:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet oraz WPF 2012r. 

Uchwała nr VII/18/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012 - 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansowa Związku obejmującą:

1)dochody i wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2)objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.


§2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr I/7/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011-2015 wraz z późniejszymi zmianami.


§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2012 r.
Uzasadnienie

do uchwały nr VII/18/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2010 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012 - 2016Wprowadza się następujące autopoprawki w załączniku Nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej:

  1. zmniejszono dochody bieżące w roku 2012 o kwotę 25.000,00 zł tj. do kwoty 372.466,00 zł – poz. 1a (zgodnie z budżetem Związku na 2012 rok),

  2. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 25.000,00 tj. do kwoty 25.000,00 - poz. 1b (zgodnie z budżetem Związku na 2012 rok).Załącznik Nr 2

do uchwały nr VII/18/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.Objaśnienia przyjętych wartościDo opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o wysokościach składek na 2012 rok oraz planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących.

Jednocześnie założono wzrost dochodów i wydatków w latach 20122016 wskaźnikiem 2,3 %.

W Związku Gmin Regionu Słupeckiego na obecną chwilę nie planuje się realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.


Uchwała nr VII/19/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie budżetu Związku na rok 2012Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 397 466,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 372 466,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 25 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 397 466,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 372 466,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


2. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3.


§ 3.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 398,00 zł.


§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.


§ 5.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały nr VII/19/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie budżetu Związku na rok 2012


Wprowadza się następujące autopoprawki:


1.W podstawie prawnej uchwały skreśla się art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386).


2.W związku z przeznaczeniem części wpłat gmin na zakupy inwestycyjne zmienia się zapis § 1 i paragraf ten otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 397 466,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 372 466,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 25 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”


3.Zmienia się zapis upoważnienie Zarządu Związku do dokonywania zmian w planie wydatków i paragraf ten otrzymuje brzmienie:

§ 4.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.”
Załącznik Nr 1

do uchwały nr VII/19/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.Plan dochodów Związku na rok 2012


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

90 295,00

 

 

 

 

90 295,00

758

 

 

Różne rozliczenia


 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe


 

 

0920

Pozostałe odsetki

2000,00

 

 

 

 

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


 

90002

 

Gospodarka odpadami


 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

151 563,00

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt


 

 

0830

Wpływy z usług

800,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

127 808,006650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

25 000,00

 

 

 

 

153 608,00

 

 

 

 

305 171,00

 

 

 


Ogółem


397466,00


Załącznik Nr 2

do uchwały nr VII/19/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


Plan wydatków Związku na rok 2012


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 


75095

 

Administracja publiczna

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 948,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17 558,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

375,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 600,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

 

 

 

 

143 749,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

398,00

 

 

 

 

398,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1 000,00

150 563,00

 

 

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt


 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 236,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 500,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

120,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

 

 

 

 

101 756,00

 

 

 

 

253 319,00

 

 

 


Ogółem


397 466,00


Załącznik Nr 3

do uchwały nr VII/19/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.
Wykaz zadań majątkowych Związku na rok 2012Zakupy inwestycyjne
L.p.

Dz.

Rozdz.

§

Zadanie inwestycyjne

Plan


1.


900


90013


6060


Zakup samochodu dostawczego na potrzeby schroniska dla zwierząt


25 000,00Uchwała nr VIII/22/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 6 lutego 2012 r.


w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 222, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr VII/19/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Związku na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:


W załączniku Nr 2 - Plan wydatków Związku na rok 2012 do uchwały dokonuje się zmian w wydatkach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

uchwały nr VIII/22/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 6 lutego 2012 r.


w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012


Wprowadza się następujące zmiany:


dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 zwiększa się o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 2.100,00 zł,

dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę 700,00 zł, tj. do kwoty 2.700,00 zł,

dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 zwiększa się o kwotę 200,00 zł, tj. do kwoty 1.800,00 zł,

dz. 750 rozdz. 75095 § 4700 zwiększa się o kwotę 700,00 zł, tj. do kwoty 1.200,00 zł,

dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się o kwotę 37 250,00 zł, do kwoty 145.949,00 zł,

dz. 900 rozdz. 90013 § 4210 zwiększa się o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 18.836,00 zł,

dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 zwiększa się o kwotę 34 300,00 zł, tj. do kwoty 81.800,00 zł,

dz. 900 rozdz. 90013 § 4360 zwiększa się o kwotę 150,00 zł, tj. do kwoty 1.050,00 zł.


Środki z dz. 750 rozdz. 75095 zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Związku, środki z dz. 900 rozdz. 90013 zostaną przeznaczone zadania związane z programem opieki nad zwierzętami, które wprowadziła ustawa o ochronie zwierząt.
Załącznik Nr 1

do uchwały nr VIII/22/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 6 lutego 2012 r.

Plan wydatków Związku na rok 2012

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększa się o kwotę

Zmniejsza się o kwotę

Plan po zmianie

750

75095

 

Pozostała działalność

  

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 100,001 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 948,0084 948,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,007 061,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17 558,0017 558,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 767,002 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,0018 240,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

600,00


2 100,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

375,00375,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

700,00


2 700,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 600,00

200,00


1 800,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 500,003 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2600,002 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

700,00


1 200,00

 

 

 

 

143 749,00 

2 200,00


145 949,00

 

 

 

 

143 749,00 

2 200,00


145 949,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

4810

Rezerwy

398,00 398,00 

 

 

 

 

398,00 398,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

90002

 

Gospodarka odpadami4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1 000,00

150 563,001 000,00

 

 


37 250,00

113 313,00

 

 

 

 

151 563,00


37 250,00

114 313,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 236,00

600,00


18 836,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,003 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,001 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 500,00

34 300,00


81 800,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

900,00

150,00


1050,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,003 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 500,002 500,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

120,00120,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,0025 000,00

 

 

 

 

101 756,00

35 050,00


136 806,00

 

 

 

 

253 319,00

35 050,00

37 250,00

250 369,00

Ogółem397 466,00


37 250,00


37 250,00


397 466,00Uchwała nr X/27/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 maja 2012 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Związku na rok 2012

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§1. W uchwale nr VII/19/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Związku na 2012r., zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku nr VIII/22/2012 z dnia 6 lutego 2012 r.


wprowadza się następujące zmiany:


1.W § 2 ust. 1 wydatki Związku na 2012 r.

zwiększa się o kwotę 16 507,00 zł

tj. do kwoty 413 973,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16 507,00 zł

tj. do kwoty 388 973,00 zł


Zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 16 507,00 zł

planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.


Do uchwały dołącza się załącznik nr 3 pn. „Przychody i rozchody Związku na rok 2012
w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

uchwały nr X/27/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 maja 2012 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Związku na rok 2012  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu

    wydatków bieżących:


- dz. 750 rozdz. 75075 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł na promocję Związku,

- dz. 750 rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Związku,

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4270 zwiększa się o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na

remont pojemników

- dz. 900 rozdz. 90013 zwiększa się o kwotę 4.907,00 zł z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt.


2. W związku z zamknięciem 2011 roku i wygospodarowaniem nadwyżki

wprowadzono do budżetu kwotę 16. 507,00 zł.Załącznik Nr 1

do uchwały nr X/27/2012 Zgromadzenia Związku

Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Związku na 2012 r.


Plan wydatków Związku na rok 2012


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększa się o kwotę

Zmniejsza się o kwotę

Plan po zmianie

750

75075


Promocja jednostek samorządu terytorialnego4210

Zakup materiałów i wyposażenia


2000,00


2000,004300

Zakup usług pozostałych


2000,00


2000,00

4000,00


4000,00


75095

 

Pozostała działalność

  

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 100,001 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 948,00

2600,00


87 548,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,007 061,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17 558,00

3100,00


20 658,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 767,002 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,00

1200,00


19 440,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 100,002 100,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

375,00375,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 700,00

500,00


3 200,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 800,001 800,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 500,003 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 600,002 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,001 200,00

 

 

 

 

145 949,00

7400,00


153 349,00

 

 

 

 

145 949,00

11400,00


157 349,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

4810

Rezerwy

398,00 398,00 

 

 

 

 

398,00 398,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

90002

 

Gospodarka odpadami4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1 000,00

113 313,00

200,00


1 200,00

 

 113 313,00

 

 

 

 

114 313,00

200,00


114 513,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 836,00

4407,00


23 243,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,003 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

500,00


1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

81 800,0081 800,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1050,001050,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,003 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 500,002 500,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

120,00120,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,0025 000,00

 

 

 

 

136 806,00

4907,00


141 713,00

 

 

 

 

250 369,00

5107,00


256 226,00

Ogółem


397 466,00


16507,00


413 973,00Uchwała nr X/26/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 maja 2012 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012 - 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§ 1.W uchwale nr VII/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

do uchwały nr X/26/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 maja 2012 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012 - 2016W związku ze zmianami w strukturze przychodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2012 poprzez zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 16.507,00 zł.

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9717 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020