:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Informacja o budżecie za I pół 2012 


Uchwała nr XII/13/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 3 sierpnia 2012 r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego oraz informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 r.


Na podstawie art. 73a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:


§1. Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:


1/informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,


2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku za pierwsze półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Załącznik Nr 1

                                                                                                     do uchwały nr XII/13/2012

                                                                                                                     Zarządu Związku Gmin Regionu                                                                                         Słupeckiego

                                                                                                     z dnia 3 sierpnia 2012 r.


Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.


Plan finansowy na 2012 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 21 grudnia 2012 r. i wynosił:


1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł


2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł


Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

 • nr VIII/22/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 6 lutego 2012 r.,

 • nr X/27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28 maja 2012r.


budżet Związku na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł

2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 413 973,00 zł


3. Deficyt budżetu w wysokości 16 507,00 zł

planowano sfinansować z nadwyżki z lat ubiegłych


Budżet Związku za pierwsze półrocze 2012 r. został wykonany następująco:


 1. Dochody na plan 397 466,00 zł wykonano 297 896,16 zł,

co stanowi 74,95% do założonego planu.


 1. Wydatki na plan 413 973,00 zł wykonano 176 461,37 zł,

co stanowi 42,63 % do założonego planu.


 1. Zaplanowany deficyt w kwocie 16 507,00.zł został wykonany w formie nadwyżki w kwocie 121 434,79 zł.


I Wykonanie dochodów 


 1. Dz. 750 Administracja publiczna


Ogółem dochody z tego działu na plan 90 295,00 zł wykonano 55 027,44 zł, co stanowi 60,94 % do założonego planu.


- rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,13 zł od mieszkańca na plan 90 295,00 zł wykonano 55 027,44 zł, stanowi 60,94 % do założonego

planu.
Nazwa Gminy


Liczba mieszkańców

Należna składka na 2012 r. za
I, II, III, IV kwartał


Dokonane wpłaty

Należności pozostałe do zapłaty

Nadpłaty

gm. Słupca

9 426

14 704,56

7 352,28

7 352,28


m. Słupca

14 171

22 106,76

11 053,38

11 053,38


Lądek

5 792

9 035,52

4 517,76

4 517,76


Strzałkowo

10 058

15 690,48

15 690,48


7845,24

Orchowo

4 093

6 385,08

3 192,54

3 192,54


Zagórów

9 126

14 236,56

7 118,28

7 118,28


Ostrowite

5 216

8 136,96

6 102,72

2 034,24

2 034,24


Razem57 882


90 295,92


55 027,44


35 268,48


9 879,48


2. Dz. 758 Różne rozliczenia


Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 234,38 zł, co stanowi
61,72 % do założonego planu.

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 zł wykonano w kwocie 1 234,38 zł, co stanowi 61,72 % do założonego planu.


3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogółem dochody z tego działu na plan 305 171,00 zł wykonano 241 634,34 zł co stanowi 79,18 % do założonego planu.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 2900 - dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 151 563,00 zł wykonano 151 563,54 zł, co stanowi 100,00 %.Nazwa Gminy


Liczba mieszkańców

Należna składka na 2011 r. za
I, II, III, IV kwartał

Dokonane wpłaty

Należności pozostałe do zapłaty

gm. Słupca

9 426

27 052,62

27 052,62

0,00

m. Słupca

14 171

16 438,36

16 438,36

0,00

Lądek

5 792

12 724,40

12 724,40

0,00

Strzałkowo

10 058

50 088,84

50 088,84

0,00

Orchowo

4 093

14 079,92

14 079,92

0,00

Zagórów

9 126

19 164,60

19 164,60

0,00

Ostrowite

5 216

11 996,80

11 996,80

0,00


Razem57 882


151 563,54


151 563,54


0,00


- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

a/§ 0830 - opłata za psa pozostawionego bez opieki na plan 800,00 zł wykonano
340,00 zł, co stanowi 42,50 %.

b/§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,22 zł od mieszkańca: bieżące na plan 127 808,00 zł wykonano
75 009,01 zł, co stanowi 58,69 %; majątkowe na plan 25 000,00 zł wykonano 14 671,79, co stanowi 58,69 % do założonego planu.Nazwa gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka doch. bieżące za IV kw.

Należna składka za IV kw. Dochody majątkowe

Wpłaty dochody bieżące

Wpłaty dochody majątkowe

Nadpłata dochody bieżące

Nadpłata dochody majątkowe

gm. Słupca

9 426

20 813,51

4 071,13

10 406,76

2 035,56m. Słupca

14 171

31 290,93

6 120,51

15 645,46

3 060,26Lądek

5 792

12 789,29

2501,59

6 394,64

1 250,80Strzałkowo

10 058

22 209,03

4 344,09

22 209,03

4 344,09

11 104,51

2 172,05

Orchowo

4 093

9 037,74

1 767,78

4 518,86

883,90Zagórów

9 126

20 151,08

3 941,56

10 075,54

1 970,78Ostrowite

5 216

11 517,43

2 252,81

5 758,72

1 126,40
Razem57 882


127809,01


24 999,47


75 009,01


14 671,79


11 104,51


2 172,05Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .


Na dzień 30 czerwca 2012 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada:

a/ na rachunku bankowym środki w kwocie 137 942,75 zł,

b/ należności z tytułu składek gmin w kwocie 121 552,20 zł oraz nadpłata w kwocie 23156,04 zł.

II. Wykonanie wydatków


 1. Dz. 750 Administracja publiczna


Ogółem wydatkowano 80 977,18 zł na plan 157 349,00 zł, co stanowi 51,46 %.


- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego


Środki z tego rozdziału nie zostały wydatkowane


- rozdz. 75095 Administracja publiczna

W I półroczu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników Związku (1 etat – pracownik biurowy, 1 etat – pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowy, informatyk zatrudniony na umowę zlecenie oraz sprzątaczka zatrudniona na umowę zlecenie). Przelano 100,0 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków pozostałych zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz usługi.


 1. Dz. 758 Rożne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 398,00 zł. W I półroczu br. nie wykorzystano środków z tego działu.


3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogółem wydatki z tego działu na plan 256 226,00 zł wykonano 95 484,19 zł, co stanowi 37,27 % do założonego planu:


 • rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki na naprawę pojemników w kwocie 399,75 zł.

Uregulowano należności za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gmin należących do Związku w I półroczu na kwotę 42 431,00 zł.


- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatkowanych środków na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt

zakupiono karmę oraz materiały dla schroniska (paliwo do samochodu), uregulowano należności za energię elektryczną i usługi weterynaryjne, ubezpieczono obiekt schroniska oraz uregulowano podatki (podatek od nieruchomości i podatek rolny).


Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 .

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu


Na dzień 30 czerwca 2012 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami wyniosła 16 507,96 zł.


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.IV. Wykonanie deficytu/nadwyżki


 1. Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 297 896,16 zł

 2. Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 176 461,37 zł

 3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2012 r. 121 434,79 zł


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4


                                                                          Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012r.


Wykonanie dochodów Związku za I półrocze 2012 r. 

Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wyk
750

Administracja publiczna75095
Pozostała działalność
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 90 295,00 55 027,44 60,94
90 295,00 55 027,44 60,94
758

Różne rozliczenia75814
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 234,38 61,72
2 000,00 1 234,38 61,72
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska90002
Gospodarka odpadami
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 151 563,00 151 563,54 100,00
151 563,00 151 563,54 100,00

90013
Schroniska dla zwierząt
0830 Wpływy z usług 800,00 340,00 42,50


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 50,00


2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 127 808,00 75 009,01 58,69


6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych 25 000,00 14 671,79 58,69
153 608,00 90 070,80 58,64
305 171,00 241 634,34 79,18Ogółem 397 466,00 297 896,16 74,95


                                                                          Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.

Wykonanie wydatków Związku za I półrocze 2012 r.


Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wyk
750

Administracja publiczna75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 -


4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 -
4 000,00 -

75095
Pozostała działalność
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 100,00 824,90 74,99


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 548,00 44 820,00 51,19


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 061,00 7 059,42 99,98


4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 658,00 10 357,10 50,14


4120 Składki na Fundusz Pracy 2 767,00 1 373,92 49,65


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 440,00 8 640,00 44,44


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 937,29 44,63


4280 Zakup usług zdrowotnych 375,00
-


4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 1 488,70 46,52


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800,00 808,77 44,93


4410 Podróże służbowe 3 500,00 1 705,74 48,74


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600,00 2 461,34 94,67


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 500,00 41,67
153 349,00 80 977,18 52,81
157 349,00 80 977,18 51,46
758

Różne rozliczenia75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy 398,00 - -
398,00 - -
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska90002
Gospodarka odpadami
4270 zakup usług remontowych 1 200,00 399,75 33,31


4300 Zakup usług pozostałych 113 313,00 42 431,00 37,45
114 513,00 42 830,75 37,40

90013
Schronisko dla zwierząt
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 243,00 16 417,90 70,64


4260 Zakup energii 3 500,00 1 461,76 41,76


4270 zakup usług remontowych 1 500,00
-


4300 Zakup usług pozostałych 81 800,00 31 404,16 38,39


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 050,00 479,62 45,68


4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 783,00 26,10


4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 2 042,00 81,68


4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 120,00 65,00 54,17


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
-
141 713,00 52 653,44 37,15
256 226,00 95 484,19 37,27
Ogółem 413 973,00 176 461,37 42,63                                                                         Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.
Wykonanie przychodów i rozchodów Związku

na dzień 30 czerwca 2012 r.Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Przychody

16 507,00

16 507,96

100,00

§

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

16 507,00

16 507,96

100,00

II. Rozchody

-

-

 

 

 

 

-

-

 
    


                                                                       Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.


Wykonanie deficytu/ nadwyżki Związku

na dzień 30 czerwca 2012 r.


Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Dochody

397 466,00

297 896,16

74,95

dochody bieżące

127 808,00

75 009,01

58,69

dochody majątkowe

25 000,00

14 671,79

58,69

II. Wydatki

413 973,00

176 461,37

42,63


wydatki bieżące


388 973,00

176 461,37

45,37


wydatki majątkowe


25 000,00

-

-

Ogółem deficyt/nadwyżka

-16 507,00

121 434,79

-735,66

                                                                               Załącznik Nr 2

                                                                                                  do uchwały nr XII/13/2012

                                                                                                                   Zarządu Związku Gmin Regionu                                                                                    Słupeckiego

                                                                                                             z dnia 3 sierpnia 2012 r.Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2016 została uchwalona na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 21 grudnia 2011 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł

2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł


Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

 • nr X/26/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28.05. 2012r.


budżet Związku na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł

2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 413 973,00 zł

3. Deficyt budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 16 507,00 zł

planowano sfinansować z nadwyżki z lat ubiegłych


Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2012 – 2016, w I półroczu br. nastąpiła zmiana i wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 16 507,00 zł, z której zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16 507,00 zł,

Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie realizuje wieloletnich programów inwestycyjnych.Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 8814 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020