:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r. 


Uchwała nr II/2/2011

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 marca 2011 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2010 rokNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy ust. 1 i 3 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 późn. zm.) - Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:§ 1.Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr II/2/2011

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 marca 2011 r.


Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2010 rok


Plan finansowy Związku na 2010 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 8 grudnia 2009 r. i wynosił:


1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323.146,00 zł


2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323.146,00 zł


Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

- nr 1/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 18 stycznia 2010 r.,

- nr 1/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2010 r.,

- nr 3/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.

- nr 5/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 czerwca 2010 r.

- nr 2/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 20 lipca 2010 r

- nr 8/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 września 2010r.

- nr 5/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 19 października 2010r.

- nr 8/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2010r.


plan finansowy na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:


1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323.146,00 zł


2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 387.064,00 zł


3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 63. 918,00 zł

Plan finansowy Związku za 2010 r. został wykonany następująco:


 1. Dochody na plan 323.146,00 zł wykonano 323.967,62,00 zł, co stanowi 100,3 %

do założonego planu.


 1. Wydatki na plan 387.064,00 zł wykonano 360.735,26 zł, co stanowi 93,2 %

do założonego planu.


 1. W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r. planowany deficyt w kwocie 63.918,00 zł wykonano w wysokości 36.767,64 zł.

 1. Wykonanie dochodów


 1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 82.988,00 zł wykonano 82.988,64 zł, co stanowi 100,0 % do założonego planu;

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,12 zł od mieszkańca na plan 82.988,00 zł wykonano 82.988,64 zł, co stanowi 100,0 % .


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9.132

13.150,08

13.150,08

m. Słupca

14.252

20.522,88

20.522,88

gm. Lądek

5.783

8.327,52

8.327,52

gm. Strzałkowo

9.980

14.371,20

14.371,20

gm. Orchowo

4.060

5.846,40

5.846,40

m. i gm. Zagórów

9.208

13.259,52

13.259,52

gm. Ostrowite

5.216

7.511,04

7.511,04


Razem


57.63182.988,64


82.988,642. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 2.000,00 zł wykonano 2.689,14 zł co stanowi 134,5%

do założonego planu;

- rozdz. 75814 -Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2.000,00 zł wykonano

2.689,14 zł, co stanowi 134,5 % do założonego planu.


3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 238.158,00 zł wykonano 238.289,94 zł co stanowi 100,1 % do założonego planu:

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

§ 2900 dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan 112.676,00 zł wykonano 112.676,88 zł co stanowi 100,0 %,


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9.132

20.090,40

20.090,40

m. Słupca

14.252

10.974,04

10.974,04

gm. Lądek

5.783

12.722,60

12.722,60

gm. Strzałkowo

9.980

41.916,00

41.916,00

gm. Orchowo

4.060

9.662,80

9.662,80

m. i gm. Zagórów

9.208

17.311,04

17.311,04

Razem


57.631112.676,88


112.676,88


- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

§ 0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1.000,00 zł wykonano 1.070,00 zł co stanowi 107,0 %


§ 0960 - darowizny na schronisko – 60,00 zł


§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,18 zł od mieszkańca na plan 124.482,00 zł wykonano 124.482,96 zł co stanowi 100,0 %


Składka członkowska roczna w wysokości 0,18 zł od mieszkańca


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9.132

19.725,12

19.725,12

m. Słupca

14.252

30.784,32

30.784,32

gm. Lądek

5.783

12.491,28

12.491,28

gm. Strzałkowo

9.980

21.556,80

21.556,80

gm. Orchowo

4.060

8.769,60

8.769,60

m. i gm. Zagórów

9.208

19.889,28

19.889,28

gm. Ostrowite

5.216

11.266,56

11.266,56


Razem


57.631124.482,96

124.482,96Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .II. Wykonanie wydatków


 1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 153.312,00 zł wykonano 147.297,41 zł, co stanowi 96,1 %.

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki z tego działu na plan 4.901,00 wykonano w wysokości 3.848,38 zł co stanowi 78,5 % do założonego planu. Środki zostały przeznaczone na promocję Związku

- rozdz. 75095 - Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym
-wynagrodzenie pracowników - 83.405,49 zł  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.612,05 zł

- składki ZUS - 15.681,12 zł

- składka na Fundusz Pracy - 2.504,62 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.793,80 zł

- wydatki osobowe ( środki czystości) - 1.121,55 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 19.994,97 zł

- usługi zdrowotne - 249,00 zł

- usługi pocztowe, opłaty bankowe - 2.611,51 zł

- rozmowy telefoniczne komórkowe - 1.610,40 zł

- podróże służbowe - 3.383,34 zł

- odpis na ZFŚS - 2.357,64 zł

- szkolenia pracowników - - 186,00 zł

- zakup materiałów papierniczych - 38,70 zł

- zakup akcesoriów komputerowych - 1.898,84 zł


Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowią kwotę 7. 928,75 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.


2. Dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała rezerwa w wysokości 2.305,00 zł.


3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 231.447,00 zł wykonano 213.437,85 zł co stanowi 92,2 % do założonego planu:

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 – wywóz segregowanych odpadów - 105.718,00 zł

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

w tym :

wydatki bieżące:

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

i artykułów do schroniska - 22.501,67 zł

§ 4260 – opłaty za energię i wodę - 2.517,47 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 5.233,26 zł

§ 4300 – utrzymanie bezdomnych psów - 25.898,01 zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe - 770,85 zł

§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego

samochodu do schroniska - 1.743,00 zł

§ 4480- podatek od nieruchomości - 2.009,00 zł

§ 4500- podatek rolny - 39,00 zł


oraz wydatki majątkowe:

§ 6050 – budowa ogrodzenia schroniska - 47.007,59 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .


III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu


Nadwyżka z lat ubiegłych - 28.952,18 zł.


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.


IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku


Planowany deficyt w kwocie 63.918,00 zł w 2010 roku wykonano w wysokości 36.767,67 zł.


Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 4.V. Wykonanie zadań majątkowych


W 2010 r. wykonano ogrodzenie na schronisku dla zwierząt za kwotę 47.007,59 zł


Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 .Załącznik Nr 1

do sprawozdania

z wykonania budżetu

                                                                            Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2010 r.


Wykonanie dochodów Związku

za rok 2010Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

82 988,00

82 988,64

100,0

 

 

 

 

82 988,00

82 988,64

100,0

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

2 689,14

134,5

 

 

 

 

2 000,00

2 689,14

134,5

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

112 676,00

112 676,88

100,0

 

 

 

 

112 676,00

112 676,88

100,0

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

1 070,00

107,0

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

60,00

-

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

124 482,00

124 482,96

100,0

 

 

 

 

125 482,00

125 612,96

100,1

 

 

 

 

238 158,00

238 289,84

100,1

 

 

 


Ogółem


323 146,00

323 967,62

100,3Załącznik Nr 2

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2010 r.Wykonanie wydatków Związku

za rok 2010Dział


Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 201,00

2 048,38

93,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 700,00

1 800,00

66,7

 

 

 

 

4 901,00

3 848,38

78,5

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 300,00

1 121,55

86,3

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83 649,00

83 405,49

99,7

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 613,00

6 612,05

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17 057,00

15 681,12

91,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 592,00

2 504,62

96,6

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 400,00

19 994,97

98,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

1 793,80

71,8

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

249,00

62,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 200,00

2 611,51

81,6

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

1 610,40

94,7

 

 

4410

Podróże służbowe

3 800,00

3 383,34

89,0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

2 357,64

94,3

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

186,00

37,2

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100,00

38,70

38,7

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 100,00

1 898,84

90,4

 

 

 

 

148 411,00

143 449,03

96,7

 

 

 

 

153 312,00

147 297,41

96,1

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

2 305,00

-

-

 

 

 

 

2 305,00

-

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112 676,00

105 718,00

93,8

 

 

 

 

112 676,00

105 718,00

93,8

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 800,00

22 501,67

80,9

 

 

4260

Zakup energii

3 400,00

2 517,47

74,0

 

 

4270

zakup usług remontowych

5 915,00

5 233,26

88,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 500,00

25 898,01

90,9

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100,00

770,85

70,1

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

1 743,00

58,1

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 009,00

2 009,00

100,0

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

39,00

39,00

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

47 008,00

47 007,59

100,0

 

 

 

 

118 771,00

107 719,85

90,7

 

 

 

 

231 447,00

213 437,85

92,2

Ogółem


387 064,00

360 735,26


93,2Załącznik Nr 3

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2010 r.Wykonanie przychodów i rozchodów Związku

za rok 2010Wyszczególnienie 

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Przychody

28 952,00

28 952,18

100,00

§

957

Przychody z rozliczeń krajowych

28 952,00

28 952,18

100,00

II. Rozchody

-

-

-

Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami

28 952,00

28 952,18

100,00
Załącznik Nr 4

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2010 r.Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku

za rok 2010
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Dochody

323 146,00

323 967,62

100,3

dochody bieżące

323 146,00

323 967,62

100,3

dochody majątkowe

-

-

-

II. Wydatki

387 064,00

360 735,26

93,2

wydatki bieżące

340 056,00

313 727,67

92,3

wydatki majątkowe

47 008,00

47 007,59

100,0

Ogółem nadwyżka / deficyt

- 63 918,00

- 36 767,64

57,5Załącznik Nr 5

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2010 r.
Wykonanie zadań majątkowych Związku

za rok 20101. Wydatki inwestycyjne


Dział

Rozdz.

§

Zadanie inwestycyjne

Plan

Wykonanie


% wyk.

900


90013


6050

Wykonanie ogrodzenia schroniska dla zwierząt

47.008,00

47.007,59

100,0


Załącznik Nr 2

do uchwały nr II/2/2011

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 28 marca 2011 r.Informacja

o stanie mienia

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na dzień 31 grudnia 2010 r.Na dzień 31 grudnia 2010 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem mienia o wartości 472.690,49 zł brutto tj. 409.744,41 zł (netto).

Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 47.007,59 zł tytułem wykonania ogrodzenia terenu schroniska.


 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem nieruchomości o pow. 1,3522 ha o wartości 35.285,64 zł.


 1. Na dzień 31 grudnia 2010 r. ZGRS posiada budynki niemieszkalne oraz obiekty inżynierii lądowej o wartości 405.605,85 zł brutto tj. 362.305,77 zł netto; w tym:

- budynek schroniska o wartości 358.598,26 zł brutto, tj. 316.003,26 zł netto,

- ogrodzenie schroniska o wartości 47.007,59 zł brutto, tj. 46.302,51 zł netto (oddano do użytku w dniu 29 października 2010 r.).


 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada środki transportu:

 • samochód marki KIA o wartości na dzień 31 grudnia 2010 r.
  w kwocie 15.000,00 zł brutto (wartość nabycia), wartość całkowicie umorzona,

 • traktor marki PARTNER o wartości 6.799,00 zł brutto, tj. 2.153,00 zł netto.


 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada projekt rozbudowy schroniska dla zwierząt (inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie), którego koszt stanowi kwotę 10.000,00 zł.


 1. ZGRS jest właścicielem pozostałych środków trwałych (o wartość poniżej 3.500,00 zł) stanowiących wyposażenie w ogólnej kwocie 139.910,58 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.


 1. W posiadaniu ZGRS są wartości niematerialne i prawne w wysokości 4.980,58 zł – są to programy komputerowe.
Załącznik do informacji
o stanie mieniaZwiązku Gmin Regionu Słupeckiego

za 2010 r

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku poprzedniego


Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2009 r.

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana wartości (7-4)

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

1

2

3

4

5

6

7

9

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

425 682,90

49 116,24

376 566,66

472 690,49

62 946,08

409 744,41

33 177,75

1. Środki trwałe

415 682,90

49 116,24

366 566,66

462 690,49

62 946,08

399 744,41

33 177,75

1.1 Grunty

35 285,64

-

35 285,64

35 285,64

-

35 285,64

-

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

358 598,26

33 630,04

324 968,22

405 605,85

43 300,08

362 305,77

37 337,55

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Środki transportu

21 799,00

15 486,20

6 312,80

21 799,00

19 646,00

2 153,00

- 4 159,80

1.5.Inne środki trwałe

-

-

-

-

-

-

-

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

10 000,00

-

10 000,00

10 000,00

-

10 000,00

-

3. Środki przekazane na poczet inwestycji

-

-

-

-

-

-

-

AKCJE

-

-

-

-

-

-

-

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

-

-

-

-

-

-

-

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

140 683,17

140 683,17

-

144 891,16

144 891,16

-

-

Pozostałe środki trwałe - konto 013

135 702,59

135 702,59

-

139 910,58

139 910,58

-

-

Wartości niematerialne i prawne - konto 020

4 980,58

4 980,58

-

4 980,58

4 980,58

-

-Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9687 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020