzaadresowanawgponiższegowzoru:

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

ul.Sienkiewicza16,62-400Słupca

OFERTA

PrzetargnieograniczonyNr 2/2012na:

świadczenieusługweterynaryjnychnazwierzętamibezdomnymi

iwolnożyjącymizterenugminnależącychdoZwiązkuGminRegionuSłupeckiego

 

 

Nie otwierać przed 20 grudnia 2012r. r. godz. 10:05

 

Kopertawewnętrznapozaoznakowaniemjakwyżejmusibyćopisananazwąidokładnymadresemwykonawcywrazznumeremtelefonuifaksu(dopuszczasięodciskpieczęci).

 1. Wymagasię,byofertabyłapodpisanaprzezosobęlubosobyuprawnione
  do
  zaciąganiazobowiązań,awszystkiestronyofertyparafowane.

 2. Wprzypadkugdyinformacjezawartewoferciestanowiątajemnicęprzedsiębiorstwawrozumieniuustawyozwalczaniunieuczciwejkonkurencji,codoktórychwykonawcazastrzega,żeniemogąbyćudostępnianeinnymuczestnikompostępowania,musząbyćoznaczoneklauzuląinformacjestanowiącetajemnicęprzedsiębiorstwawrozumieniuart.11ust.4ustawyzdnia16kwietnia1993r.Ozwalczaniunieuczciwejkonkurencjiidołączonedooferty.

 3. Wszystkiestronyofertypowinnybyćponumerowane.

 4. Wymagasię,abywszelkiepoprawkibyłydokonanewsposóbczytelnyidodatkowoopatrzonedatądokonaniapoprawkiorazparafąosobypodpisującejofertę.

 5. Wykonawcyponosząwszelkiekosztyzwiązanezprzygotowaniemizłożeniemoferty,
  z
  zastrzeżeniemart.93ust.4ustawy.

 

 

2.Zmianyiwycofanieoferty

a) Wykonawcamożewprowadzićzmianywzłożonejofercielubwycofać,
pod
warunkiem,żeuczynitoprzedterminemskładaniaofert.Zarównozmiana
jak
iwycofanieofertywymagajązachowaniaformypisemnej.

b) Zmianydotyczącetreściofertypowinnybyćprzygotowane,opakowaneizaadresowanewtensamsposóbcooferta.Dodatkowoopakowanie,wktórymjestprzekazywanazmienionaofertanależyopatrzyćnapisemZMIANA.

 1. Powiadomienieowycofaniuofertypowinnobyćopakowaneizaadresowanewtensamsposóbcooferta.Dodatkowoopakowanie,wktórymjestprzekazywane
  to
  powiadomienienależyopatrzyćnapisemWYCOFANIE.

3.Zawartośćoferty

Oświadczeniaidokumenty,którychtreśćpodanowpktVISpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia"Informacjaooświadczeniachidokumentach,jakiemająobowiązekzłożyćwrazzofertąwykonawcy",wprzedstawionejtamkolejności.

 

XI Kryteriapowodująceodrzucenieoferty

Zgodniezart.89ustawy,wściśleokreślonychprzypadkach,zamawiającyzobowiązanyjestodrzucićofertę.Ztytułuodrzuceniaofertywykonawcynieprzysługujążadneroszczeniaprzeciwkozamawiającemu.Ofertazostanieodrzuconajeżeli:

1) jestniezgodnazustawą,

2) jejtreśćnieodpowiadatreściSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia,zzastrzeżeniemart.87ust.2pkt3,

3) jejzłożeniestanowiczynnieuczciwejkonkurencjiwrozumieniuprzepisówozwalczaniunieuczciwejkonkurencji,

4) zawierarażąconiskącenęwstosunkudoprzedmiotuzamówienia,

5) zostałazłożonaprzezwykonawcęwykluczonegozudziałuwpostępowaniuoudzieleniezamówienialubniezaproszonegodoskładaniaofert,

6) zawierabłędywobliczaniuceny,

7) wykonawcawterminie3dnioddniadoręczeniazawiadomienianiezgodził
się
napoprawienieomyłki,októrejmowawart.87ust.2pkt3ustawy,

8) jestnieważnanapodstawieodrębnychprzepisów.

 

 

XII Informacjaotrybieotwarciaiocenyofert

1)Otwarcieofert

 

a)Otwarcieofertnastąpiwdniu 20 grudnia2012r.ogodzinie10:05wsiedzibiezamawiającego.
W
otwarciuofertmogąbraćudziałprzedstawicielewykonawców.

b)Bezpośrednioprzedotwarciemofertzamawiającypodajekwotę,jakązamierzaprzeznaczyćnasfinansowaniezamówienia.

c)Pootwarciuofertpodanebędą:imięinazwisko,nazwa(firma)orazadres(siedziba)wykonawcy,któregoofertajestotwierana,atakżeinformacjedotyczącecenyoferty,terminuwykonaniazamówieniapublicznegozawartychwofercie.

d)Informacjeogłaszanewtrakcieotwarciaofertzostanądoręczonewykonawcomnieobecnym,jednakwyłącznienaichwniosek.

 

2)Kryteriaocenyofertisposóbocenyofert

 

Kryteriaocenyofert:

Owyborzenajkorzystniejszejofertydecydowaćbędzienastępującekryterium:

Cenaofertowabrutto:100%.Ofertaspełniającawymaganiakryteriumotrzymamaksymalnąilośćpunktów.Pozostałymwykonawcomprzypisanapozostanieodpowiedniomniejszailośćpunktów.

 

Sposóbocenyofert:

Ocenaofertwzakresieprzedstawionegokryteriumzostaniedokonanawedługnastępującychzasad:

Ocenapunktowazostaniedokonanazgodniezformułą:

cenaminimalna

Liczbapunktów=-----------------------------x100pkt

cenaofertowa

 

Maksymalnieofertamożeotrzymać100punktów.Zanajkorzystniejszązostanieuznanaoferta,któraniepodlegaodrzuceniuorazuzyskanajwiększąilośćpunktów

 

XIIIInformacjeoformalnościachjakiepowinnyzostaćdopełnionepowyborzeofertywceluzawarciaumowywsprawiezamówieniapublicznego

 

 1. Zamawiającyudzielizamówieniawykonawcy,któregoofertaodpowiadawszystkim

wymaganiomokreślonymwustawieorazniniejszejSIWZizostałaocenionajakonajkorzystniejszawoparciuopodanewogłoszeniuozamówieniuiSIWZkryteriawyboru.

 1. Niezwłoczniepowyborzenajkorzystniejszejofertyzamawiającyjednocześniezawiadamiawykonawców,którzyzłożyliofertyo:

-wyborzenajkorzystniejszejoferty,podającnazwę(firmę),alboimięinazwisko,siedzibęalboadreszamieszkaniaiadreswykonawcy,któregoofertęwybrano,uzasadnieniejejwyboruoraznazwy(firmy),alboimionainazwiska,siedzibyalbomiejscazamieszkaniaiadresywykonawców,którzyzłożylioferty,atakżepunktacjęprzyznanąofertomwkażdymkryteriumocenyofertiłącznąpunktację;

-wykonawcach,którychofertyzostałyodrzuconepodającuzasadnieniefaktyczneiprawne;

-wykonawcach,którzyzostaliwykluczenizpostępowaniaoudzieleniezamówienia,podającuzasadnieniefaktyczneiprawne;

-terminie,poktóregoupływieumowawsprawiezamówieniapublicznegomożebyćzawarta.

 1. Niezwłoczniepowyborzenajkorzystniejszejofertyzamawiającyzamieszczainformację,októrychmowawart.92ust.1pkt1ustawy,nastronieinternetowejzamawiającegoorazwmiejscupubliczniedostępnymwswojejsiedzibie.

4.Jeżelizamawiającydokonawyboruoferty,umowawsprawierealizacjizamówieniapublicznegozostaniezawartazwykonawcą,któryspełniwszystkieprzedstawionewymaganiaoraz,któregoofertaokażesięnajkorzystniejsza.

5.Zamawiającyzawieraumowęwsprawiezamówieniapublicznegowterminieniekrótszymniż5dnioddniaprzesłaniazawiadomieniaowyborzenajkorzystniejszejoferty,jeżelizawiadomienietozostałoprzesłanewsposóbokreślonywart.27ust.2ustawy,albo10dni-jeżelizostałoprzesłanewinnysposób.

6.Zamawiającymożezawrzećumowęwsprawiezamówieniapublicznegoprzedupływemterminuzawartegowpkt. 5 wprzypadku,gdyzłożonazostałatylkojednaoferta,atakżegdynieodrzuconożadnejofertyorazniewykluczonożadnegozWykonawców.

 

 

 

XIVŚrodkiochronyprawnej

Napodstawieart.179ustawy,Wykonawcy,atakżeinnemupodmiotowi,jeżelimalubmiałinteresw

uzyskaniudanegozamówieniaorazponiósłlubmożeponieśćszkodęwwynikunaruszeniaprzezZamawiającegoprzepisówustawy,przysługująśrodkiochronyprawnejprzewidzianewdzialeVIustawyPrawoZamówieńPublicznych.

1. Odwołanieprzysługujewyłączniewobecnastępującychczynności:

-opisusposobudokonywaniaocenyspełnianiawarunkówudziałuwpostępowaniu;

-wykluczeniaodwołującegozpostępowaniaoudzieleniezamówienia;

-odrzuceniaofertyodwołującego.

2. OdwołaniepowinnowskazywaćczynnośćlubzaniechanieczynnościZamawiającego,którejzarzucasięniezgodnośćzprzepisamiustawy,zawieraćzwięzłeprzedstawieniezarzutów,określaćżądanieorazwskazywaćokolicznościfaktyczneiprawneuzasadniającewniesienieodwołania.

3. OdwołaniewnosisiędoPrezesaKrajowejIzbyOdwoławczejprzyPrezesieUrzęduZamówieńPublicznychwformiepisemnejalboelektronicznejopatrzonejbezpiecznympodpisemelektronicznymweryfikowanymzapomocąważnegokwalifikowanegocertyfikatu.

4. ZamawiającyprzesyłakopięodwołaniaZamawiającemuprzedupływemterminudowniesieniaodwołaniawtakisposób,abymógłonzapoznaćsięzjegotreściąprzedupływemtegoterminu.Domniemywasię,Zamawiającymógłzapoznaćsięzjegotreściąprzedupływemterminudojegowniesienia,jeżeliprzesłaniejegokopiinastąpiłoprzedupływemterminudojegowniesieniazapomocąjednegozesposobówokreślonychwart.27ust.2ustawy.

5. Odwołaniewnosisięwterminie5dnioddniaprzesłaniainformacjioczynnościZamawiającegostanowiącejpodstawęjegowniesienia-jeżelizostałyprzesłanewinnysposób-wprzypadku,gdywartośćzamówieniajestmniejszakwotyokreślonewprzepisachwydanychnapodstawieart.11ust.8ustawy.

6. Odwołaniewobectreściogłoszeniaozamówieniu,ajeżelipostępowaniejestprowadzonewtrybieprzetargunieograniczonego,takżewobecpostanowieńSIWZ,wnosisięwterminie5dnioddniazamieszczeniaogłoszeniawBiuletynieZamówieńPublicznychlubSIWZnastronieinternetowej.

7. Odwołaniewobecczynnościinnychniżokreślonewust.5i6wnosisięwterminie5dnioddnia,wktórympowziętolubprzyzachowaniunależytejstarannościmożnabyłopowziąćwiadomośćookolicznościachstanowiącychpodstawęjegowniesienia.

8. NaorzeczenieKrajowejIzbyOdwoławczejstronomorazuczestnikompostępowaniaodwoławczegoprzysługujeskargadosądu.

 1. Wpozostałymzakresiedośrodkówochronyprawnejstosujesięprzepisyart.180-198gustawy.

 

XVIstotnedlastronpostanowienia,którezostanąwprowadzonedotreścizawieranejumowywsprawiezamówieniapublicznego,ogólnewarunkiumowyalbowzórumowy.

 

Wzórumowywsprawiezamówieniapublicznegostanowizałączniknr 6 doSIWZ.ZamawiającyWymagaodWykonawcy,abyzawarłumowęnarealizacjęzamówienianaWarunkachokreślonychwewzorzeumowy.

 

 

 

XVI Listazałączników

WymienioneniżejzałącznikistanowiąintegralnączęśćSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia:

 

 1. WzórformularzaOFERTAZałączniknr1.

 2. Oświadczeniewykonawcyospełnianiuwarunkówudziałuwpostępowaniuzgodniezart.22ustawyZałączniknr2.

 3. Oświadczenieoniepodleganiuwykluczeniuzpostępowaniazgodniezart.24ustawyZałączniknr3.

 4. Wykaz - potencjał techniczny załącznik nr 4,

 5. Wykazosóbzałączniknr 5,

 6. WzórumowyZałączniknr 6.

 

XVIIDataopracowaniaizatwierdzeniaSIWZ

 

SIWZzatwierdził:


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3430 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020