:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Projekt budżetu i WPF 2012r. 

Uchwała Nr IX/9/2011

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 14 listopada 2011 r.


w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej


Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2012 - 2016


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Zarząd Związku uchwala, co następuje:§1.Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2012 -2016 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.§2. Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2016 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.


§3.1.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012 – 2016 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.


2.Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 uchwały.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IX/9/2011

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 14 listopada 2011 r.


Uchwała nr //2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia grudnia 2011 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012 - 2016Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansowa Związku obejmującą:

1)dochody i wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2)objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.


§2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr I/7/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011-2015 wraz z późniejszymi zmianami.§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2012 r.
Załącznik Nr 2

do uchwały nr//2011

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia grudnia 2010 r.Objaśnienia przyjętych wartościDo opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o wysokościach składek na 2012 rok oraz planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących.

Jednocześnie założono wzrost dochodów i wydatków w latach 20122016 wskaźnikiem 2,3 %.

W Związku Gmin Regionu Słupeckiego na obecną chwilę nie planuje się realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Uchwała Nr IX/10/2011

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 14 listopada 2011 r.


w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Związku na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymiNa podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala co następuje:


§1. Ustala się treść:

1) projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2012 rok
w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały,

3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.


§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1

do uchwały nr IX/10/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2011r.


- P R O J E K T -


Uchwała nr ………………

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2011 r.


w sprawie budżetu Związku na rok 2012Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 397 466,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 397 466,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 397 466,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 372 466,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


2. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3.


§ 3.Tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 398,00 zł.


§ 4.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.


§ 5.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik Nr 1

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2011 r.Plan dochodów Związku na rok 2012


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

90 295,00

 

 

 

 

90 295,00

758

 

 

Różne rozliczenia


 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe


 

 

0920

Pozostałe odsetki

2000,00

 

 

 

 

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


 

90002

 

Gospodarka odpadami


 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

151 563,00

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt


 

 

0830

Wpływy z usług

800,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

152 808,00

 

 

 

 

153 608,00

 

 

 

 

305 171,00

 

 

 


Ogółem


397466,00


Załącznik Nr 2

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2011 r.


Plan wydatków Związku na rok 2012


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 


75095

 

Administracja publiczna

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 948,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17 558,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

375,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 600,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

 

 

 

 

143 749,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

398,00

 

 

 

 

398,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1 000,00

150 563,00

 

 

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt


 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 236,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 500,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

120,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

 

 

 

 

101 756,00

 

 

 

 

253 319,00

 

 

 


Ogółem


397 466,00


Załącznik Nr 3

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2011 r.
Wykaz zadań majątkowych Związku na rok 2012


Zakupy inwestycyjne
L.p.

Dz.

Rozdz.

§

Zadanie inwestycyjne

Plan


1.


900


90013


6060


Zakup samochodu dostawczego na potrzeby schroniska dla zwierząt


25 000,00Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/10/2011Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2011 r.

U z a s a d n i e n i e

do budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na 2012 rok1. Dochody w planie finansowym na rok 2012 przyjęto w kwocie 397 466,00, na które składają się:


1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu składek członkowskich gmin w wysokości 0,13 zł miesięcznie od mieszkańca planuje się dochody w wysokości 90 295,00 ; w tym z:

 • gm. Słupca 14 704,56 zł

 • m. Słupca 22 106,76 zł

 • gm. Lądek 9 035,52 zł

 • gm. Strzałkowo 15 690,48 zł

 • gm. Orchowo 6 385,08 zł

 • gm. Zagórów 14 236,56 zł

 • gm. Ostrowite 8 136,96 zł

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr VI/15/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na bieżącą działalność Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2012.


2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki

W 2012 r. planuje się uzyskanie kwoty 2 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do segregacji odpadów planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 151 563,00; w tym z:

 • gm. Słupca 27 052,62 zł

 • m. Słupca 16 438,36 zł

 • gm. Lądek 12 742,40 zł

 • gm. Strzałkowo 50 088,84 zł

 • gm. Orchowo 14 079,92 zł

 • gm. Zagórów 19 164,60 zł

 • gm. Ostrowite 11 996,80 zł

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr VI/14/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia składki członkowskiej na selektywną zbiórkę odpadów w roku 2012.
b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt;

- § 0830 – wpływy z usług

Z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł.


- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

W roku 2012 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu składek członkowskie gmin w wysokości 0,22 zł miesięcznie od mieszkańca na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 152 808,00 zł; w tym z:

 • gm. Słupca 24 884,64 zł

 • m. Słupca 37 411,44 zł

 • gm. Lądek 15 290,88 zł

 • gm. Strzałkowo 26 553,12 zł

 • gm. Orchowo 10 805,52 zł

 • gm. Zagórów 24 092,64 zł

 • gm. Ostrowite 13 770,24 zł

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr VI/16/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2012.


2.Wydatki Związku stanowią kwotę 397 466,00 i przedstawiają się następująco:


1)dz. 750 - Administracja publiczna

a/ rozdz. 75095 – pozostała działalność

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego planuje się
w kwocie 143 749,00 , w tym na:

 • wynagrodzenia i pochodne (1 etat pracownik administracji, 1 etat pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowego) kwotę 130 574,00 zł; w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 84 948,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku 7 061,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 17 558,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 2 767,00 zł

- umowa zlecenie 18 240,00 zł

 • wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13 175 ,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów bieżącego funkcjonowania Związku.


2)dz. 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2012 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 398,00 zł tj. w wysokości
0,1 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 150 563,00 zł, na naprawę pojemników planuje się kwotę 1000,00 zł

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się w kwocie 76 756,00 zł; w tym:

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska 18 236,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody 3 500,00 zł,

- usługi remontowe 1 000,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem schroniska 47 500,00 zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne 900,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska 3 000,00 zł,

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 2 620,00 zł.


W roku 2012 zaplanowano wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla schroniska zwierząt.


Załącznik nr 3

do uchwały IX/10/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2011 r.Materiały informacyjne

towarzyszące projektowi

budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na 2012 rok
1. Dochody budżetu Związku na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r. oraz wielkość składek członkowskich uchwalonych na 2012 rok

1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – składka członkowska na bieżące funkcjonowanie Związku wynosi 0,13 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2012 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 6.951,60 zł, tj. o 8,34 % w stosunku do roku 2011 w związku ze wzrostem stawki o 0,01 zł od 1 mieszkańca oraz zwiększoną liczba mieszkańców.


2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki - w 2012 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych w kwocie planowanej do zrealizowania w roku 2011.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:


a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - dochody 2012 r. wzrosły o kwotę 18.837,75 zł tj. o 14,2 % w stosunku do roku 2011 w związku ze zwiększeniem składek na selektywną zbiórkę odpadów uzależnionych od ilość opróżnień lub zwiększenia liczby pojemników,


b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt;

- § 0830 – wpływy z usług - z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł,

- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - składka członkowska na bieżące funkcjonowanie schroniska wynosi 0,22 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2012 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 27.792,00 zł, tj. o 22,2 % w stosunku do roku 2011 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców oraz planowanym zakupem samochodu dostawczego do przewozu zwierząt do schroniska.Wykonanie dochodów za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2012


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanie na dzień 30.09.2011 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2011 r.

Planowane wykonanie w 2011 r.

Plan na 2012 r.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

69 524,64

13 819,68

83 344,32

90 295,00

 

 

 

 

69 524,64

13 819,68

83 344,32

90 295,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 277,36

-

2 277,36

2 000,00

 

 

 

 

2 277,36

-

2 277,36

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

132 725,79

-

132 725,79

151 563,00

 

 

 

 

132 725,79

-

132 725,79

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

500,00

300,00

800,00

800,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

104 826,96

20 729,52

125 556,48

152 808,00

 

 

 

 

105 326,96

21 029,52

126 356,48

153 608,00

 

 

 

 

238 052,75

21 029,52

259 082,27

305 171,00

 

 

 


Ogółem


309 854,75

34 849,20

344 703,95

397 466,002. Wydatki budżetu Związku na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r.


1)dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego zaplanowano w kwocie niższej niż planuje się wykorzystać w roku 2011 tj. w kwocie 143.749,00 zł, bez planowania podwyżki wynagrodzeń,


2)dz. 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2012 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 398,00 zł tj. w wysokości 0,14 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 151.563,00 zł, środki finansowe zaplanowano uwzględniając wzrost kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki śmieci oraz zwiększeniem ilości opróżnień,

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 101.756,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 76.756,00 zł i wydatki majątkowe na zakup samochodu kwotę 25.0000,00 zł.Wykonanie wydatków za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2012


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanie na dzień 30.09.2011 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2011 r.

Planowane wykonanie w 2011 r.

Plan na 2012 r.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000,00

2 000,00

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 000,00

2 000,00

-

 

 

 

 

-

4 000,00

4 000,00

-

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

763,73

436,27

1 200,00

1 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64 662,00

20 838,00

85 500,00

84 948,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 697,71

-

6 697,71

7 061,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

13 088,05

4 511,95

17 600,00

17 558,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 885,70

726,30

2 612,00

2 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 809,00

5 191,00

19 000,00

18 240,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 930,26

869,74

2 800,00

1 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

400,00

400,00

375,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 438,16

1 252,84

2 691,00

2 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 311,25

988,75

2 300,00

1 600,00

 

 

4410

Podróże służbowe

1 938,98

1 861,02

3 800,00

3 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

-

100,00

100,00

-

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 461,34

-

2 461,34

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

200,00

300,00

500,00

 

 

 

 

110 086,18

37 375,87

147 462,05

143 749,00

 

 

 

 

110 086,18

41 375,87

151 462,05

143 749,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

-

-

-

398,00

 

 

 

 

-

-

-

398,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

-

1 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

4 500,00

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

83 622,24

43 102,76

126 725,00

150 563,00

 

 

 

 

83 622,24

43 102,76

126 725,00

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 778,69

8 721,31

22 500,00

18 236,00

 

 

4260

Zakup energii

1 796,42

2 003,76

3 800,18

3 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 053,78

14 843,22

35 897,00

47 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

577,00

300,00

877,00

900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

742,00

1 758,00

2 500,00

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 022,00

-

2 022,00

2 500,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

43,00

-

43,00

120,00

 

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

-

17 000,00

17 000,00

25 000,00

 

 

 

 

40 012,89

45 626,29

85 639,18

101 756,00

 

 

 

 

123 635,13

88 729,05

212 364,18

253 319,00

 

 

 


Ogółem


233 721,31

130 104,92

363 826,23

397 466,00
3. Na dzień 30 września 2011 r. na rachunku bankowym Związku pozostały środki finansowe w kwocie 102.784,18 zł.


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9659 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020