:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r. 

 

Załącznik do uchwały nr 2/10

Zarządu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 15 marca 2010r.Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za rok 2009Plan finansowy Związku na 2009 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 12 grudnia 2008 r. i wynosił:1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł


2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 złPo wprowadzonych zmianach uchwałami:

- nr 1/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 2 lutego 2009 r.,

- nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 9 kwietnia 2009 r.,

- nr 3/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 10 czerwca 2009 r.,

- nr 4/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 17 września 2009 r.,

- nr 15/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 października 2009 r.


plan finansowy na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:


1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 333 291,00 zł


2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 362 243,00 zł


3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 28 952,00 zł, który został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych
Plan finansowy Związku za 2009 r. został wykonany następująco:  1. Dochody na plan 333 291,00 zł wykonano 335 022,18 zł, co stanowi 100,5 %

do założonego planu.


Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.


  1. Wydatki na plan 362 243,00 zł wykonano 300 055,98 zł, co stanowi 82,8 %

do założonego planu.


Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.


  1. W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2009 r. planowany deficyt w kwocie 28 952,00 zł wykonano w formie nadwyżki w kwocie 34 966,20 zł.


  1. Wykonanie dochodów


  1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 62 069,00 zł wykonano 62 069,40 zł, co stanowi 100,0 % do założonego planu;

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2900 - zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,10 zł od mieszkańca na plan 62 069,00 zł wykonano w kwocie 62 069,40 zł, co stanowi 100,0 %; w tym:


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Plan

Wykonanie

gm. Słupca

9 271

11.125,20

11.125,20

m. Słupca

14 331

17.197,20

17.197,20

gm. Lądek

5 735

6.822,00

6.822,00

gm. Strzałkowo

9 864

11.836,80

11.836,80

gm. Orchowo

4 077

4.892,40

4.892,40

gm. Zagórów

9 047

10.856,40

10.856,40

gm. Ostrowite

5 227

6.272,40

6.272,40


Razem


57 552


69.062,40


69.062,40
2. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 3 259,46 zł co stanowi 163,0%

do założonego planu;

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 zł wykonano w kwocie 3 259,46 zł, co stanowi 163,0 % do założonego planu.3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 262 229,00 zł wykonano 262 700,32 zł co stanowi 100,2 % do założonego planu:

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, § 2900 - dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan 121 605,00 zł wykonano w kwocie 121 605,52 zł co stanowi 100,0 %; w tym:


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Składka od mieszkańca (zł)

Plan

Wykonanie

gm. Słupca

9 271

2,10

19.469,10

19.469,10

m. Słupca

14 331

0,90

12.897,90

12.897,90

gm. Lądek

5 735

2,57

14.738,95

14.738,95

gm. Strzałkowo

9 864

4,34

42.809,76

42.809,76

gm. Orchowo

4 077

2,78

11.334,06

11.334,06

gm. Zagórów

9 047

2,25

20.355,75

20.355,75


Razem


52 325121.605,52


121.605,52
- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

a)§ 0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1 500,00 zł wykonano 1 530,00 zł, co stanowi 102,0 %

b)§ 0960 - darowizny na schronisko na plan 1 000,00 zł wykonano 1 440,00 zł , co stanowi 144,0 %

c)§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,20 zł od mieszkańca na plan 138 124,00 zł wykonano 138 124,80 zł co stanowi 100,0 %

w tym:

Składka członkowska roczna w wysokości 0,20 zł od mieszkańca


Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Plan

Wykonanie

gm. Słupca

9 271

22.250,40

22.250,40

m. Słupca

14 331

34.494,40

34.494,40

gm. Lądek

5 735

13.764,00

13.764,00

gm. Strzałkowo

9 864

23.673,60

23.673,60

gm. Orchowo

4 077

9.784,80

9.784,80

gm. Zagórów

9 047

21.712,80

21.712,80

gm. Ostrowite

5 227

12.544,80

12.544,80


Razem


57 552


138.124,80


138.124,80

II. Wykonanie wydatków


  1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 145 226,00 zł wykonano w kwocie 136 815,65 zł, co stanowi 94,2 %.


- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki z tego działu w wysokości 1 988,27 zł na plan 2 000,00 zł zostały wykorzystane na promocję Związku.

- rozdz. 75095 - Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano w kwocie 134.827,38 zł na plan 143.226,00 zł, co stanowi 94,1 %; w tym na:

a)wynagrodzenia i pochodne w kwocie 118.552,55 zł; w tym:

- wynagrodzenie pracowników - 83 288,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 367,19 zł

- składki ZUS - 15 146,88 zł

- składka na Fundusz Pracy - 2 392,68 zł

b)pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.274,83 zł; w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 832,09 zł

- wydatki osobowe (środki czystości) - 911,89 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 13 357,00 zł

- usługi zdrowotne - 100,00 zł

- usługi pocztowe, opłaty bankowe - 1 405,46 zł

- rozmowy telefoniczne komórkowe - 1 630,06 zł

- podróże służbowe - 3 113,64 zł

- odpis na ZFŚS - 2 250,09 zł

- szkolenia pracowników - - 330,00 zł

- zakup materiałów papierniczych - 78,60 zł

- zakup akcesoriów komputerowych - 623,00 zł


Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, jedynie zobowiązania w kwocie 7 827,35 zł z tytułu dodatkowe wynagrodzenie rocznego (tzw. „13-tka”) i pochodne od wynagrodzenia.2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 217 017,00 zł wykonano w kwocie 163 240,33 zł co stanowi 75,2 % do założonego planu:


- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Uregulowano należności za wywóz segregowanych odpadów na łączną kwotę 75 732,00 zł.


- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących na plan 85.412,00 zł wydatkowano środki w kwocie 77.508,33 zł na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt; w tym na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 20 796,30 zł

- opłaty za energię i wodę - 2 321,22 zł

- zakup usług remontowych - 19 998,02 zł

- zakup pozostałych usług - 29 991,32zł

- rozmowy telefoniczne komórkowe - 737,47 zł

- wydatki na ubezpieczenie samochodu do schroniska - 1 703,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1 908,00 zł

- podatek rolny - 53,00 zł


W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł tytułem wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego.


III. Wykonanie nadwyżki Związku

Planowany deficyt w kwocie 28.952,00 zł w 2009 roku wykonano w formie nadwyżki w kwocie 34.966,20 zł.


Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 3.IV. Wykonanie zadań majątkowych

W 2009 r. uregulowano należność za sporządzenie projekt budowlany i kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę schroniska dla zwierząt - kwota 10.000,00 zł


Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 .
Załącznik Nr 1

do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2009 r.


Wykonanie dochodów Związku za rok 2009


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

69 062,00

69 062,40

100

 

 

 

 

69 062,00

69 062,40

100,0

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 


 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe 


 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

3 259,46

163,0

 

 

 

 

2 000,00

3 259,46

163,0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

121 605,00

121 605,52

100

 

 

 

 

121 605,00

121 605,52

100,0

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

1 500,00

1 530,00

102,0

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 000,00

1440

144

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

138 124,00

138 124,80

100

 

 

 

 

140 624,00

141 094,80

100,3

 

 

 

 

262 229,00

262 700,32

100,2

 

 

 


Ogółem


333 291,00

335 022,18

100,5

Załącznik Nr 2

do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2009 r.


Wykonanie wydatków Związku za rok 2009


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% wyk

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

1 988,27

99,4

 

 

 

 

2 000,00

1 988,27

99,4

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

911,89

91,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 800,00

83 288,80

98,2

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 368,00

4 367,19

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17 095,00

15 146,88

88,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 543,00

2 392,68

94,1

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 800,00

13 357,00

96,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 800,00

5 832,09

85,8

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

100,00

50,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 832,00

1 405,46

76,7

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej


1 900,00


1 630,06


85,8

 

 

4410

Podróże służbowe

3 625,00

3 113,64

85,9

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 251,00

2 250,09

100

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

330,00

41,3

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych


300,00


78,60


26,2

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 912,00

623,00

32,6

 

 

 

 

143 226,00

134 827,38

94,1

 

 

 

 

145 226,00

136 815,65

94,2

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

121 605,00

75 732,00

62,3

 

 

 

 

121 605,00

75 732,00

62,3

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 039,00

20 796,30

90,3

 

 

4260

Zakup energii

3 972,00

2 321,22

58,4

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 140,00

19 998,02

99,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

31 900,00

29 991,32

94,0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 400,00

737,47

52,7

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

1 703,00

56,8

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

1 908,00

1 908,00

100,0

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

53,00

53,00

100

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

10 000,00

100

 

 

 

 

95 412,00

87 508,33

91,7

 

 

 

 

217 017,00

163 240,33

75,2


Ogółem


362 243,00

300 055,98

82,8Załącznik Nr 3

do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2009 r.

Wykonanie nadwyżki Związku za rok 2009

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

I. Dochody

333 291,00

335 022,18

100,5

dochody bieżące

333 291,00

335 022,18

100,5

II. Wydatki

362 243,00

300 055,98

82,8

wydatki bieżące

352 243,00

290 055,98

82,3

wydatki majątkowe

10 000,00

10 000,00

100,0

Ogółem deficyt/nadwyżka

- 28 952,00

34 966,20

- 120,8

Załącznik Nr 4

do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2009 r.
Wykonanie zadań majątkowych Związku za rok 20091. Wydatki inwestycyjne


L.p.

Dz.

Rozdz.

Zadanie inwestycyjne

Plan

Wykonanie


% wyk.

1.

900

90013

Wykonanie Kosztorysu inwestorskiego i projektu budowlanego na rozbudowę schroniska dla zwierząt


10.000,0010.000,00100,0
Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9675 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020