:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Załącznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z załącznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Specyfikacja do przet. 1/2010 

ZAMAWIAJĄCY


Związek Gmin Regionu Słupeckiego


62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16


Nr postępowania 1/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

wywóz segregowanych odpadów

w 2011 roku


CPV 90511000-2
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 z poźn. zm.)


Zatwierdził
I Postanowienia ogólne


1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest: Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 063 274-36-76 wew. 38 Telefaks: 274-36-76 wew. 44

Adres e-mail: gminy@gminy.slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748


2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:


Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 063 274 36 76 wew. 38, kom. 607 509 585.

3. Tryb udzielenia zamówienia


1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.4. Informacje uzupełniające

a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

b) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zamiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zamianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.


5. Udzielanie wyjaśnień

Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 27 oraz art. 38. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane pisemnie lub faksem. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Nowaczyk – Andzelm, tel. 063 274 36 76 wew. 38, kom. 607 509 585.II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie 228 pojemników do segregacji odpadów (szkło, plastik, papier) w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011r. z obszaru następujących gmin powiatu słupeckiego: miasto Słupca, gmina Słupca, Zagórów, Strzałkowo, Lądek, Orchowo oraz zbiórka worków z gminy Ostrowite.Opróżnianie pojemników oraz zbiórka worków odbywać się będzie w następujący sposób :- miasto Słupca - 17 pojemników (5 pojemników na szkło, 9 pojemników na plastik i 3 na papier) zlokalizowanych na ulicach: Rynek, Traugutta, Roża, Kopernika, Poznańskiej; opróżnianie odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.


- gmina Słupca – 50 pojemników (25 pojemników na szkło, 25 na plastik); zlokalizowanych w miejscowościach: Wierzbocice, Kąty, Kowalewo Opactwo, Kotunia, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Wilczna, Kamień, Pokoje, Drążna, Koszuty, Młodojewo, Piotrowice, Młodojewo Parcele, Wola Parcele, Słupca ul. Sienkiwicza (przy urzędzie gminy), Wierzbno, Rozalin, Kowalewo Sołectwo, Róża , Gółkowo, Marcewek, Nowa Wieś, Józefowo; opróżnianie odbywać się raz w miesiącu, a w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień w miejscowościach: Piotrowice oraz Wilczna 2 razy w miesiącu;


- gmina miejska Zagórów - 36 pojemników ( 18 pojemników na plastik, 18 na szkło) zlokalizowanych w miejscowościach: Oleśnica, Skokum, Kopojno, Trąbczyn, Drzewce, Imielno, Wrąbczyn oraz na terenie miasta na uliach: Pyzdrskiej, Kościelnej, Lidmanowskiego, Mały Rynek, Cmentarnej, Dębińskiej, Rolnej; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, w miesiącach: lipiec i sierpień 2 razy w miesiącu pojemniki z plastikiem. W razie braku konieczności opróżniania dwukrotnego w tych miesiącach, możliwość opróżniania w dwóch innych miesiącach na zgłoszenie.


- gmina Strzałkowo- 74 pojemniki (25 pojemniki na plastik, 25 na szkło, 24 na papier) zlokalizowanych w miejscowościach: Słomczyce, Babin Olędry, Janowo, Skarbowszewo, Paruszewo, Graboszewo, Młodziejewice, Staw II, Szemborowo, Góry, Skąpe, Kornaty, Babin oraz na terenie Strzałkowa na ulicach: Ostrowskiej, Powst. Wlkp., Górnej, Pułaskiego, Marusarza, Wyszyńskiego; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a w okresie letnim w lipcu i sierpniu dwa razy w miesiącu,


- gmina Lądek - 26 pojemników (13 pojemników na szkło, 13 pojemników na plastik) zlokalizowanych w miejscowościach: Wola Koszucka, Wacławów, Dolany, Ratyń, Sługocin, Ląd, Jaroszyn, Dziedzice, Ciążeń, Samarzewo oraz Ląd ; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu,


- gmina Orchowo - 25 pojemników ( 10 pojemników na szkło, 15 na plastik) znajdujących się w miejscowościach: Orchowo, Różanna, Myślątkowo, Bielsko, Linówiec, Szydłowiec, Osówiec, Skubarczewo, Słowikowo; opróżnianie pojemników na plastik odbywać się będzie raz w miesiącu, a pojemników na szkło co drugi miesiąc.


- gmina Ostrowite punkty zbiórki worków: przy Sali OSP, skrzyżowanie ulic Słoneczna-Lipowa, blok na ulicy Słonecznej

 1. Przecław – przy parku

 2. Szyszłowo – przy drodze 263 pod reklamą wózków widłowych, przy szkole w Lucynowie.

 3. Stara Olszyna – przy świetlicy

 4. Grabina – skrzyżowanie dróg Grabina - Milejewo, Milejewo rondo.

 5. Izdebno – przy przystanku PKS

 6. Jarotki – skrzyżowanie dróg we wsi, przy strażnicy OSP

 7. Borówiec – przy tablicy ogłoszeń - środek wsi

 8. Siernicze Małe – przy budynku byłej szkoły

 9. Kania – przy świetlicy

 10. Skrzynka – przy figurze /Brodnicki/,koło sołtysa

 11. Siernicze Wielkie – obok bloku

 12. Naprusewo – koło pałacu

 13. Lipnica – koło sklepu /Wit/

 14. Giewartów Holendry- przy świetlicy wiejskiej

 15. Giewartów – parking przy Ośrodku Zdrowia, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy (Król), w

czasie sezonu Ośrodek „Michasiówka”

 1. Mieczownica – przy drodze obok mieszalni pasz i boisk

 2. Doły – przy świetlicy

 3. Gostuń – przy strażnicy OSP

 4. Sienno – u sołtysa

 5. Kąpiel – przy strażnicy OSP

22.Tomaszewo – przy skrzyżowaniu z drogą Tomaszewo Górne – Ostrowite Giewartów /koło krzyża/, skrzyżowanie dróg Tomaszewo Dolne -Kąpiel.

Zbiórka worków z terenu gminy Ostrowite ma odbywać się w pierwszą pracująca środę każdego miesiąca.


Tabela przedstawia liczbę pojemników, które mają być opróżniane w poszczególnych miesiącach 

gm.Słupca

(liczba pojemników)

m. Słupca

(liczba pojemników)

Zagórów

(liczba pojemników)

Strzałkowo

(liczba pojemników)

Lądek

(liczba pojemników)

Orchowo

(liczba pojemników)

styczeń

50

34

36

74

26

25

luty

50

34

36

74

26

15

marzec

50

34

36

74

26

25

kwiecień

50

34

36

74

26

15

maj

50

34

36

74

26

25

czerwiec

56

34

36

74

26

15

lipiec

56

34

54

148

26

25

sierpień

56

34

54

148

26

15

wrzesień

50

34

36

74

26

25

październik

50

34

36

74

26

15

listopad

50

34

36

74

26

25

grudzień

50

34

36

74

26

152. Harmonogram wywozu stanowiący załącznik nr 5 do siwz według, którego następować będzie odbiór segregowanych odpadów należy wypełnić zgodnie następującymi zasadami:


Wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami z danej gminy wymienionymi w dziale II pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może następować w czasie krótszym niż 15 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów. Dotyczy pojemników wywożonych raz w miesiącu kalendarzowym.

Zasada ta nie dotyczy wywozu segregowanych odpadów- szkła z gminy Orchowo.

Dla pojemników opróżnianych 2 razy w miesiącu kalendarzowym częstotliwość wywozu segregowanych odpadów powinna odbywać się na następujących zasadach:

wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami nie może następować w czasie krótszym niż 12 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów.Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90511000-22. Terminy i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2010 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – pokój nr 16.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – Pokój nr 16. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na pisemny wniosek prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert.

 3. Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011.

 4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 5. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.


III Wadium

Od wykonawców NIE jest wymagane wniesienie wadium.


IV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, który wygra postępowanie NIE będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków


1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

-posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie zbierania

i transportu odpadów komunalnych na podstawie decyzji wójta właściwego ze względu na teren

na którym świadczona będzie usługa

2. Wiedza i doświadczenie:

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt
„VI” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt
„VI” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

4. Potencjał techniczny:

Ocena spełniania w/w warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt
„VI” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu

niespełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 w/w ustawy.


VI Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy


Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.

Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:


1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 należy przedłożyć:

- zezwolenie w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na podstawie decyzji wójta właściwego ze względu na teren, na którym świadczona będzie usługa (z terenu gmin należących do związku)


2. W zakresie potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - załącznik nr 3

-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy- załącznik nr 4

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum, spółki cywilnej oddzielnie składa dokumenty, o których mowa wyżej.

3. Inne dokumenty:

 1. wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1,

 2. pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie
  o udzielenie zamówienia (
  tylko, jeśli dotyczy),

 3. uzupełniony (zgodnie z pkt II ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
  i podpisany harmonogram wywozu segregowanych odpadów – załącznik
  nr 5,

 4. parafowany wzór umowy – załącznik nr 6,

Dokumenty podmiotów zagranicznych- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że :

-nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składnia ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa wyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginalne, lub kopię dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnianie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający wezwie wykonawców w trybie art. 26 ust.3 ustawy, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w określonym terminie, chyba,że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokument powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


VII Opis sposobu obliczenia ceny oferty


C = C1 + C2 gdzie:


C – cena oferty brutto


C1 = cena brutto opróżniania pojemników = 3082 (liczba opróżnianych pojemników w roku) x cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika

C2 - cena brutto zbiórki worków = 12 (ilość zbiórek worków) x cena jednostkowa brutto jednej

zbiórki


1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

2. Oferta powinna zawierać propozycję ceny ofertowej ryczałtowej netto, podatek VAT i cenę brutto.

3. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a 5-9 w górę.

4.Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

W ofercie należy podać stawkę VAT obowiązującą w 2011 rokuVIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówieni

dokonywane będą w złotych polskich.IX Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia części lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.


X Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania i zalecenia ogólne


Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za całość zamówienia,

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
  W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów zobowiązany jest osobno złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdz. VI pkt 2. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wówczas kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, spółki cywilnej a zamawiającym będą odbywać się za pośrednictwem pełnomocnika. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

 1. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 3. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 2 zamkniętych kopertach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych kopert. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Związek Gmin Regionu Słupeckiego

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony Nr 1/2010 na:


wywóz segregowanych odpadów

w 2011 roku

Nie otwierać przed 29. 12.2010 r. godz. 10:05


Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

 1. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
  do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.

 2. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.

 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

 4. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.2. Zmiany i wycofanie oferty

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

 1. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
  to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

3. Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy", w przedstawionej tam kolejności.


XI Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.XII Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1) Otwarcie ofert


a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2010 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego.
W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c) Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.

d)Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.


2) Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert


Kryteria oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie następujące kryterium:

Cena ofertowa brutto: 100%. Oferta spełniająca wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana pozostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.


Sposób oceny ofert:

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

cena minimalna

Liczba punktów = -----------------------------

cena ofertowa


Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów


XIII Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy, na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

4. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 94.ust.1 pkt 2 ustawy. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art.94 ust. pkt 2 jeżeli złożona została tylko jedna oferta.
XIV Środki ochrony prawnej

Na podstawie art. 179 ustawy Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dz. VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


 1. Wzór formularza OFERTA – Załącznik nr 1.

 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2.

 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy – Załącznik nr 3.

 4. oświadczenie w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 -załącznik nr 4.

 5. Harmonogram – Załącznik nr 5.

 6. Wzór umowy – Załącznik nr 6.


XVII Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ


SIWZ zatwierdził:


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3427 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020