:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Załącznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z załącznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010  

Załącznik nr 1

do SIWZ 1/2010
.........................................

(pieczęć wykonawcy)

OFERTANazwa przedsiębiorstwa .........................................................................................................................


Adres przedsiębiorstwa ...........................................................................................................................


Numer telefonu, faksu .............................................................................................................................
Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 SŁUPCA, UL. SIENKIEWICZA 16Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia .................... 2010 r. na:
Wywóz segregowanych odpadów w 2011 roku  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: ......................................................................………………………………………………………zł PLN netto, + podatek VAT ……. % w kwocie ………………………… zł.

Razem..............................................................................................................zł PLN brutto

Słownie:………………………………………………………………………………zł brutto PLN.


Na kwotę zamówienia składa się:

C - cena brutto opróżniania pojemników = 3082 x …………………………………. zł brutto
-cena brutto zbiórki worków = 12 x …..................................................................zł brutto  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.


  1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.


  1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


  1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  1. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Całość niniejszej oferty składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.


.................................................. ....................................................

Miejscowość, data Podpis wykonawcy i pieczątka


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3438 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020