:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Projekt budżetu i WPI 2011r. 

Uchwała Nr 6/2010

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej

  Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2011 - 2015

Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 2, pkt 2 ,art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) – Zarząd Związku uchwala, co następuje:


§1.Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2011 -2015 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.


§2.Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2015 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.


§3.1.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011 – 2015 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2.Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 uchwały.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1

do uchwały nr 6/2010 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 listopada 2010 r.


- P R O J E K T -


Uchwała nr ………………

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2010 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011 - 2015Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 2, pkt 2 ,art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansowa Związku obejmującą:

1)dochody i wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2)objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.


§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2011 r.


 Załącznik Nr 2

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2010 r.Objaśnienia przyjętych wartościDo opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o wysokościach składek na 2011 rok oraz planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących.

Jednocześnie założono wzrost dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015 wskaźnikiem 2,6 %.

W Związku Gmin Regionu Słupeckiego na obecną chwilę nie planuje się realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Uchwała Nr 7/2010

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Związku na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymiNa podstawie art. 73 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 2, pkt 2, art. 233, pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) – Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala co następuje:


§1. Ustala się treść:

1)projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

2)uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały,

3)materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.


§2.Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 7/2010 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiegoz dnia 8 listopada 2010 r.


- P R O J E K T -


Uchwała nr ………………

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2010 r.


w sprawie budżetu Związku na rok 2011


Na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 343.885,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 są to dochody bieżące.

3. Dochody Związku określa załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 343.885,00 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 są to wydatki bieżące.

3. Wydatki Związku określa załącznik Nr 2 do uchwały.§ 3.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.


§ 4.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2010 r.Plan dochodów Związku na rok 2011


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

83 344,00

 

 

 

 

83 344,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

 

 

 

 

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

132 725,00

 

 

 

 

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

0830

Wpływy z usług

800,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

125 016,00

 

 

 

 

125 816,00

 

 

 

 

258 541,00

 

 

 


Ogółem


343 885,00

Załącznik Nr 2

do uchwały nr …..

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia … grudnia 2010 r.


Plan wydatków Związku na rok 2011


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

 

 

4 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 312,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 100,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 491,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 800,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00

 

 

 

 

141 203,00

 

 

 

 

145 203,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

350,00

 

 

 

 

350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

132 725,00

 

 

 

 

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 847,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

960,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 400,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

100,00

 

 

 

 

65 607,00

 

 

 

 

198 332,00

 

 

 


Ogółem


343 885,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr 7/2010

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 listopada 2010 r.

U z a s a d n i e n i e

do budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na 2011 rok


1. Dochody w planie finansowym na rok 2011 przyjęto w kwocie 343.885,00 zł, na które składają się:


1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu składek członkowskich gmin w wysokości 0,12 zł miesięcznie od mieszkańca planuje się dochody w wysokości 83.344,00 ; w tym z:

 • gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 377 x 0,12 x 12 m-cy - 13.502,88 zł,

 • m. Słupca – liczba mieszkańców 14 267 x 0,12 x 12 m-cy - 20.544,48 zł,

 • gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 784 x 0,12 x 12 m-cy - 8.328,96 zł,

 • gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 10002 x 0,12 x 12 m-cy - 14.402,88 zł,

 • gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 049 x 0,12 x 12 m-cy - 5.830,56 zł,

 • gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 176 x 0,12 x 12 m-cy - 13.213,44 zł,

 • gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 223 x 0,12 x 12 m-cy - 7.521,12 zł.

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 10/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie składki na bieżącą działalność Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2011.


2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki

W 2011 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do segregacji odpadów planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 135.725,00 zł; w tym z:

 • gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 377 x 2,69 - 25.224,13 zł,

 • m. Słupca – liczba mieszkańców 14 267 x 1,10 - 15.693,70 zł,

 • gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 784 x 2,16 - 12.493,44 zł,

 • gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 10002 x 4,20 - 42.008,40 zł,

 • gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 049 x 2,68 - 10.851,32 zł,

 • gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 176 x 1,20 - 20.187,20 zł,

 • gm. Ostrowite- liczba mieszkańców 5223 x 1,20 - 6.267,60 zł.

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 9/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie uchwalenia składki na selektywną zbiórkę odpadów w roku 2011.
b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt;

- § 0830 – wpływy z usług

Z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł.


- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

W roku 2010 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu składek członkowskie gmin w wysokości 0,18 zł miesięcznie od mieszkańca bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 125.016,00 zł; w tym z:

 • gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 377 x 0,18 x 12 m-cy - 20.254,32 zł,

 • m. Słupca – liczba mieszkańców 14 267 x 0,18 x 12 m-cy - 30.816,72 zł,

 • gm. Lądek – liczba mieszkańców 5784 x 0,18 x 12 m-cy - 12.493,44 zł,

 • gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 10002 x 0,18 x 12 m-cy - 21.604,32 zł,

 • gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 049 x 0,18 x 12 m-cy - 8.745,84 zł,

 • gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 176 x 0,18 x 12 m-cy - 19.820,16 zł,

 • gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 223 x 0,18 x 12 m-cy - 11.281,68 zł.

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 11/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie rocznej składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2011.


2.Wydatki Związku stanowią kwotę 343.885,00 zł i przedstawiają się następująco:


1)dz. 750 - Administracja publiczna

a/ rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Związku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł.

b/ rozdz. 75095 – pozostała działalność

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego planuje się
w kwocie 141.203,00 , w tym na:

 • wynagrodzenia i pochodne (1 etat pracownik administracji, 1 etat pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowego) kwotę 124.612,00 zł; w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 80.500,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku 6.800,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 16.000,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 2.312,00 zł

- umowa zlecenie 19.000,00 zł

 • wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 16.591,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów bieżącego funkcjonowania Związku.


2)dz. 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2011 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 350,00 zł tj. w wysokości 0,15 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 132.725,00 zł,

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 65.607,00 zł; w tym:

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska 23.000,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody 3.800,00 zł,

- usługi remontowe 3.500,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem schroniska 28.847,00 zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne 960,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska 3.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 2. 500,00 zł.


Załącznik nr 3

do uchwały nr 7/2010

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 listopada 2010 r.Materiały informacyjne

towarzyszące projektowi

budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na 2011 rok
1. Dochody budżetu Związku na 2011 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2010 r. oraz wielkość składek członkowskich uchwalonych na 2011 rok

1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – składka członkowska na bieżące funkcjonowanie Związku wynosi 0,12 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2011 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 355,36 zł, tj. o 0,4 % w stosunku do roku 2010 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców.


2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki - w 2011 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych w kwocie roku 2010.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:


a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - dochody 2011 r. wzrosły o kwotę 20.048,12 zł tj. o 17,7 % w stosunku do roku 2010 w związku ze zwiększeniem składek na selektywną zbiórkę odpadów uzależnionych od ilość opróżnień lub zwiększenia liczby pojemników,


b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt;

- § 0830 – wpływy z usług - z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł,

- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - składka członkowska na bieżące funkcjonowanie schroniska wynosi 0,18 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2011 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 533,04 zł, tj. o 0,4 % w stosunku do roku 2010 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców.Wykonanie dochodów za III kw. 2010, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2011


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanie na dzień 30.09.2010 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2010 r.

Planowane wykonanie w 2010 r.

Plan na 2011 r.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

67 372,20

15 616,44

82 988,64

83 344,00

 

 

 

 

67 372,20

15 616,44

82 988,64

83 344,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 271,67

-

2 271,67

2 000,00

 

 

 

 

2 271,67

-

2 271,67

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

112 676,88

-

112 676,88

132 725,00

 

 

 

 

112 676,88

-

112 676,88

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

860,00

-

860,00

800,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

60,00

-

60,00

-

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

101 058,30

23 424,66

124 482,96

125 016,00

 

 

 

 

101 978,30

23 424,66

125 402,96

125 816,00

 

 

 

 

214 655,18

23 424,66

238 079,84

258 541,00

 

 

 


Ogółem


284 299,05

39 041,10

323 340,15

343 885,002. Wydatki budżetu Związku na 2011 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2010 r.


1)dz. 750 - Administracja publiczna

a/ rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie niższej niż planowanie wykonanie roku 2010 tj. w kwocie 4.000,00 zł,

b/ rozdz. 75095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego zaplanowano w kwocie niższej niż planuje się wykorzystać w roku 2010 tj. w kwocie 141.203,00 zł, bez planowania podwyżki wynagrodzeń,


2)dz. 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2011 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 350.00 zł tj. w wysokości 0,15 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.


3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 132 725,00 zł, środki finansowe zaplanowano uwzględniając wzrost kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki śmieci oraz zwiększeniem ilości opróżnień,

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 65 607,00 zł, tj. w kwocie niższej niż w roku bieżącym, gdzie realizowano zadanie majątkowe – budowa ogrodzenia schroniska (koszt kwota 47.0008,00 zł).Wykonanie wydatków za III kw. 2010, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2011Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanie na dzień 30.09.2010 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2010 r.

Planowane wykonanie w 2010 r.

Plan na 2011 r.

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 201,00

2 201,00

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 500,00

2 500,00

2 000,00

 

 

 

 

-

4 701,00

4 701,00

4 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 021,55

170,00

1 191,55

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

61 931,49

22 117,51

84 049,00

80 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 612,05

-

6 612,05

6 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

12 290,88

4 567,00

16 857,88

16 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 890,31

701,69

2 592,00

2 312,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 431,97

4 968,03

20 400,00

19 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 766,80

733,00

2 499,80

4 100,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

400,00

400,00

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

361,51

1 000,00

1 361,51

1 491,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 207,80

492,00

1 699,80

1 700,00

 

 

4410

Podróże służbowe

2 233,76

500,00

2 733,76

3 800,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

-

200,00

200,00

200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 357,64

-

2 357,64

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

186,00

100,00

286,00

1 200,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

38,70

150,00

188,70

-

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 898,84

1 000,00

2 898,84

-

 

 

 

 

109 229,30

37 099,23

143 240,99

141 203,00

 

 

 

 

109 229,30

41 800,23

147 941,99

145 203,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

 

 

2 305,00

350,00

 

 

 

 

-

-

2 305,00

350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

76 546,00

36 130,00

112 676,00

132 725,00

 

 

 

 

76 546,00

36 130,00

112 676,00

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 794,46

7 000,00

22 794,46

23 000,00

 

 

4260

Zakup energii

2 056,73

1 300,00

3 356,73

3 800,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 750,06

3 164,00

5 914,06

3 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 222,01

10 250,00

28 472,01

28 847,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

578,09

350,00

928,09

960,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

629,00

2 300,00

2 929,00

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 009,00

-

2 009,00

2 400,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

39,00

-

39,00

100,00

 

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

-

47 008,00

47 008,00

-

 

 

 

 

42 078,35

71 372,00

113 450,35

65 607,00

 

 

 

 

118 624,35

107 502,00

226 126,35

198 332,00

 

 

 


Ogółem


227 853,65

149 302,23

376 373,34

343 885,00


3. Na dzień 30 września 2010 r. na rachunku bankowym Związku pozostały środki finansowe w kwocie 120.363,78 zł.


4. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych wymagalnych zobowiązań.

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 8781 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020