:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r. 

 

Załącznik do uchwały nr 3/2010

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 18 sierpnia 2010 r.


Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2010 r.


Plan finansowy na 2010 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 8 grudnia 2009 r. i wynosił:1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323 146,00 zł

2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323 146,00 złPo wprowadzonych zmianach uchwałami:
- nr 1/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 18 stycznia 2010 r.,

- nr 2/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2010 r.,

- nr 3/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.

- nr 5/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 czerwca 2010 r.plan finansowy na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco:1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323 146,00 zł,

2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 387 064,00 zł,

3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 63 918,00 zł,

który miał być sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych


Plan finansowy Związku za pierwsze półrocze 2010 r. został wykonany następująco: 1. Dochody na plan 323 146,00 zł wykonano 218 924,41 zł, co stanowi 67,75 % do założonego planu.


 1. Wydatki na plan 387 064,00 zł wykonano 166 247,72 zł, co stanowi 42,95 % do założonego planu.


 1. Zaplanowany deficyt dochodów nad wydatkami w kwocie 63 918,00 zł został wykonany w formie nadwyżki w kwocie 52 676,69 zł


 1. Wykonanie dochodów


 1. Dz. 750 Administracja publiczna


Ogółem dochody z tego działu na plan 82 988,00 zł wykonano 41 494,32 zł, co stanowi 50,00 % do założonego planu.


- rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,12 zł od mieszkańca na plan 82 988,00 zł wykonano 41 494,32 zł, stanowi 50,00 % do założonego

planu.Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka na 2010 r. za
I, II, III, IV kwartał

Dokonane wpłaty

Należności pozostałe do zapłaty

gm. Słupca

9 132

13 150,08

6 575,04

6 575,04

m. Słupca

14 252

20 522,88

10 261,44

10 261,44

Lądek

5 783

8 327,52

4 163,76

4 163,76

Strzałkowo

9 980

14 371,20

7 185,60

7 185,60

Orchowo

4 060

5 846,40

2 923,20

2 923,20

Zagórów

9 208

13 259,52

6 629,76

6 629,76

Ostrowite

5 216

7 511,04

3 755,52

3 755,52


Razem57 631


82 988,64


41 494,32


41 494,32


2. Dz. 758 Różne rozliczenia


Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 591,73 zł, co stanowi 79,59 % do założonego planu.

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2000,00 zł wykonano

1591,73 zł, co stanowi 79,59 % do założonego planu.


3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogółem dochody z tego działu na plan 238 158,00 zł wykonano 175 838,36 zł co stanowi 73,83 % do założonego planu.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 2900 - dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 112 676,00 zł wykonano 112 676,88 zł, co stanowi 100,00 %.


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka na 2010 r. za
I, II, III, IV kwartał

Dokonane wpłaty

gm. Słupca

9 132

20 090,40

20 090,40

m. Słupca

14 252

10 974,04

10 974,04

Lądek

5 783

12 722,60

12 722,60

Strzałkowo

9 980

41 916,00

41 916,00

Orchowo

4 060

9 662,80

9 662,80

Zagórów

9 208

17 311,04

17 311,04

Ostrowite

5 216

-

-


Razem57 631


112 676,88


112 676,88


- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

a/§ 0830 - opłata za psa pozostawionego bez opieki na plan 1 000,00 zł wykonano 860,00 zł, co stanowi 86,00 %.

b/§ 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 60,00 zł,

c/§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,18 zł od mieszkańca na plan 124 482,00 zł wykonano
62 241,48 zł co stanowi 50,00 %Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Należna składka na 2010 r. za
I, II, III, IV kwartał

Dokonane wpłaty

Należności pozostałe do zapłaty

gm. Słupca

9 132

19 725,12

9 862,56

9 862,56

m. Słupca

14 252

30 784,32

15 392,16

15 392,16

Lądek

5 783

12 491,28

6 245,64

6 245,64

Strzałkowo

9 980

21 556,80

10 778,40

10 778,40

Orchowo

4 060

8 769,60

4 384,80

4 384,80

Zagórów

9 208

19 889,28

9 944,64

9 944,64

Ostrowite

5 216

11 266,56

5 633,28

5 633,28


Razem57 631


124 482,96


62 241,48


62 241,48
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .


Na dzień 30 czerwca 2010 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada:

a/ na rachunku bankowym środki w kwocie 116 595,07 zł,

b/ należności z tytułu składek gmin w kwocie 103 735,80 zł.

II. Wykonanie wydatków


 1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatkowano 77 496,98 zł na plan 152 482,00 zł, co stanowi 50,82 %.


- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego


Środki z tego rozdziału nie zostały wydatkowane


- rozdz. 75095 Administracja publiczna

W I półroczu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników Związku (1 etat – pracownik biurowy, 1 etat – pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowy, informatyk zatrudniony na umowę zlecenie oraz sprzątaczka zatrudniona na umowę zlecenie) oraz dla jednej osoby zatrudnionej na umowę zlecenie (na zastępstwo za pracownika schroniska) w łącznej kwocie 68 519,95 zł. Przelano 100,0 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków pozostałych zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz usługi.


 1. Dz. 758 Rożne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 2 305,00 zł. Nie wykorzystano środków
z tego działu.


3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogółem wydatki z tego działu na plan 232 277,00 zł wykonano 88 750,74 zł, co stanowi 38,21 % do założonego planu:


- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Uregulowano należności za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gmin należących do Związku w I półroczu na kwotę 55 954,00 zł.


- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatkowanych środków na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt

zakupiono karmę oraz materiały dla schroniska (paliwo do samochodu), uregulowano należności za energię elektryczną i usługi weterynaryjne, ubezpieczono obiekt schroniska oraz uregulowano podatki (podatek od nieruchomości i podatek rolny).


Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 .

Na dzień 30 czerwca 2010 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu


 1. Nadwyżka z lat ubiegłych - 63 918,00 zł.

 2. Na dzień 30 czerwca 2010 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami wyniosła 63 918,38 zł.


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.IV. Wykonanie deficytu/nadwyżki


 1. Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2010 r. 218 924,41 zł

 2. Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2010 r. 166 247,72 zł

 3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2010 r. 52 676,69 zł


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.V. Wykonanie zadań majątkowych


W ramach zadań majątkowych w I półroczu br. nie wydatkowano środków.


Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.


Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

pierwsze półrocze 2010 r.Wykonanie dochodów Związku

na dzień 30 czerwca 2010r.


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

82 988,00

41 494,32

50,00

 

 

 

 

82 988,00

41 494,32

50,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

1 591,73

79,59

 

 

 

 

2 000,00

1 591,73

79,59

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

112 676,00

112 676,88

100,00

 

 

 

 

112 676,00

112 676,88

100,00

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

860,00

86,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

60,00

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

124 482,00

62 241,48

50,00

 

 

 

 

125 482,00

63 161,48

50,34

 

 

 

 

238 158,00

175 838,36

73,83

 

 

 


Ogółem


323 146,00

218 924,41

67,75


Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

pierwsze półrocze 2010r.Wykonanie wydatków Związku

na dzień 30 czerwca 2010 r.


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 201,00

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 700,00

-

-

 

 

 

 

4 901,00

-

-

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

788,80

52,59

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83 349,00

42 019,29

50,41

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 613,00

6 612,05

99,99

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 745,00

8 545,38

51,03

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 574,00

1 314,26

51,06

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 400,00

10 028,97

49,16

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 100,00

1 168,90

55,66

 

 

4270

Zakup usług remontowych

500,00

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

361,51

24,10

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

805,20

47,36

 

 

4410

Podróże służbowe

3 800,00

1 384,34

36,43

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

2 357,64

94,31

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

186,00

23,25

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300,00

25,80

8,60

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 900,00

1 898,84

65,48

 

 

 

 

147 581,00

77 496,98

52,51

 

 

 

 

152 482,00

77 496,98

50,82

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

2 305,00

-

-

 

 

 

 

2 305,00

-

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

121 676,00

55 954,00

45,99

 

 

 

 

121 676,00

55 954,00

45,99

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 358,00

11 809,28

41,64

 

 

4260

Zakup energii

3 400,00

1 240,88

36,50

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

2 567,06

85,57

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

29 695,00

14 117,61

47,54

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100,00

384,91

34,99

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

629,00

20,97

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 009,00

2 009,00

100,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

39,00

39,00

100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

49 000,00

-

-

 

 

 

 

119 601,00

32 796,74

27,42

 

 

 

 

232 277,00

88 750,74

38,21

 
Ogółem


 

387 064,00


 166 247,72


42,95Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

pierwsze półrocze 2010 r.
Wykonanie przychodów i rozchodów Związku

na dzień 30 czerwca 2010 r.Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Przychody

63 918,00

63 918,38

100,00

§

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

63 918,00

63 918,38

100,00

II. Rozchody

-

-

 

 

 

 

-

-

 

Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami

63 918,00

63 918,38

100,00

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

pierwsze półrocze 2010 r.
Wykonanie deficytu/ nadwyżki Związku

na dzień 30 czerwca 20010.


Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Dochody

323 146,00

218 924,41

67,75

dochody bieżące

323 146,00

218 924,41

67,75

II. Wydatki

387 064,00

166247,72

42,95

wydatki bieżące

338 064,00

166 247,72

49,18

wydatki majątkowe

49 000,00

-

-

Ogółem deficyt/nadwyżka

- 63 918,00

52 676,69

82,41


Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za

pierwsze półrocze 2010r.
Wykonanie zadań majątkowych Związku

na dzień 30 czerwca 2010 r.Wydatki inwestycyjneL.p.

Dz.

Rozdz.

§

Zadanie inwestycyjne

Plan

Wykonanie


1.900


90013


6050


Budowa ogrodzenia


49.000,00


0,00

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9684 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020