:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Załącznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z załącznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Siwz 1/2012 wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY


Związek Gmin Regionu Słupeckiego


62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16


Nr postępowania 1/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

wywóz segregowanych odpadów

w 2013 roku


CPV 90511000-2
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

I Postanowienia ogólne


1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest: Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 63 274-36-76 wew. 38 Telefaks: 63 274-36-76 wew. 44

Adres e-mail: gminy@gminy.slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748


2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:


Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 63 274 36 76 wew. 46, kom. 607 509 585.

3. Tryb udzielenia zamówienia


1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.4. Informacje uzupełniające

a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

b) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zamiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zamianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.


5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI


1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują pisemnie lub faksem.

2. W przypadku przekazywania treści oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz informacji za pomocą

faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 63 274 36 76 wew. 46, kom. 607 509 585.


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez

rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składani wniosku.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom

postępowania bez ujawniania źródeł zapytania oraz umieści taką informację na własnej stronie

internetowej- www.gminy.slupca.pl

Pytanie należy kierować na adres:


Związek Gmin Regionu Słupeckiego

ul. Sienkiewicza 16

62-400 Słupca

Faks: (63) 274-36-76 w. 44


W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści

SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Zamawiający zamieszcza

także informację o wydłużeniu terminu składania ofert na swojej stronie internetowej, jeśli SIWZ został

na niej udostępniony


II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie pojemników do segregacji odpadów (szkło, plastik, papier) w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2013r. z obszaru następujących gmin powiatu słupeckiego: miasto Słupca, gmina Słupca, Zagórów, Strzałkowo, Lądek, Orchowo oraz zbiórka worków z gminy Ostrowite.Opróżnianie pojemników oraz zbiórka worków odbywać się będzie w następujący sposób :- miasto Słupca - 17 pojemników (5 pojemników na szkło, 9 pojemników na plastik i 3 na papier) zlokalizowanych na ulicach: Róża, Oszeszkowej, Plac Parysa, Kopernika, Kilińskiego, skrzyżowanie ulic Kopernika i Smugowej; opróżnianie odbywać się będzie 1 raz w tygodniu.


- gmina Słupca – 56 pojemników (28 pojemników na szkło, 28 na plastik); zlokalizowanych w miejscowościach: Wierzbocice, Kąty, Kowalewo Opactwo, Kotunia, Cienin Zaborny obok rezmizy OSP, Cienin Kościelny obok remizy OSP, Wilczna obok sklepu, Kamień obok remizy OSP, Pokoje obok remizy OSP, Drążna obok sklepu, Koszuty obok sklepu, Młodojewo, Piotrowice obok przedszkola i obok sklepu Baker, Młodojewo obok remizy OSP, Młodojewo Parcele, Wola Koszucka Parcele, Słupca ul. Sienkiwicza (przy urzędzie gminy), Wierzbno, Rozalin obok remizy, Kowalewo Sołectwo, Róża , Gółkowo, Marcewek, Nowa Wieś, Niezgoda, Kochowo ok. 150 m od skrzyżowania w m. Niezgoda, Korwin na skrzyżowaniu z m. Józefowo ; Zacisze opróżnianie odbywać się raz w miesiącu, a w miesiącu czerwcu w miejscowościach: Piotrowice Wilczna i Kotunia 2 razy w miesiącu;


- gmina miejska Zagórów - 34 pojemników ( 17 pojemników na plastik, 17 na szkło) zlokalizowanych w miejscowościach: Oleśnica, Skokum, Kopojno, Trąbczyn, Drzewce, Imielno, Wrąbczyn oraz na terenie miasta na uliach: Pyzdrskiej, Kościelnej, Lidmanowskiego, Mały Rynek, Cmentarnej, Dębińskiej, Rolnej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu; w miesiącach: maj, czerwiec 2 razy w miesiącu pojemniki z plastikiem. W razie braku konieczności opróżniania dwukrotnego w tych miesiącach, możliwość opróżniania w dwóch innych miesiącach na zgłoszenie.


- gmina Strzałkowo- 74 pojemniki (25 pojemniki na plastik, 25 na szkło, 24 na papier) zlokalizowanych w miejscowościach: Skarbowszewo, Paruszewo, Graboszewo, Młodziejewice, Staw II, Szemborowo, Góry, Skąpe, Kornaty, Babin, Brudzewo, Sierakowo, Wólka, Gonice II oraz na terenie Strzałkowa na ulicach: Ostrowskiej, Powst. Wlkp., Górnej, Pułaskiego, Marusarza, Wyszyńskiego, Paruszewskiej, Dworcowej, Słonecznej, obok cmentarza; opróżnianie na terenie Strzałkowa odbywać się będzie raz w miesiącu od stycznia do kwietnia, w maju i czerwcu 2 razy w miesiącu, w pozostałych miejscowościach raz w miesiącu,a w czerwcu 2 razy w miesiącu.


- gmina Lądek - 28 pojemników (14 pojemników na szkło, 14 pojemników na plastik) zlokalizowanych w miejscowościach: Wola Koszucka, Wacławów, Dolany, Ratyń, Sługocin, Ląd, Jaroszyn, Dziedzice, Ciążeń, Samarzewo, Policko oraz Lądek ; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,


- gmina Orchowo - 27 pojemników ( 12 pojemników na szkło, 15 na plastik) znajdujących się w miejscowościach: Orchowo dolne, Orchowo górne, Orchówek, Szydłówiec, Osówiec, Linówiec, Bielsko, Różanna, Skubarczewo, Słowikowo, Myślątkowo. Opróżnianie pojemników na plastik odbywać się będzie raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia; w maju i czerwcu 2 razy w miesiącu; a pojemników na szkło opróżnianie odbywać się będzie w następujących miesiącach: styczeń, marzec, maj, czerwiec,


- gmina Ostrowite punkty zbiórki worków: przy Sali OSP, skrzyżowanie ulic Słoneczna-Lipowa, blok na ulicy Słonecznej

 1. Przecław – przy parku

 2. Szyszłowo – przy drodze 263 pod reklamą wózków widłowych, przy szkole w Lucynowie.

 3. Stara Olszyna – przy świetlicy

 4. Grabina – skrzyżowanie dróg Grabina - Milejewo, Milejewo rondo.

 5. Izdebno – przy przystanku PKS

 6. Jarotki – skrzyżowanie dróg we wsi, przy strażnicy OSP

 7. Borówiec – przy tablicy ogłoszeń - środek wsi

 8. Siernicze Małe – przy budynku byłej szkoły

 9. Kania – przy świetlicy

 10. Skrzynka – przy figurze /Brodnicki/,koło sołtysa

 11. Siernicze Wielkie – obok bloku

 12. Naprusewo – koło pałacu

 13. Lipnica – koło sklepu /Wit/

 14. Giewartów Holendry- przy świetlicy wiejskiej

 15. Giewartów – parking przy Ośrodku Zdrowia, w czasie sezonu: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy (Król), Ośrodek „Michasiówka”

 16. Mieczownica – przy drodze obok mieszalni pasz i boisk

 17. Doły – przy świetlicy

 18. Gostuń – przy strażnicy OSP

 19. Sienno – u sołtysa

 20. Kąpiel – przy strażnicy OSP

22.Tomaszewo – przy skrzyżowaniu z drogą Tomaszewo Górne – Ostrowite Giewartów /koło krzyża/, skrzyżowanie dróg Tomaszewo Dolne -Kąpiel.

Zbiórka worków z terenu gminy Ostrowite ma odbywać się w pierwszą pracująca środę każdego miesiąca.
Tabela przedstawia liczbę pojemników, które mają być opróżniane w poszczególnych miesiącach 

gm.Słupca

(liczba pojemników)

m. Słupca

(liczba pojemników)

Zagórów

(liczba pojemników)

Strzałkowo

(liczba pojemników)

Lądek

(liczba pojemników)

Orchowo

(liczba pojemników)

styczeń

56

68

34

74

28

27

luty

56

68

34

74

28

15

marzec

56

68

34

74

28

27

kwiecień

56

68

34

74

28

15

maj

56

68

51

106

28

42

czerwiec

62

68

51

148

28

422. Harmonogram wywozu stanowiący załącznik nr 5 do siwz według, którego następować będzie odbiór segregowanych odpadów należy wypełnić zgodnie następującymi zasadami:


Wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami z danej gminy wymienionymi w dziale II pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla pojemników opróżnianych raz w miesiącu nie może następować w czasie krótszym niż 15 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów.


Dla pojemników opróżnianych 2 razy w miesiącu kalendarzowym częstotliwość wywozu segregowanych odpadów powinna odbywać się na następujących zasadach:

wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami nie może następować w czasie krótszym niż 12 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów. Opróżnianie pojemników raz w tygodniu nie może następować w czasie krótszym niż 5 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 7 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów

Zasady nie dotyczą pojemników z z gminy Orchowo opróżnianych co drugi miesiąc.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90511000-2


2. Terminy i miejsce składania ofert

  1.Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2012 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – pokój nr 16.

  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – Pokój nr 16. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na pisemny wniosek prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert.

  3. Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2013.

  4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  5. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.


III Wadium

Od wykonawców NIE jest wymagane wniesienie wadium.


IV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, który wygra postępowanie NIE będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków


1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1

pkt 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z
formułąspełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.


2. Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1

pkt 2 ustawy; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułąspełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.


3. Potencjał techniczny:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1

pkt 3 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z
formułąspełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.


4. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1

pkt 3 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z
formułąspełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.


5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1

pkt 4 ustawy; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z
formułąspełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.Zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 w/w ustawy.


VI Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy


Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.

Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:


1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2


2. W zakresie potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - załącznik nr 3

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum, spółki cywilnej oddzielnie składa dokumenty, o których mowa wyżej.

3. Inne dokumenty:

 1. wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1,

 2. pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie
  o udzielenie zamówienia (
  tylko, jeśli dotyczy),

 3. uzupełniony (zgodnie z pkt II ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
  i podpisany harmonogram wywozu segregowanych odpadów – załącznik
  nr 4,


Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa wyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginalne, lub kopię dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnianie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający wezwie wykonawców w trybie art. 26 ust.3 ustawy, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w określonym terminie, chyba,że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokument powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


VII Opis sposobu obliczenia ceny oferty


C = C1 + C2 gdzie:


C – cena oferty brutto


C1 = cena brutto opróżniania pojemników = 1874 (liczba opróżnianych pojemników w roku) x cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika 

C2 - cena brutto zbiórki worków = 6 (ilość zbiórek worków) x cena jednostkowa brutto jednej  

zbiórki


1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

2. Oferta powinna zawierać propozycję ceny ofertowej ryczałtowej netto, podatek VAT i cenę brutto.

3. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a 5-9 w górę.

4.Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

W ofercie należy podać stawkę VAT obowiązującą w 2013 rokuVIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówieni

dokonywane będą w złotych polskich.IX Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza zlecenia części lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.


X Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania i zalecenia ogólne


Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za całość zamówienia,

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
  W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów zobowiązany jest osobno złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdz. VI pkt 2. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wówczas kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, spółki cywilnej a zamawiającym będą odbywać się za pośrednictwem pełnomocnika. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

 1. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 3. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 2 zamkniętych kopertach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych kopert. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Związek Gmin Regionu Słupeckiego

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony Nr 1/2012 na:


wywóz segregowanych odpadów

w 2013 roku

Nie otwierać przed 21 grudnia 2012r. r. godz. 10:05


Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

 1. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
  do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.

 2. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.

 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

 4. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.2. Zmiany i wycofanie oferty

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

 1. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
  to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

3. Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy", w przedstawionej tam kolejności.


XI Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.XII Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1) Otwarcie ofert


a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2012 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego.
W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c) Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.

d)Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.


2) Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert


Kryteria oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie następujące kryterium:

Cena ofertowa brutto: 100%. Oferta spełniająca wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana pozostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.


Sposób oceny ofert:

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

cena minimalna

Liczba punktów = -----------------------------x 100 pkt

cena ofertowa


Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów


XIII Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

  wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

4. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu zawartego w pkt. 5 w przypadku, gdy złożona została tylko jedna oferta, a także gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
XIV Środki ochrony prawnej

Na podstawie art. 179 ustawy, Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Zamawiający przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w inny sposób- w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza iż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W pozostałym zakresie do środków ochrony prawnej stosuje się przepisy art. 180-198 g ustawy.

XV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.


Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający Wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację zamówienia na Warunkach określonych we wzorze umowy.
XVI Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


 1. Wzór formularza OFERTA – Załącznik nr 1.

 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy – Załącznik nr 2.

 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy – Załącznik nr 3.

 4. Harmonogram – Załącznik nr 4.

 5. Wzór umowy – Załącznik nr 5.
XVII Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ


SIWZ zatwierdził:


Załączniki:

Załączniki do SIWZ - proszę kliknąć, aby pobrać


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3411 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020