:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r. 


                                                           Załącznik do uchwały nr 1/08

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

                                                z dnia 28 lutego 2008r.

    

 

 

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za rok 2007

 

Plan finansowy  na 2007 r.  został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 18 grudnia 2006 r. i wynosił:

 

1. Dochody planu finansowego na 2007 r. w wysokości                                        288 788,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2007 r. w wysokości                                         288 788,00 zł

 

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

 

-  nr 1/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia  22 stycznia 2007 r.,

-  nr 1/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r.,

-  nr 2/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 13 kwietnia 2007 r.,

-  nr 3/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 maja 2007 r.,

-  nr 4/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 22 maja 2007 r.,

-  nr 4/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 czerwca 2007 r.

-  nr 6/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 24 września 2007 r.,

-  nr 8/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 9 listopada 2007 r.,

-  nr 8/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2007 r.,

 

plan finansowy  na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia  się następująco:

 

1. Dochody planu finansowego na 2007 r. w wysokości                                       295 999,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2007 r. w wysokości                                        300 211,00 zł

 

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości                                              4 212,00 zł

 

Plan finansowy Związku za  2007 r. został wykonany następująco:

 

1.      Dochody na plan  295 999,00 zł wykonano 287 034,81 zł, co stanowi 97,0 %  do założonego planu.

 

2.      Wydatki na plan 300 211,00 zł wykonano 266 969,56 zł, co stanowi 88,9 % do założonego planu.

 

3.W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2007r. powstała nadwyżka w kwocie 20 065,25 zł.

 


I.      Wykonanie dochodów

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 62 370,00 zł wykonano 62 370,00 zł, co stanowi  100,0 % do założonego planu;

 

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

 § 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich  w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na plan 62 370,00 zł wykonano 62 370,00 zł, co stanowi 100,0 % .

 

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Składka za I  II III i IV kw. 2007 r.

Dokonane wpłaty bieżące

Zwroty

gm. Słupca

9209

                     9 945,72   

    9 945,72   

 

m. Słupca

14650

                   15 822,00   

  15 823,50   

          1,50   

Ostrowite

5214

                     5 631,12   

    5 631,12   

 

Lądek

5830

                     6 296,40   

    6 296,40   

 

Strzałkowo

9712

                   10 488,96   

  10 488,96   

 

Orchowo

4057

                     4 381,56   

    4 381,56   

 

Zagórów

9078

                     9 804,24   

    9 804,24   

 

Razem

57750

                   62 370,00   

  62 371,50   

          1,50   

 

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 552,35 zł co stanowi 77,6 %

do założonego planu;

 

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 zł  wykonano 

       1 552,35 zł,  co stanowi 77,6 % do założonego planu.

 

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 231 629,00 zł wykonano 223 112,46 zł co stanowi 96,3 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 2900 dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan  71 364,00 zł wykonano 63 902,50 zł co stanowi 89,5 %,

 

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Składka na  2007 r. - należna

Dokonane wpłaty

Zwroty

Zwrot kwoty z 2004 r.

gm. Słupca

9209

      17 220,83   

    17 220,83   

 

 

m. Słupca

14650

        6 153,00   

      6 153,00   

 

     7 460,53   

Ostrowite

5214

        8 238,12   

      8 238,12   

 

 

Lądek

5830

        9 328,00   

      9 328,00   

 

 

Strzałkowo

9712

      18 258,56   

    18 292,40   

          33,84   

 

Orchowo

4057

                  -     

               -     

 

 

Zagórów

9078

      12 164,52   

    12 164,52   

 

 

Razem

57750

      71 363,03   

    71 396,87   

          33,84   

7460,53

 

 

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

  § 2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,22 zł od mieszkańca oraz dodatkowa składka na zakup kosiarki                 w wysokości 0,13  zł od mieszkańca na plan 160 265,00 zł wykonano 159 209,96 zł co stanowi 99,3 %

   w tym:

- wpłaty bieżące na utrzymanie schroniska               152  460,36  zł,

- wpłata dodatkowej składki na zakup kosiarki              6 749,60 zł 

 

 Składka członkowska roczna w wysokości 0,22 zł od mieszkańca

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Składka za I,  II, III i IV kw. 2007 r.

Dokonane wpłaty zaległości

Dokonane wpłaty bieżące

Zaległość z 2003/2004 r.

 Zwroty

gm. Słupca

9209

     24 311,76   

 

     24 311,76   

 

 

m. Słupca

14650

     38 676,00   

 

     38 679,00   

 

3

Ostrowite

5214

     13 764,96   

 

     13 764,96   

 

 

Lądek

5830

     15 391,20   

 

     15 391,20   

      1 166,02   

 

Strzałkowo

9712

     25 639,68   

 

     25 639,68   

 

 

Orchowo

4057

     10 710,48   

 

     10 710,48   

 

 

Zagórów

9078

     23 965,92   

        0,36   

     23 965,92   

 

 

Razem

57750

   152 460,00   

        0,36   

   152 463,00   

      1 166,02   

     3,00   

 

 

Składka członkowska- jednorazowa w wysokości 0,13 zł od mieszkańca przeznaczona na zakup kosiarki spalinowej

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Składka należna 0,13 zł od mieszkańca płatna do 20 lipca 2007r.

Dokonane wpłaty

Zaległość z 2003/4 r.

Zaległość bieżąca

Zwroty

gm. Słupca

9209

     1 197,17   

         1 197,17   

 

 

 

m. Słupca

14650

     1 904,50   

         1 904,50   

 

 

 

Ostrowite

5214

        677,82   

            677,82   

 

 

 

Lądek

5830

        757,90   

 

 

      757,90   

 

Strzałkowo

9712

     1 262,56   

         1 262,65   

 

 

      0,09   

Orchowo

4057

        527,41   

            527,41   

 

 

 

Zagórów

9078

     1 180,14   

         1 180,14   

 

 

 

Razem

57750

     7 507,50   

         6 749,69   

 

      757,90   

      0,09   

 

Zaległości składkowe na dzień 31 grudnia 2007 stanowią kwotę 1 923,92 zł;

w tym:

 

 - składka na utrzymanie schroniska –                                    1 923,92 zł.,

( zaległość  z lat ubiegłych- 1166,02 zł, zaległość bieżąca na zakup kosiarki spalinowej 757,90  zł).

 

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .

 

 

 

 

 

 

 

II. Wykonanie wydatków

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 98 346,00 zł wykonano 94 428,30 zł, co stanowi           96,0 %.

 

 

- rozdz. 75095 Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym:

- wynagrodzenie pracowników                                                       -    52 235,40 zł                                                                           

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                -      3 828,23 zł

- składki ZUS                                                                                   -    10 775,31 zł

- składka na Fundusz Pracy                                                             -        1461,74 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia                                                  -       2 552,79 zł

- wydatki osobowe ( środki czystości)                                            -          539,29 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) -     11 600,00 zł

- usługi zdrowotne                                                                           -            70,00 zł

- zakup książek                                                                                 -          190,00 zł

- usługi pocztowe, opłaty bankowe                                                  -       2 418,81 zł

- rozmowy telefoniczne  komórkowe                                              -       1 204,56 zł

- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej                                -          465,15 zł                                                                     

- podróże służbowe                                                                           -      3 229,02 zł

- odpis na ZFŚS                                                                                -      1 609,20 zł

- zakup materiałów papierniczych                                                    -           36,80 zł

- zakup akcesoriów komputerowych                                                -      2 212,00 zł

 

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 201 865,00 zł wykonano 172 541,26 zł co stanowi              85,5 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 – wywóz segregowanych odpadów                                      -   55 528,94 

 

- rozdz. 90013  Schroniska dla zwierząt

w tym :

wydatki bieżące:

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

              i artykułów do schroniska                                                  -     18 104,87 zł

§ 4260 – opłaty za energię i wodę                                                   -       2 947,73 zł

§ 4270 -  zakup usług remontowych                                                -       6 668,70 zł

§ 4300 – utrzymanie bezdomnych psów                                          -     28 275,56 zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe                                   -         595,17 zł

§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego

               samochodu do schroniska                                                  -     2 682,25 zł

oraz wydatki majątkowe:

§ 6050 – budowa kojców dla zwierząt                                             -    50 939,04 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -    6 799,00 zł

 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r.  stanowią kwotę 146,40 zł.                                                                         

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .

 

 

III. Wykonanie zadań majątkowych

 

W 2007 r. wybudowano 12 kojców dla zwierząt za kwotę 50 939,04 zł oraz zakupiono kosiarkę za kwotę 6 799,00 zł.

 

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 .

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 8804 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020